Klinická nefrologie

V. Tesař, O. Viklický, ed.
GRADA Publishing, 2015
Signatúra: K 57288

Medzi prvým a druhým vydaním Klinickej nefrológie uplynulo už viac než 8 rokov, takže nastal čas niektoré publikované dáta doplniť, prípadne opraviť v súlade s pokrokom lekárskej vedy. Druhé vydanie ale nepredstavuje len aktualizáciu informácií obsiahnutých v prvom vydaní, keďže viac než polovica kapitol má v novom vydaní iných autorov, ktorí na rovnakú tému napísali úplne odlišný text.

Podobne ako prvé vydanie je táto kniha (až na výnimky) dielom autorov z troch pracovísk - Kliniky nefrológie 1. LF UK a VFN, Kliniky nefrológie IKEM a I. internej kliniky v Plzni. Kniha pozostáva z 18 kapitol, z ktorých každá je rozdelená na niekoľko častí. Prvá z nich sa venuje histórii nefrológie, ďalšie dve fyziológii obličiek a vyšetrovacím metódam ich chorôb. Poruchy metabolizmu minerálov a vnútorného prostredia sú témou štvrtej kapitoly. V ďalších kapitolách sa autori zaoberajú rôznymi skupinami ochorení obličiek – glomerulopatiami, ochorením obličiek u pacientov s diabetom a hypertenziou, cievnymi a vrodenými chorobami obličiek, infekciami močového systému, tuberointersticiálnymi ochoreniami a urologickými ochoreniami obličiek a močových ciest. Trinásta kapitola sa venuje zmenám renálnych funkcií pri fyziologickom tehotenstve a ochoreniam obličiek počas tehotenstva. Informácie o akútnom zlyhaní obličiek, chronickom ochorení obličiek a uremickom syndróme nájde čitateľ v ďalších dvoch kapitolách. Nasledujúca kapitola sa podrobne zaoberá metódami čistenia krvi a dialyzačnou liečbou. Posledné kapitoly sú venované transplantácii obličiek a problematike farmakoterapie iných chorôb u pacientov s ochoreniami obličiek včítane zmien farmakokinetických vlastností liekov a úpravy ich dávok.

Táto publikácia má 560 strán, je doplnená množstvom čiernobielych a farebných obrázkov, schém, tabuliek a grafov ako aj zoznamom použitých skratiek. Je určená najmä pre nefrológov a urológov, ale užitočné informácie v nej nájdu aj internisti a diabetológovia.