Vybrané štandardné diagnostické a liečebné postupy v pediatrii

Ľ. Podracká, L. Kovács, M. Kokavec a kol.
Herba, 2018
Signatúra: K 59061

Štandardné diagnostické a liečebné postupy v medicíne sa v krajinách s vyspelým zdravotníctvom používajú ako užitočný nástroj na zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti obyvateľstva a už roky sú implementované do bežnej klinickej praxe.

Po vzore zahraničných univerzitných pediatrických nemocníc vypracovali odborníci Národného ústavu detských chorôb v Bratislave Štandardné diagnostické a liečebné algoritmy vybraných klinických stavov, ktoré zohľadňujú lokálne pediatrické praktiky a sú ľahko aplikovateľné v bežnej praxi. Pokrývajú všetky odbory, v ktorých je poskytovaná pediatrická zdravotná starostlivosť.

Štandardizácia diagnostických a terapeutických postupov je dokumentovaný materiál, ktorý odporúča krok za krokom hierarchicky indikovať jednotlivé laboratórne, zobrazovacie či histologické vyšetrenia so zreteľom na ich výťažnosť a očakávaný diagnostický prínos. Liečebné štandardy sú dôležité najmä v ére inovatívnej farmakológie a biologickej liečby. Po diagnostikovaní ochorenia pomáhajú zvoliť čo najefektívnejšiu terapiu.

Štandardné medicínske postupy slúžia ako oporné piliere a nie ako rigidné či dogmatické prikázania. Integrujúc najdôležitejšie a najnovšie vedecké poznatky do konkrétneho klinického problému optimalizujú rozhodnutie lekára pri racionálnej diagnostike a odporúčajú včasnú ordináciu adekvátnej, účinnej a bezpečnej liečby. Poskytujú však aj iné, ako medicínske benefity. Nezanedbateľným benefitom je „legitímna ochrana“ pediatrov pred prípadným pochybením, či pomoc pri eliminovaní medicínskych omylov.

Monografia bude užitočným manuálom pre lekárov pracujúcich na lôžkových oddeleniach a ambulantných pediatrov.