Svetové zdravotnícke systémy v čase globalizácie

Peter Ondruš
PRO, 2014
Signatúra: K 56328

Publikácia poskytuje prehľadný popis zdravotníckych systémov viac ako 60 krajín sveta. Je výsledkom niekoľkoročnej práce, prednášok a štúdia v tejto oblasti. Autor sa snaží sprístupniť informácie o organizácii, financovaní a výsledkoch jednotlivých krajín sveta združených vo Svetovej zdravotníckej organizácii a ponúka pohľad na vplyv globalizácie v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Poukazuje na fakt, že mnohé krajiny sveta ďaleko vzdialené od Európy zápasia s podobnými problémami ako sa vyrovnať s rastúcimi nákladmi na zdravotnú starostlivosť v podmienkach meniacich sa demografických parametrov, ako sú starnúca populácia, epidemický výskyt ochorení spôsobených nesprávnym životným štýlom a pod. Možné riešenia presahujú rámec zdravotníckych systémov a vyžadujú si celospoločenské riešenia na dosiahnutie zdravej populácie.

Cieľom publikácie nie je čitateľa zahrnúť množstvom informácií, ale skôr uviesť do problematiky, vzbudiť záujem o formy, výsledky a problémy ostatných krajín sveta v oblasti starostlivosti o zdravie aj za hranicami Európskej únie.

Publikácia je rozdelená na tri základné kapitoly. Úvodná kapitola popisuje základné charakteristiky systémov, metódy ich posudzovania, ako aj nástroje na ich modernizáciu.

Druhá kapitola sa venuje zdravotníckym systémom jednotlivých krajín. Pri popise sa pridržiava štruktúry Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Databázy WHO, ako aj Svetovej banky (WB) a CIA Factbook slúžili na vytvorenie prehľadných grafov porovnávajúcich parametre jednotlivých krajín . Tieto umožnia čitateľom získať rýchly prehľad o výkonnosti jednotlivých zdravotníckych systémov. Moderné technológie, medzinárodná spolupráca, obchod a presuny tovarov, pracovnej sily, ochorení a rizík vytvorili novú dimenziu medzinárodného zdravia a výzvy pre zdravotnícke systémy, ktoré ďaleko prekračujú hranice jednotlivých štátov.

Záverečná kapitola je venovaná aspektom globalizačných trendov, ako sú zdravotná turistika, migrácia zdravotníckych pracovníkov, odliv mozgov a pod. Štruktúra publikácie umožňuje čitateľovi voľne sa pohybovať medzi jednotlivými kapitolami a vracať sa k nim podľa potreby a záujmu.

Publikácia je určená študentom medicíny, ošetrovateľstva, ale aj zdravotníckym manažérom a všetkým ostatným zaujímajúcim sa o problematiku medzinárodného verejného zdravotníctva. Bude užitočná aj pre lekárov všetkých odborov, v lôžkových zariadeniach štátnych aj neštátnych zariadení, ale aj pracovníkov poisťovní.