Zubní lékařství pro studující nestomatologických oborů

J. Mazánek a kolektiv
Grada, 2018
Signatúra: K 59003

Publikácia kladie hlavný dôraz na ochorenia a stavy, s ktorými sa vo svojej praxi stretáva lekár – nestomatológ. Snahou skúseného autorského kolektívu, vedeného legendou českej stomatológie prof. MUDr. J. Mazánkom, DrSc., bolo zoznámiť čitateľov so základmi stomatológie i s pokrokmi v tomto lekárskom odbore.

V úvodných kapitolách sa čitateľ zoznamuje s náplňou a históriou odboru stomatológia, anatómiou orofaciálnej sústavy a fyziológiou ústnej dutiny. Jednotlivé stomatologické ochorenia sú popísané stručne, dôraz je kladený na ich patologicko-anatomický základ, ich etiológiu, diagnostiku, liečbu i prevenciu, a to v rozsahu, ktorý je potrebný pre všeobecnú lekársku prax. So snahou vyzdvihnúť vzájomné súvislosti chorôb orofaciálnej sústavy s ochoreniami celého organizmu je spracovaná odborná problematika jednotlivých stomatologických subdisciplín – konzervačnej stomatológie, zubnej protetiky, orálnej a maxilofaciálnej chirurgie, parodontológie a ochorení ústnych slizníc, pedostomatológie a zobrazovacích metód, ktoré stomatológia využíva k diagnostike chorôb.

V kapitole Prejavy systémových ochorení v ústnej dutine sú zhrnuté symptómy rôznych chorôb, ktoré by mali pri bežnom vyšetrení ústnej dutiny upozorniť lekára na možné závažné ochorenia v iných anatomických oblastiach ľudského organizmu.

Pripojené sú aj kapitoly o náhlych príhodách, ktoré sa môžu v stomatologickej praxi vyskytnúť, o základoch kardiopulmonálnej resuscitácie, poskytovaní neodkladnej lekárskej pomoci a posudkovej činnosti lekára.
Kniha je doplnená o bohatú a názornú originálnu obrazovú dokumentáciu.