Onkologie v klinické praxi: Standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů

J. Novotný, P. Vítek, Z. Kleibl a kol.
Mladá fronta, 2019
Signatúra: K 59456

Tretie prepracované a doplnené vydanie knihy prináša aktuálny pohľad na liečbu vybraných diagnóz, nežiadúcich účinkov sprevádzajúcich onkologickú liečbu alebo symptómov vyskytujúcich sa v priebehu nádorového ochorenia.

V tomto vydaní monografie bola zásadným spôsobom prepracovaná a rozšírená predklinická časť knihy, ktorá teraz pokrýva všetky oblasti molekulárnej onkológie, ktoré je potrebné poznať pre hlbšie pochopenie príčin vzniku, šírenia nádorov a ich odpovedi na protinádorovú liečbu.

V druhej klinickej časti publikácie sa čitateľ stretne s rešeršným spracovaním diagnostiky a liečby základných diagnóz, ktoré syntetizuje poznatky klinickej a radiačnej onkológie a umožňuje tak lekárovi vykonať po prečítaní krátkeho textu kvalifikované rozhodnutie u konkrétneho pacienta. Orientácia v knihe je uľahčená logickým radením jednotlivých diagnóz v zhode s aktuálnou verziou Medzinárodnej klasifikácie chorôb.

V tretej časti knihy sú spracované odporúčania na vykonávanie podpornej liečby klinicky najvýznamnejších nežiaducich účinkov a častých symptómov sprevádzajúcich onkologické ochorenia (bolesť, nevoľnosť a vracanie, poruchy kostného metabolizmu, anémia, febrilná neutropénia, kardiotoxicita, nefrotoxicita a urotoxicita či kožná toxicita). Zaradená tu bola aj špecifická kapitola o liečbe nežiaducich účinkov PD-1 a PD-L1 inhibítorov. Opomenutá nie je ani výživa onkologicky chorých.

Pri výbere ochorení sa autori sústredili predovšetkým na nádory s vyššou incidenciou. Diagnostika a liečba vzácnejších nádorových ochorení v tejto knihe spracovaná nie je, pretože ich liečba by mala byť sústredená do špecializovaných centier. Tiež nie sú diskutované hematologické malignity, pretože starostlivosť o týchto pacientov by mala byť zverená do rúk hematológov s odpovedajúcimi znalosťami, skúsenosťami a zázemím.