Chcem sa zaregistrovať

Nie ste ešte registrovaným používateľom knižnice? Ponúkame Vám nasledovné možnosti registrácie:
 1. Predregistrácia cez online katalóg IPAC


  Čo je nevyhnutné vykonať?
  • vyplňte a odošlite predregistračný formulár
    
   Po predregistrovaní sa stávate dočasným používateľom knižnice a po prihlásení ihneď získavate možnosť vytvorenia žiadanky alebo rezervácie na dokumenty z katalógu. Predregistráciou si súčasne skrátite čas pri osobnej návšteve knižnice, ktorá je nevyhnutná kvôli overeniu osobných údajov, vydaniu preukazu a zaplateniu štandardných registračných poplatkov.
    
   Ak predregistráciu nepotvrdíte osobnou návštevou v knižnici, bude automaticky po 14 dňoch zrušená!
 2. Registrácia pri prvej návšteve knižnice


  Čo potrebujete pri prvej návšteve knižnice?
  • platný občiansky preukaz alebo pas
  • finančnú hotovosť na zaplatenie preukazu a ročného registračného poplatku podľa platného Cenníka
 3. Registrácia vzdialeného používateľa


  Čo je nevyhnutné vykonať?
  • vytlačte si tlačivo Prihláška používateľa
  • tlačivo čitateľne vyplňte
  • dajte overiť platnosť Vašich údajov notárovi alebo knižnici v mieste bydliska s uvedením údajov overovateľa - meno a priezvisko, podpis, pečiatka, dátum
  • zaplaťte základné registračné poplatky (preukaz a registrácia) podľa platného Cenníka prevodom na účet alebo poštovou poukážkou:

   Adresát:
   Národné centrum zdravotníckych informácií
   Slovenská lekárska knižnica
   Lazaretská 26
   811 09 Bratislava

   č. účtu: IBAN = SK24 8180 0000 0070 0018 5166
   BIC: SPSRSKBA

   variabilný symbol: 9

   Do kolónky účel platby/poznámka musíte uviesť meno, priezvisko a skratku REG.
  • overenú vyplnenú prihlášku pošlite doporučene spolu s potvrdením o zaplatení registračných poplatkov na adresu:

   Národné centrum zdravotníckych informácií
   Slovenská lekárska knižnica
   Lazaretská 26
   811 09 Bratislava

   Knižnica si vyhradzuje právo nevykonať registráciu, ak nie sú splnené všetky jej podmienky. V prípade, že príslušná čiastka nebola uhradená, resp. knižnici nebolo zaslané potvrdenie o jej úhrade (kópia výpisu z účtu, avízo, kópia ústrižku poštovej poukážky) knižnica registráciu neuskutoční.

   Preukaz používateľa a pridelené primárne heslo zasiela knižnica vzdialeným používateľom doporučene poštou. Pridelené heslo si môžete zmeniť po prihlásení do online katalógu v menu Nastavenie – Zmeniť heslo.
Dátum poslednej aktualizácie: 9.7.2020