Kompletní historie medicíny

Gill Devies
CPRESS, 2013
Signatúra: K 56057

Na lekárstvo je možné nahliadať ako na komplexnú skladačku, v ktorej sa všetky jej časti vzájomne prepojujú. Je zrejmé, že v dejinách boli väzby medzi jednotlivými udalosťami vždy zložité, nepriame a celkom nepredvídateľné. Význam predkladaného prehľadu dejín lekárstva spočíva v tom, že tieto prepojenia zviditeľňuje. Tok času je tu tiež celkom zrejmý: Mohutný prúd biologickej evolúcie, smrteľné pandémie, spoločenské zmeny veľkého dosahu, a význam rolí, ktoré zohrali pionieri lekárskej vedy, počnúc Hippokratom, Galénom, Avicennom cez Vesalia, Pasteura, Fleminga až po lekárov a vedcov dnešnej doby.

Kniha Kompletní historie medicíny predkladá podrobný prehľad dejín lekárstva od pravekej trepanácie lebiek až po modernú mikrochirurgiu. História medicíny je tu veľmi prehľadne znázornená na časovej osi, kde sú významné historické udalosti zoradené v chronologickom poradí.

Kniha obsahuje informácie o chorobách, farmácii , alternatívnej a doplnkovej medicíne, moderných chirurgických a diagnostických technikách, dejinách nemocníc, výskume myslenia, genetike, ženách v medicíne , službe zdravotníckych záchranárov – nelekárov, Medzinárodnom červenom kríži, dopingu v športe a leteckej medicíne. Užitočný zdroj informácií predstavuje Stručný prehľad udalostí z histórie medicíny a prehľad nositeľov Nobelovej ceny za fyziku, chémiu a medicínu v rokoch 1901 až 2010.

224 stranová publikácia je doplnená o ilustrácie, portréty osobností a zoznam múzeí.