Inštrumentovanie : Princípy, zásady, techniky a postupy

Mária Kudlejová a kol.
Osveta, 2014
Signatúra: K 57769

Postavenie inštrumentárky v chirurgickom tíme v operačnej sále je nezastupiteľné. Jej klinická a teoretická erudovanosť prispieva výraznou mierou k úspešnému vykonávaniu širokého spektra náročných operačných výkonov a postupov.

Publikáciu Inštrumentovanie – princípy, zásady, techniky a postupy možno právom nazvať moderným medicínskym operačným repetitóriom v rôznych chirurgických medicínskych odboroch. Vznikla s cieľom opísať čitateľom základné princípy, zásady, techniky a postupy inštrumentovania. Má dve tematické časti – všeobecnú (perioperačné obdobie, manažment a prevádzka, personálne a materiálno-technické zabezpečenie operačných sál, ekonomika, environment, chirurgické nástroje, prístroje, šijací a podväzový materiál a ihly, hygienicko-epidemiologické minimum, dezinfekcia a sterilizácia, sterilizačné obaly, dokumentácia, technika inštrumentovania, problematika kvality a SMQ, risk-manažment v operačnej sále a iné) a špeciálnu s operačnými výkonmi v jednotlivých odvetviach chirurgie. Z hľadiska operačných sál je pomerne novou problematikou environment operačných sál a koncepcia kvality a štandardizácia činností.

Detailne sa venuje problematike aseptických techník na vytvorenie sterilného operačného poľa, taktiež problematike chirurgických nástrojov, aby i tá inštrumentárka, ktorá sa s problematikou práce na operačných sálach ešte len zoznamuje, mala možnosť získať široký prehľad o chirurgických nástrojoch – o ich označovaní, pomenovaní vrátane slangových názvov. Tematika dezinfekcie a sterilizácie je dodnes a vždy bude „dennodenným chlebom“ každej inštrumentárky napriek vzniku centrálnych sterilizácií, preto sa tejto časti autori podrobne venujú.

Spracovaná je tu aj nová problematika – manažment rizík, a to nielen z pohľadu pacienta, ale i z pohľadu zdravotníckeho pracovníka. Venuje sa i správnemu polohovaniu pacienta na operačnom stole, ako i správnemu postaveniu inštrumentárky pri operačnom stole počas operácie.

Nesporným prínosom tejto modernej publikácie je aj to, že je určená nielen pre inštrumentárky rôznych chirurgických odborov, ale poskytuje praktické informácie pre lekárov iných špecializácií. Zároveň si svojou odbornou úrovňou určite získa čitateľov a bude mať miesto ako základná literatúra pri postgraduálnej príprave pre sestry, ktoré sa v dnešnej dobe rozhodli venovať a špecializovať sa v náročnom samostatnom odbore -inštrumentovanie v operačnej sále.