Rekanalizační terapie akutní ischemické cévní mozkové příhody

David Školoudík, Daniel Šaňák a kol.
Maxdorf, 2013
Signatúra: K 55806

Táto kniha venovaná rekanalizačnej terapii akútnych ischemických cievnych príhod je prvou publikáciou českých a slovenských autorov s touto tematikou. Keďže tieto ochorenia sú najčastejšou príčinou urgentného príjmu v akútnej neurológii, najčastejšou príčinou invalidity a druhou najčastejšou príčinou úmrtia, má táto publikácia nepochybne mimoriadny praktický význam.

Autori ponúkajú veľmi zaujímavú knihu, ktorá sa venuje diagnostike a terapii akútneho štádia ischemických cievnych mozgových príhod a ktorá je zameraná najmä na možnosti farmakologickej a mechanickej rekanalizácie uzavretej mozgovej tepny. Je tu podrobne popísaná nielen v praxi najčastejšie používaná systémová trombolytická terapia, ale aj trombolýza intraarteriálna a kombinácia obidvoch týchto metód. Čo sa týka mechanickej rekanalizácie, predkladajú autori prehľad rôznych dnes používaných inštrumentárií na endovaskulárnu trombektómiu. Samostatné kapitoly sú venované sonotrombolýze a akútnej dezobliterácii vnútornej karotídy. Nájdeme tu aj informácie o možnostiach rekanalizačnej liečby pri disekcii krčných a mozgových tepien a pri trombóze mozgových žíl a splavov. V závere knihy autori uvádzajú niektoré ďalšie moderné liečebné postupy, ako je napríklad ovplyvnenie kolaterálneho obehu alebo dekompresná kraniektómia. Jednotlivé kapitoly sú zakončené kazuistikami - príkladmi praktických postupov liečby, ktoré svedčia o veľkej osobnej skúsenosti autorov v cerebrovaskulárnej problematike.

Publikácia je doplnená množstvom názorných farebných i čiernobielych obrázkov, schém a diagnostických zobrazení, ktoré uľahčujú pochopenie textu. Je určená nielen pracovníkom nedávno vzniknutej siete špecializovaných iktových a komplexných cerebrovaskulárnych centier v ČR, ale aj ostatným neurológom a širokej lekárskej verejnosti.