Nehojace sa rany

Edita Hlinková, Jana Nemcová, Michala Miertová a kol.
Osveta, 2015
Signatúra: U 11618

Vysokoškolská učebnica Nehojace sa rany je komplexným spracovaním manažmentu rán. Problematika je logicky a systematicky rozčlenená do desiatich kapitol. Prvá až štvrtá kapitola sú obsahovo orientované na východiská k problematike ošetrovania rán – príčiny a súvisiace faktory ich vzniku, diagnostika, hojenie, posudzovanie rany s využitím vybraných klasifikačných nástrojov a liečba a ošetrovanie nehojacich sa rán. Piata kapitola podáva prehľad o príčinách, typoch a charakteristike bolesti pri nehojacich sa ranách. Šiesta až deviata kapitola sú venované špecifikám ošetrovania ulcus cruris, dekubitov, syndrómu diabetickej nohy a malígnej rany. Desiata kapitola je spracovaná aplikačne s uvedením kazuistiky pacienta s infikovanou nehojacou sa ranou s využitím liečebnej metódy riadeného podtlaku.

Súčasťou jednotlivých kapitol je súhrn, test a problémové úlohy pre študentov. V závere každej kapitoly je uvedený zoznam bibliografických odkazov. Pre názornosť je učebnica doplnená tabuľkami, schémami a obrazovou prílohou.

Texty predkladanej vysokoškolskej učebnice nereflektujú nehojace sa rany len s ohľadom na ich telesné prejavy, ale aj s dopadom na psychické prežívanie a sociálne fungovanie pacienta a jeho rodiny.

Predkladaná vysokoškolská učebnica sa využije pri pregraduálnom a postgraduálnom profesionálnom vzdelávaní sestier, pôrodných asistentiek a lekárov, v klinickej praxi nemocníc, agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti, domovoch sociálnych služieb, ošetrovateľských domoch, hospicoch a i.