Praktická medicína

B. Špániková, S. Špánik a kol.
SOLEN Medical Education, 2016
Signatúra: K 58493

Všeobecné lekárstvo má špecifické postavenie a úlohu v systéme starostlivosti o zdravie. Všeobecní lekári poskytujú starostlivosť bez výberu klientom rôznych kategórií, bez rozdielu veku, pohlavia, sociálnej či etnickej príslušnosti. Sprevádzajú svojich klientov dlhodobo, a aj preto môžu ovplyvňovať ich zdravie motiváciou k zdravému životnému štýlu, realizáciou preventívnych opatrení vrátane očkovania a ochrany pred prenosnými ochoreniami, cez diagnostiku a liečbu jednotlivých ochorení až po ich rehabilitáciu a rekonvalescenciu alebo dispenzarizáciu chronických ochorení v spolupráci s odbornými lekármi. Vykonávajú posudkovú činnosť, posudzujú spôsobilosť práce, štúdia, vedenia motorových vozidiel, nosenia strelnej zbrane, vhodnosti kúpeľnej liečby. Široký odborný záber všeobecných lekárov vyžaduje kontinuálne vzdelávanie a dobrú spoluprácu s vybranými špecialistami. Všeobecní lekári usmerňujú výber potrebných konziliárnych vyšetrení, ktoré sa nevykonávajú bez opodstatnenia, dbajú na to, aby sa nevykonávali duplicitne, ide o tzv. „gate keeping“ funkciu všeobecných lekárov, ktorá má aj ekonomický a celospoločenský dosah.

Na príprave predkladanej publikácie sa podieľali odborníci jednotlivých špecializácií, ako aj odborníci pre zdravotné a sociálne poisťovníctvo, verejné zdravotníctvo. Snahou autorov bolo pripraviť jednotlivé kapitoly tak, aby poskytovali prehľad aktuálnych vedomostí v jednotlivých medicínskych odboroch a naznačili úlohy všeobecného lekára v primárnej starostlivosti, jeho možnosti ako aj vzájomnú spoluprácu s jednotlivými špecialistami v ich odboroch.

Cieľom autorského kolektívu bolo ponúknuť knihu pre študentov predmetu „všeobecné lekárstvo“ na Lekárskej fakulte ako aj lekárom, ktorí sa pripravujú na špecializačnú skúšku v odbore „všeobecné lekárstvo“. Môže byť však praktickou pomôckou v každodennej práci aj pre atestovaných špecialistov v odbore.