Vnútorné lekárstvo a ošetrovateľská starostlivosť vo vnútornom lekárstve

A. Lacko, M. Novysedláková a kol.
Vydavateľstvo Osveta, 2018
Signatúra: U 12033

Vnútorné lekárstvo je medicínsky odbor, ktorý využíva poznatky z predklinických disciplín – fyziológie, patológie, biochémie, farmakológie – v diagnostike, liečbe a v prevencii jednotlivých ochorení. Ako integrujúci odbor v rámci klinickej medicíny má dominantné postavenie v príprave a v praktickom výkone aj nelekárskych zdravotníckych vied (v urgentnej zdravotnej starostlivosti, rádiologickej technike, ošetrovateľstve, vo fyzioterapii, v pôrodnej asistencii a v iných).

Vydanie učebnice Vnútorné lekárstvo a ošetrovateľská starostlivosť vo vnútornom lekárstve bolo motivované snahou poskytnúť poznatky z vnútorného lekárstva a ošetrovateľstva ako kompaktný celok, pretože konečný efekt poskytovanej zdravotnej starostlivosti vždy vychádza z tímovej spolupráce.

Na základné poznatky z odboru vnútorné lekárstvo, dôležité pre prácu sestry, záchranára, fyzioterapeuta a rádiologického technika, nadväzujú kapitoly podávajúce prehľad špecifickej ošetrovateľskej starostlivosti pri chorobách kardiovaskulárneho, dýchacieho či endokrinného systému, pri chorobách obličiek, gastrointerstinálneho, hematologického a pohybového systému. Dôležitou súčasťou je edukácia pacienta so zameraním na liečbu, elimináciu bolesti, prevenciu komplikácií, selfmonitoring, výživu, pohybovú aktivitu a rehabilitáciu, úroveň sebestačnosti a iné činnosti.

Učebnica je určená pre študentov nelekárskych zdravotníckych vied.