Psychosociální aspekty paliativní péče

Martin Kupka
Grada, 2014
Signatúra: K 56818

Publikácia zoznamuje čitateľov so širokou oblasťou paliatívnej starostlivosti a chorých, ktorá je neoddeliteľne prepojená s psychológiou a psychoterapiou. Pomáha im zorientovať sa v oblasti sprevádzania umierajúcich a ich rodinných príslušníkov. Osvetlenie podstaty života a smrti je pre všetkých užitočné. Najmä pre tých, ktorí sa o chorých starajú, je veľmi prínosné a povzbudzujúce, dodáva zmysel ich neľahkej situácii.

Autor sa nepozerá na smrť iba ako na tragický moment života. Vedomie vlastnej smrti nás núti žiť autenticky a môže náš život obohatiť v tom zmysle, že prežijeme v prítomnom okamžiku úžas, vďačnosť a radosť z našej existencie a tiež nás vedie k tomu, aby sme dokončovali úlohy, ktoré pred nás život stavia.

Publikácia podrobne rozoberá nasledovné témy: význam smrti v živote človeka, smrť a osamelosť, vzájomné prepojenie života a smrti, strach zo smrti, zvládanie strachu zo smrti, smrť a psychopatológia, smrť a psychoterapia, poňatie smrti v ontogenéze, existenciálne poňatie smrti, umieranie a smrť v historickej perspektíve, definícia a formy paliatívnej starostlivosti, psychické vyrovnávanie sa s terminálnym štádiom ochorenia, členenie procesu umierania, umieranie detí, strata blízkeho človeka, hospic a liečebne dlhodobo chorých, paliatívna starostlivosť ako záťažová situácia pre zdravotníkov, eutanázia, zážitok blízkosti smrti (Near Death Experience), zmenené stavy vedomia.

Čitateľská obec by nemala byť obmedzená len na lekárov, sestry, klinických psychológov a zdravotníckych pracovníkov, ale mala by zahŕňať aj širokú laickú verejnosť, pretože publikácia osvetľuje problematiku prehľadným a zrozumiteľným spôsobom.