Klinická kardiologie

J. Vojáček, J. Kettner
Maxdorf Jessenius, 2017
Signatúra: K 59024

Od druhého vydania knihy Klinická kardiologie uplynulo už niekoľko rokov. V tak dynamickom odbore, akým kardiológia je, to znamená nevyhnutnosť radikálnej aktualizácie informácii. Autori sa preto rozhodli vydať tretie aktualizované vydanie učebnice, ktoré podáva logicky usporiadaný prehlaď najdôležitejších a aktualizovaných praktických znalostí z oblasti kardiológie a angiológie. Na publikácii sa podieľali poprední českí kardiológovia, ktorým sa podarilo veľmi racionálne usporiadať obrovský objem faktov do jednodielnej publikácie s veľkým množstvom prehľadných grafov, tabuliek a obrázkov.

Úvodná časť knihy pojednáva o individuálnom prístupe lekára k pacientovi, medicíne založenej na dôkazoch a základoch anatómie a histológie srdca. Jednotlivé kapitoly pokrývajú prakticky celú oblasť kardiológie – prevenciu aterosklerózy, ischemickú chorobu srdca, arteriálnu hypertenziu, poruchy srdcového rytmu, srdcové zlyhania, kardiomyopatie, myokartitídy a ochorenia perikardu, chlopňové chyby srdca, pľúcne embólie a hypertenzie a ochorenia aorty a periférnych ciev. Obsiahla posledná kapitola sa venuje špecifickým problémom v kardiológii, napr. kardiopulmonálnej resuscitácii, náhlej srdcovej smrti, kardiovaskulárnym ochoreniam v tehotenstve, ale i liekovým interakciám, rehabilitácii pacientov s chorobami srdca a posudkovej činnosti v kardiológii.

Farebným členením kapitol, dôrazom na prehľadné tabuľky a bohatú obrazovú dokumentáciu z každodennej praxe sa snažili autori vytvoriť učebnicu, ktorá umožňuje ľahkú orientáciu v hľadanej problematike. Kniha je určená pre kardiológov, internistov, lekárov pripravujúcich sa na atestáciu z kardiológie, ale môžu z nej čerpať i praktickí lekári, či študenti lekárskych fakúlt.