Muslimský pacient: principy diagnostiky, terapie a komunikace

Marcel Hájek, Charif Bahbouh
Grada, 2016
Signatúra: K 58281

Prístup zdravotníka k pacientovi počas poskytovania zdravotnej starostlivosti, naviazanie vzájomnej dôvery a tolerancie je dôležité bez ohľadu na vierovyznanie. V moslimskej kultúre sú predpisy striktné a sprevádzajú moslima počas celého života. Zdravotník si ich musí uvedomiť a rešpektovať aj postupy, ktoré mu nie sú vlastné, lebo v prípade nevhodného prístupu zdravotníka je dôvera rýchlo stratená.

V práci sa prelínajú zdravotnícke témy s témami sociálneho a náboženského charakteru. Úvodné kapitoly prinášajú krátky vstup do islamu, pohľad na zdravie a choroby a život v rodine. Dôležitou témou je aj sexuálny život a obdobie tehotenstva. Šiesta kapitola sa venuje pôstom v období Ramadán a stravovacím predpisom. Stručne je vysvetlená púť do Mekky a jej zdravotné aspekty. V ôsmej kapitole je pohľad na smrť a umieranie a v deviatej sú vysvetlené náležitosti pitvy a transplantácie orgánov. Posledná kapitola pojednáva o zdravotných rizikách v moslimských krajinách. K lepšej orientácii v texte pomôže slovník arabských pojmov a arabských encyklopedických hesiel.

Publikácia bude prínosom pre lekárov a zdravotníkov pracujúcich v moslimských krajinách. Ale poslúži aj sociálnym a pastoračným pracovníkom.