Lekárska mikrobiológia

Liptáková A. a kol.
Herba, 2019
Signatúra: U 12239

Nesprávna alebo neskorá mikrobiologická diagnostika môže mať signifikantné následky na zdravotný stav pacienta, a to najmä zvýšené riziko nežiaducich účinkov, šírenie ochorení v populácii ako aj zvyšovanie počtu závažných nozokomiálnych kmeňov zvyšujúcich morbiditu a mortalitu imunokompromitovaných pacientov, ktorých počet v populácii sa zvyšuje.

Autorský kolektív zložený z mladých vedcov a vysokoškolských učiteľov pod vedením docentky MUDr. Adriány Liptákovej, PhD., vytvoril nový koncept vysokoškolskej komplexnej učebnice Lekárskej mikrobiológie – od laboratórnej diagnostiky, kde autori predstavili odbor lekárskej mikrobiológie a klinickej mikrobiológie, pracoviská, systém práce, úlohy a pôsobnosť klinickej mikrobiológie, následne možnosti spracovania materiálu a najmodernejšie metódy laboratórnej diagnostiky. Druhá kapitola je Imunitný systém, kde študent využije svoje poznatky z imunológie a pripomenie si nielen vlastnosti imunitného systému, ale aj princípy imunitnej odpovede na mikroorganizmy a podstatu aktívnej a pasívnej imunizácie. Ďalšie kapitoly sú Bakteriológia (najrozsiahlejšia časť), Virológia , Parazitológia a Mykológia. Posledné dve kapitoly tvoria Klinickú mikrobiológiu a Infekcie v dutine ústnej.

Ku knihe bola vytvorená aj webová stránka www.lekarskamikrobiologia.eu, ktorá obsahuje odpovede na otázky ku klinickým prípadom, ktoré sú súčasťou takmer každej kapitoly, videá a aktualizácie. Webová stránka umožňuje aktualizáciu a sprístupnenie najnovších poznatkov v mikrobiologickej vede. Testovanie v elektronickom prostredí z domáceho prostredia zvýši compliance študentov a zatraktívni náročný medicínsky odbor.

Kniha môže poslúžiť nielen študentom medicíny, ale aj mikrobiológom, infektológom, epidemiológom, internistom, intenzivistom a špecialistom v jednotlivých odboroch klinickej medicíny.