Slovenská lekárska knižnica má 70 rokov

Slovenská lekárska knižnica si v tomto roku pripomína 70. výročie založenia. Vedúca Odboru Slovenská lekárska knižnica Mgr. Beatrix Gundelová v rozhovore okrem iného prezradila, o aké služby je aktuálne najväčší záujem či koľko publikácií priemerne pribudne do knižnice každý mesiac.


Koľko členov má Váš tím a čo všetko spadá pod činnosť Slovenskej lekárskej knižnice?
Kolektív Slovenskej lekárskej knižnice tvorí 19 pracovníkov, ktorí sú začlenení do 2 oddelení. Kolegyne z Oddelenia knižničného fondu zabezpečujú akvizíciu, spracovanie a indexáciu literatúry a kolegovia (máme aj jedného muža) z Oddelenia bibliografie a informačných služieb sa starajú v službách o našich používateľov.
Poslaním knižnice je uspokojovať informačné potreby a požiadavky používateľov, poskytovať autorizované informácie a relevantné dokumenty z domácich a zahraničných medicínskych informačných zdrojov, s osobitným zreteľom na kontinuálne celoživotné vzdelávanie lekárov a zdravotníckych pracovníkov, ako aj zabezpečovať prístup k informáciám z oblasti medicíny a zdravotníctva.
Knižnica je zároveň koordinačným, metodickým, vzdelávacím a poradenským pracoviskom knižničného systému lekárskych knižníc v rezorte zdravotníctva.
 
Aké služby aktuálne poskytuje knižnica a o ktoré je najväčší záujem?
Registrovaným používateľom (lekári, zdravotnícki pracovníci, študenti a široká laická verejnosť) poskytujeme základné knižnično-informačné služby (absenčné a prezenčné výpožičky, informačné, poradenské a konzultačné služby) a špeciálne knižnično-informačné služby (rešeršné a medziknižničné výpožičné služby, prístup k externým informačným zdrojom, poskytovanie kópií knižničných dokumentov, skenovanie, elektronické zasielanie dokumentov a ďalšie). Zabezpečuje prístup ku klasickým a elektronickým bibliografickým a plnotextovým informačným zdrojom s možnosťou samostatného rešeršovania, vyhľadávania informácií a faktov. Popri základných knižnično-informačných službách sú asi najvyhľadávanejšie služby rešeršné. Okrem individuálnych používateľov ich pravidelne využívajú kolektívni používatelia, hlavne farmaceutické firmy. Vytvoriť rešerš je možné len vďaka tvorbe národných medicínskych databáz (Katalóg knižnice, článková databáza Bibliographia medica Slovaca a citačná databáza CiBaMed), ktoré pracovníci knižnice vytvárajú zo získaných dokumentov do nášho fondu.
 
Knižnica ponúka čitateľom aj niektoré unikátne služby. Predstavte nám ich bližšie.
Podmienkou poskytovania unikátnych služieb bolo zabezpečenie vzdialeného prístupu k informáciám a dostupnosť externých elektronických informačných zdrojov predplatených knižnicou až na úroveň plných textov článkov časopisov alebo kníh.
Najvyhľadávanejšie sú:
Elektronická obsahová služba, ktorej cieľom je sprístupniť a upozorniť na články zo zahraničných tlačených časopisov, ktoré má knižnica vo svojom knižničnom fonde. Na našom webovom sídle nájdete obsahy jednotlivých čísiel, z ktorých si následne môžete elektronicky vyžiadať zaslanie plného textu článku. Vychádzame tak v ústrety používateľom, ktorí si v pohodlí svojho domova, alebo na pracovisku, vyberú z ponúkaných článkov a získajú tak najnovšie informácie zo svojho odboru.
SDI (Selective Dissemination of Information) – adresné informovanie z online katalógu na základe používateľom vytvoreného profilu umožní automatické zasielanie noviniek.
Doručovacia služba dokumentov poskytuje používateľom možnosť požiadať o doručenie vyhľadaných dokumentov poštovou alebo kuriérskou službou priamo do domu alebo na pracovisko. Táto služba uľahčuje doručenie dokumentov a sprístupňuje zaujímavé informácie práve v prípadoch, kedy vám pracovné vyťaženie nedovoľuje navštíviť knižnicu osobne.
 
S akými inštitúciami najčastejšie spolupracujete? Ako funguje medziknižničná výpožičná služba?
V rámci Slovenska sú to takmer všetky lekárske knižnice, akademické a verejné knižnice, pričom máme veľmi dobré vzťahy aj za hranicami, napr. s Národní lékařskou knihovnou v Prahe, alebo National library of medicine v Bethesde.
Medziknižničná výpožičná služba (MVS) slúži na získavanie tých dokumentov alebo jeho častí, ktoré sa nenachádzajú v našom fonde ani vo fondoch bratislavských knižníc. Používateľ Slovenskej lekárskej knižnice môže požiadať o sprostredkovanie výpožičky dokumentu z fondu inej knižnice (knihy, kópie článkov). Recipročne mimobratislavské knižnice môžu požiadať našu knižnicu o zaslanie publikácií, kópií ich častí alebo plné texty z licencovaných databáz.
 
Koľko publikácií vlastní knižnica a koľko ich priemerne pribudne každý mesiac?
Knižničný fond predstavuje najkompletnejšiu zbierku dokumentov národnej produkcie z lekárskych vied, zdravotníctva a príbuzných vedných odborov v rámci celej SR. V súčasnosti je to takmer 163 000 kníh, učebníc, zborníkov, materiálov WHO, zahraničných dizertácií, audiovizuálnych dokumentov a zviazaných ročníkov časopisov.
Za mesiac sa prijme približne 150 titulov dokumentov a čísiel časopisov. Žiaľ, sme svedkami stagnácie vo vychádzaní hlavne časopisov, z roka na rok sa ich počet znižuje.
 
Ako fungovala knižnica počas prvej a druhej vlny pandémie? Zmenilo sa odvtedy správanie čitateľov?
V prvej a druhej vlne pandémie musela knižnica pracovať v obmedzenom režime a nevyhli sme sa ani jej zatvoreniu. Čitatelia nás potrebujú, takže sme nezaznamenali ich úbytok. Pri osobnej návšteve knižnice musia, samozrejme, dodržiavať všetky platné epidemiologické opatrenia.
 
Čo by ste popriali knižnici do budúcnosti?
Veľa spokojných používateľov, ktorých v súčasnosti má, a dobré podmienky pre svoju činnosť, aby mohla i naďalej plniť svoje poslanie vo vzťahu k verejnosti a poskytovať kvalitné služby podporujúce poznanie, vzdelávanie a kultúru. Aby knižnično-informačné služby i naďalej obstáli v konkurencii iných informačných zdrojov. Ich základným atribútom musí byť pridaná hodnota v podobe kvality, ktorú používatelia nemôžu nájsť inde a súčasne aj vysoká dostupnosť. Keď budú voľne dostupné informácie rôznej kvality konfrontované s poznaním a vedomosťami, ktoré sú obsiahnuté vo fonde knižnice, používatelia sa presvedčia, že hodnoverné a relevantné informácie treba hľadať v prvom rade v našej knižnici.
 
Pokiaľ budú tieto informácie zároveň dostupné našim používateľom kedykoľvek a odkiaľkoľvek bez toho, aby bolo potrebné opúšťať prostredie, v ktorom používateľ informácie potrebuje, knižnice budú vnímané ako dôležitá verejná služba všetkými kľúčovými aktérmi – na jednej strane požívateľmi, ktorí služby využívajú, na druhej strane zriaďovateľmi, ktorí činnosť a rozvoj knižníc financujú.