Psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii

Kamil Kalina
Grada Publishing, a.s., 2013
Signatúra: K 55638

Publikácia učí rozumieť psychoterapii ako celku a jej jednotlivým prístupom a prepájať ich s klinickou praxou i so špecifickými aplikáciami v adiktológii. Tým sa podstatne líši od ďalších psychoterapeutických titulov, ktoré sú na trhu dostupné. Oproti kolektívnym monografiám využíva jednotiaci autorský pohľad, podložený dlhodobými skúsenosťami.

Adiktológia je medziodborová vedecká disciplína, ktorá sa zameriava na prevenciu, liečbu a výskum užívania návykových látok a iných foriem závislostného správania, ich dopadov na jedinca i na spoločnosť a na sociálnu reintegráciu osôb, ktoré v dôsledku takýchto foriem správania strádajú. Prepája nielen poznatky z odboru medicíny, psychológie, sociológie a sociálnej práce, ale zasahuje aj do iných vedeckých oblastí, ako sú aj ekonomika, právo, kriminológia, pedagogika, politológia, religionistika či kultúrna a sociálna antropológia.

Kniha má štyri časti. Prvé dve sa týkajú všeobecných otázok psychoterapie a hlavných psychoterapeutických smerov, druhé dve sa zameriavajú na využitie psychoterapie v adiktológii a miesto skupinovej terapie v adiktológii.
Publikácia dopĺňa základný knižný fond v odboroch psychoterapia a adiktológia pre potreby študentov, absolventov i všetkých, ktorí v nich už dlhé roky pôsobia.