Rádiológia pre stomatológov

V. Lehotská, A. Kršáková
VEDA, 2018
Signatúra: U 12120

Zobrazovacia diagnostika patologických stavov je oblasť neobyčajne bohato členitá a komplikovaná. Plynulý vývoj rádiológie však znamená, že v tejto oblasti došlo k výraznému posunu k metódam vyžadujúcim prehĺbené špeciálne technické, ako aj interpretačné znalosti. Predkladaná učebnica obsahuje najnovšie poznatky v tomto zmysle.

Vysokoškolská učebnica sa člení na tri časti: všeobecnú a špeciálnu rádiológiu a zubnú rádiológiu.
Všeobecná rádiológia a Špeciálna rádiológia poskytujú informácie o princípoch a indikáciách jednotlivých zobrazovacích metód a pracovných postupoch pri ich celotelovej aplikácii s krátkou charakteristikou normálneho, ako aj patologického obrazu jednotlivých orgánov a orgánových systémov s takým cieľom, aby stomatológ v rámci svojho komplexného medicínskeho pohľadu porozumel interpretácii nálezov zobrazovacích metód.
Tretia časť Zubná rádiológia poskytuje prehľad o zobrazovacích metódach v stomatologickej praxi, prináša prehľad techník snímkovania s dôrazom na súčasný vývoj. Venuje sa normálnemu obrazu tkanív v orofaciálnej oblasti a charakterizuje najčastejšie patológie, s ktorými sa stomatológ v praxi stretáva.

Knižka svojím obsahom presahuje základné poznatky, ktoré sú potrebné na úspešné zvládnutie skúšky zo študijného predmetu Zubná rádiológia. Zámerom autoriek bolo, aby obsahovala také informácie z odboru rádiológia, ku ktorým sa bude študent vracať aj v ďalšom období svojho štúdia.

Učebnica je určená študentom lekárskych fakúlt pre študijný program zubné lekárstvo. Má však ambíciu stať sa aj pomôckou pre stomatológov v ich každodennej praxi pri kresle či lôžku pacienta a počas prípravy na subšpecializáciu v odboroch zubného lekárstva.