Rehabilitace pacientů v kómatu

Marcela Lippert-Grüner
Galén, 2013
Signatúra: K 55801

Tradičné postupy rehabilitačnej medicíny boli vytvorené pre pacientov schopných aktívnej spolupráce a ich cieľom je najmä zlepšenie motorických schopností. Až v posledných dvoch desaťročiach sa začali prvé pokusy o rehabilitáciu aj u pacientov v kóme s ťažkým poškodením mozgu. Práve v tejto oblasti sa v posledných rokoch dosiahol značný pokrok. Tradičné koncepty rehabilitácie sa pre túto skupinu pacientov s poruchami vedomia a vnímania dajú použiť len čiastočne. Vznikli nové formy rehabilitácie, najmä rôzne metódy terapeutickej stimulácie. Multisenzoricky orientovaná stimulácia spolu s profylaktickými formami terapie tvorí dnes základ včasnej neurorehabilitácie, ktorá sa zameriava na zlepšenie stavu vedomia a dosiahnutie schopnosti reakcie a komunikácie. Po dosiahnutí tohto cieľa je možné rozvíjať ďalšie rehabilitačné postupy.

Autorka sa v desiatich kapitolách rozdelených do podkapitol venuje rôznym témam. Prvé kapitoly sú venované kóme a vedomiu, prístrojovej diagnostike a neuroplasticite, v ďalších sa čitateľ oboznámi s metódami včasnej neurorehabilitácie pacientov po ťažkom poškodení mozgu, rehabilitáciou a stimuláciou pacientov v kóme, najčastejšími problémami a komplikáciami pacientov v kóme a s vegetatívnym stavom a rehabilitáciou pacientov v tomto stave. Záver publikácie tvorí zoznam použitej literatúry, slovníček základných pojmov, zoznam skratiek a príloha s klasifikačnými a skórovacími systémami a testami.

Kniha je určená najmä rehabilitačným lekárom a pracovníkom, ktorí sa venujú pacientom v kóme a vegetatívnom stave.