Nepozornost, hyperaktivita a impulzivita: Zápory i klady ADHD v dospělosti

H. Žáčková, D. Jucovicová
Grada, 2017
Signatúra: K 58511

Nie sú dávno doby, keď sa tvrdilo, že porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder ) je iba záležitosťou detstva, z ktorej človek rokmi vyrastie. Lenže u mnohých, u ktorých sa v detstve prejavila ADHD, pretrvávajú symptómy aj v dospelosti a môžu prinášať ťažkosti pri štúdiu, práci a zábave, pri nadväzovaní priateľských i partnerských vzťahov.

Publikácia prináša základné informácie o syndróme poruchy pozornosti s hyperaktivitou, o jeho vzniku, vývoji a zmenách v prejavoch od detstva až po dospelosť. Prostredníctvom príbehov dospelých hyperaktívnych ľudí ukáže čitateľom konkrétne možnosti kompenzácie ťažkostí, ktoré so sebou hyperaktivita prináša a taktiež možnosti terapeutickej pomoci, ktoré pomáhajú zvládať negatívne prejavy tohto syndrómu a posilňujú pozitívne stránky osobnosti dospelých hyperaktívnych jedincov.

Autorky publikácie sa snažia prispieť k poznaniu a pochopeniu prejavov hyperaktivity a zoznámiť čitateľov s možnosťami, ako jej prejavy ovplyvňovať tak, aby jedincom s ADHD nebránila v úspešnom živote. Snažia sa doviesť hyperaktívnych dospelých jedincov k sebapoznaniu a k možnosti naučiť sa ovplyvňovať negatíva plynúce z hyperaktivity a posilňovať ich pozitíva tak, aby boli v živote nielen úspešní, ale i spokojní a aby dokázali dobre vychovať svoje vlastné deti.