Pľúcny surfaktant z laboratória k pacientovi

Andrea Čalkovská a kol.
Vyadavateľstvo Osveta, 2013
Signatúra: K 55784

Skôr ako vedci a klinickí pracovníci spoločným úsilím dokázali existenciu pľúcneho surfaktantu, zomierali tisíce detí na jeho nedostatok. Substitučná terapia surfaktantom pri novorodeneckom RDS (syndróm respiračnej tiesne novorodencov) je dnes už rutinnou a možno sa takou stane aj v iných indikáciách. Surfaktant dávno prekročil hranice perinatológie a možnosťou využitia zaujal napríklad v pľúcnom lekárstve, intenzívnej medicíne či transplantológii.

Vedecká monografia sa venuje tematike pľúcneho surfaktantu od fyziologických aspektov po jeho klinické využitie. Vychádza z originálnych vedeckých výsledkov, ktoré získali autori počas svojho dlhoročného vedeckovýskumného pôsobenia a v klinickej praxi.

Cieľom publikácie je podať prehľad najaktuálnejších poznatkov týkajúcich sa pľúcneho surfaktantu so zameraním na perinatálne obdobie. Čitateľ sa má možnosť oboznámiť s ontogenetickými a fyziologickými aspektmi surfaktantového systému, s mechanizmami jeho inaktivácie, s možnosťami stimulácie jeho dozrievania in utero, s najnovšími zásadami týkajúcimi sa liečby respiračného zlyhávania pri IRDS a z iných príčin, s geneticky podmienenými poruchami homeostázy surfaktantu, ako aj s výsledkami v oblasti vývoja najnovších generácií exogénnych preparátov.

Je určená najmä špecialistom v medicínskych a príbuzných odboroch, a to v normálnej a patologickej fyziológii, pľúcnom lekárstve, neonatológii, pediatrii, gynekológii a pôrodníctve.