Výživa onkologických pacientů

M. Tomíška
Mladá fronta, 2018
Signatúra: K 59353

Hlavným cieľom knihy je zhrnúť súčasné vedecké poznatky o výžive onkologických pacientov a sprístupniť ich v prakticky použiteľnej podobe lekárom rôznych odborností, predovšetkým onkológom, nutričným terapeutom, nutričným špecialistom i zdravotným sestrám a v neposlednom rade tiež študentom medicíny a študentom odboru nutričný terapeut alebo nutričný špecialista. Kniha nie je primárne určená laickej verejnosti, neznamená to však, že by v nej laik nemohol nájsť zaujímavé a prakticky použiteľné informácie.

Zámerom knihy je prezentovať vedecky podložené informácie, ktoré môžu byť bezpečne využívané pri liečbe pacientov. Kniha podáva ucelený prehľad rôznych aspektov výživy pacienta s už zisteným nádorovým ochorením. Podrobne popisuje problematiku podvýživy, charakteristického prejavu nádorového ochorenia. Dôsledne je prezentovaná potreba včasnej a systematickej nutričnej podpory, ktorá vychádza z dôraznej diétnej intervencie, ale zahŕňa i všetky možnosti umelej klinickej výživy. Zvláštny dôraz je kladený na nutričné potreby špecifické pre onkologického pacienta. Autor na základe svojej dlhoročnej praxe formuluje jasné a jednoznačné odporúčania, ako postupovať v konkrétnych situáciách.

Včas zahájená komplexná nutričná a metabolická intervencia sa prejavuje udržaním telesnej hmotnosti, svalovej hmoty a kvality života u väčšiny pacientov. Ak je vykonávaná paralelne s protinádorovou terapiou, môže prispieť k lepšiemu celkovému výsledku onkologickej liečby.