Všeobecná onkológia

Juraj Kaušitz, Dalibor Ondruš a kol.
SOLEN Medical Education, 2017
Signatúra: K 58495

V posledných desaťročiach sa podstatne zmenili a rozšírili poznatky o biológii, etiopatogenéze, edpidemiológii, diagnostike a liečbe onkologických ochorení. Nepochybne to súvisí nielen s rastúcim trendom ich výskytu a s narastajúcimi finančnými prostriedkami vynakladanými na ich diagnostiku a liečbu, ale aj s novými možnosťami, ktoré sa otvárajú pri manažmente týchto závažných a často život ohrozujúcich ochorení. Viaceré nádorové ochorenia sa stávajú liečiteľnými a pacienti dnes už dlhodobo prežívajú pri relatívne dobrej kvalite života.

Predkladaná monografia sa zameriava na biologické aspekty nádorovej choroby, epidemiológiu zhubných nádorov, problematiku primárnej prevencie a skríningu, patológie, diagnostických postupov, nádorových markerov a jednotlivých liečebných metód pri zhubných nádoroch, ako aj na psychologické a psychiatrické problémy u onkologických pacientov, možnosti rehabilitácie, výživy a spôsoby stravovania. Jej súčasťou je aj kapitola venovaná histórii onkológie na Slovensku.

Autori Juraj Kaušitz a Dalibor Ondruš pri výbere autorského kolektívu oslovili prevažne spolupracovníkov z Onkologického ústavu sv. Alžbety, pretože mnohí z nich majú nielen bohaté klinické, ale aj pedagogicko-výskumné skúsenosti.

Táto obsiahla, takmer 600-stranová publikácia, prináša ucelený prehľad najaktuálnejších poznatkov a môže byť akýmsi odrazovým mostíkom za širším poznaním nielen pre lekárov, medikov či doktorandov, ale aj pre celú širokú onkologickú odbornú verejnosť.