Poruchy periférních nervů

Zdeněk Ambler
Triton, 2013
Signatúra: K 55840

Poruchy periférnych nervov sa vyskytujú pomerne často a zasahujú nielen do oblasti neurológie, ale aj do ďalších medicínskych odborov. Neuropatie sú ako celok veľmi heterogénne, takže ich incidencia nie je presne známa. Diagnostika môže byť pri niektorých typoch ťažká, napríklad pri hľadaní príčin niektorých polyneuropatií.

Táto publikácia podáva ucelený prehľad o poruchách periférneho nervového systému. Okrem podrobnejšieho úvodu o štruktúre a funkcii periférneho nervového systému vrátane molekulárnych komponentov je zameraná na klinickú a elektrofyziologickú diagnostiku a terapeutické možnosti neuropatií. Kniha je rozdelená na osem kapitol. Po všeobecnom úvode sa autor venuje klinickej diagnostike lézie periférnych nervov a klinickej elektromyografii. Ďalšie kapitoly sa postupne zaoberajú rôznymi skupinami neuropatií – mononeuropatiami, plexopatiami a poruchami kraniálnych nervov. Najrozsiahlejšia je kapitola, ktorá sa venuje polyneuropatiám. V posledných dvoch kapitolách nájdeme informácie o ochorení motoneurónu – amyotrofickej laterálnej skleróze a o neuropatickej bolesti. Publikácia je doplnená veľkým množstvom ilustrácií, ktoré umožňujú lepšie pochopenie problematiky.

Snahou autora bolo zhrnúť v monografii všetko podstatné, aby kniha poslúžila aj ako referenčný text a pomohla k lepšej orientácii v danej problematike v klinickej praxi. Je určená najmä neurológom.