Poranění míchy: Příčiny, důsledky, organizace péče

J. Kříž et al.
Galén, 2019
Signatúra: K 59469

Monografia je spoločným dielom kolektívu renomovaného pracoviska Spinálnej jednotky Fakultnej nemocnice v Motole v Prahe a ich blízkych spolupracovníkov. Autori sa snažili zachytiť a zosumarizovať najnovšie informácie zo svetovej literatúry a obohatiť ich o svoje vlastné skúsenosti a prístupy.

Obsiahla publikácia pojednáva na vyše 500 stranách o poranení miechy - od jeho vzniku až po návrat jedinca do bežného života. Vo všeobecnej časti sú zhrnuté anatomické a patofyziologické poznámky, vyšetrovacie postupy, klinický obraz, prognóza a epidemiologické údaje. Ďalšie časti knihy sú rozdelené na akútnu, postakútnu a chronickú fázu po poranení miechy. Časť s názvom Akútna fáza popisuje prednemocničnú starostlivosť, traumatické a netraumatické lézie vrátane princípov ošetrenia a intenzívnej pooperačnej starostlivosti. Najobsiahlejšia časť Postakútna fáza detailne rozoberá dôsledky poranenia miechy na jednotlivé orgánové systémy človeka. Je tu zmapovaná ústavná liečebná, ošetrovateľská a rehabilitačná starostlivosť, ale priestor je venovaný aj psychologickej a sociálnej starostlivosti. Časť Chronická fáza je venovaná zdravotným dôsledkom a komplikáciám, ktorým sú vystavení jedinci s poranením miechy v terciárnom období. V závere knihy sú uvedené základné smery výskumu a je tu popísaný vývoj a súčasný stav spinálneho programu v Českej republike.

Publikácia je určená predovšetkým lekárom, fyzioterapeutom, zdravotným sestrám, ale i psychológom a sociálnym pracovníkom, ktorí sa starajú o spinálnych pacientov. Zdrojom informácií bude aj pre spondylochirurgov, neurológov, internistov, urológov a praktických lekárov, ktorí zaisťujú dlhodobú ambulantnú starostlivosť pre týchto pacientov.