Interna

Richard Češka a kol.
Triton, 2020
Signatúra: U 12299

Interná medicína, teda vnútorné lekárstvo, je základným odborom medicíny. Zaoberá sa prevenciou, diagnostikou a liečbou vnútorných chorôb. Je to multidisciplinárny odbor, ktorý úzko spolupracuje s ďalšími odbormi. Základnou charakteristikou interny je jej komplexnosť, ktorá umožňuje starostlivosť o polymorbidných pacientov všetkých vekových skupín. Z týchto dôvodov musí mať lekár internista bohaté znalosti nielen z interny, ale i z mnohých ďalších odborov.

Tretie, významne prepracované vydanie publikácie Interna sa snaží reflektovať zmeny, ktoré nastali od čias prvého i druhého vydania publikácie. Na jednej strane sú to zmeny, ktoré zodpovedajú dramatickému vývoju diagnostiky a liečby v internej medicíne samotnej ako i v odboroch, ktoré z interny vzišli.

Autori poskytujú stručnou a zrozumiteľnou formou aktuálne, prakticky orientované informácie o klinickom obraze, diagnostike a liečbe interných ochorení. Opakovanie patofyziologických aspektov chorôb je obmedzené na minimum nevyhnutné pre pochopenie klinických prejavov a liečby. Monografia pokrýva v základnom rozsahu celé spektrum chorôb všetkých interných odborov. Osobitná pozornosť je však venovaná chorobám, s ktorými sa lekári vo všeobecnej internej praxi stretávajú najčastejšie. Ku problematike akútnych stavov poskytuje monografia dostatok konkrétnych a prakticky orientovaných informácií, ktoré môžu byť užitočné pre ich diagnostiku i liečbu. Dve kapitoly sú venované praktickým problémom v interne, ktoré presahujú rámec jednotlivých interných odborov, a vybranej problematike z iných lekárskych odborov.