Novinky

Rozptýlená myseľ

11.06.2024

Rozptýlená myseľ

Kniha sa venuje poruche pozornosti, ktorá býva súhrnne označovaná aj skratkou ADD (ang. attention deficit disorder). V tejto knihe sa používa práve tento termín, ako súhrnné označenie týchto porúch bez ohľadu na konkrétnu diagnózu. Jej autorom je lekár, ktorý má s touto poruchou bezprostrednú skúsenosť, takže okrem vlastných postrehov, ponúka aj informácie pojednávajúce o podstate a povahe tejto poruchy, vysvetľuje dôležitosť pevnej a bezpečnej vzťahovej väzby rodičov a detí, venuje sa aj procesom uzdravovania. Kniha nie je venovaná iba rodičom detí s touto poruchou, ale aj dospelým, ktorí týmito problémami sami trpia. Je písaná ľahko zrozumiteľným štýlom, vhodná pre všetkých čitateľov. Informácie, ktoré ponúka môžu pomôcť lepšie pochopiť ľudí potýkajúcich sa denne s týmto problémom, ale aj vysvetliť niektoré vzorce správania seba samého. Z knihy vyberáme dva úryvky:
Z kapitoly 1. Samá kaša a odpadkový kôš: „...Porucha pozornosti vysvetľovala aj moju tendenciu narážať do dverí, búchať si hlavu o police na stene, zhadzovať predmety a vrážať do ľudí, pretože si ich až do poslednej chvíle nevšimnem...“
Z kapitoly 2. Mnohé nevyšliapané chodníčky: „...Dospelí s poruchou pozornosti môžu pôsobiť ako povýšeneckí až arogantní alebo ako unavujúco urečnení chvastúni. Pre mnohých je typické neustále vtipkovanie, nekontrolovateľný rečový prejav, zdanlivo náhodné a nezmyselné preskakovanie z témy na tému a neschopnosť vyjadriť myšlienku bez toho, aby použili kompletnú slovnú zásobu...“
Signatúra: K 61215

Lidský mozek

23.05.2024

Lidský mozek

Kniha je síce už štvrtým vydaním, ale nakoľko sa štúdium funkčných procesov ľudského mozgu výrazne zmenilo, ide v podstate o úplne novú knihu v porovnaní s predchádzajúcimi vydaniami. Vznikla na základe prednášok autora, ktoré prebiehajú už tridsať rokov na 3. lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Publikácia je bohato ilustrovaná, popisuje mozog z hľadiska konektomiky, dynamiky neurónových sietí vo vzťahu k funkčným oblastiam ľudského mozgu, ďalej sa zaoberá mapovaním mentálnych procesov, prúdmi spracovávania informácií atď. V predslove autor upozorňuje na široký rozsah problému, jednak v hlbšej molekulárnej úrovni, a aj na úrovni v interakcií vnútorného a vonkajšieho priestoru. Uznáva rovnako neprehľadnosti a prekrývanie informácií, ktoré sa v pôvodných prameňoch objavujú. Zmyslom knihy je predloženie problematiky tejto vedeckej oblasti a pochopenie jej existencie a jej dynamiky, nie pochopenie jej podrobností. Téma je predstavená v 21 kapitolách zahŕňajúcich problematiku zrakového, sluchového a somatosenzorického spoznávania, pamäti, vedomia, pozornosti, emócií, stresu, hybnosti, laterality mozgu, reči a jazyka, osobnosti, inteligencii, tvorivosti, afektívnym poruchám a schizofrénii. Záverečná kapitola otvára problematiku starnutia. Kniha je adresovaná predovšetkým lekárom, psychológom, filozofom, ktorí sa zaujímajú o vývoj a smerovanie kognitívnej a afektívnej neurovedy, ale určite dokáže zaujať aj čitateľov z iných odborov.
Signatúra: K 61213

Neonatologie

12.01.2024

Neonatologie

Tretie vydanie monografie vychádza po desiatich rokoch od prvej úspešnej publikácie. Kniha poskytuje ucelené informácie o príčinách, symptómoch a liečbe najzávažnejších a najčastejších patologických stavov novorodencov. Zahŕňa nové postupy, ktoré reflektujú dynamický vývoj tohto odboru v posledných rokoch. Kniha je rozdelená do troch celkov: A: Perinatologie, B: Onemocnení, klinické a laboratorní problémy novorozenců a kapitola C: Základná farmakoterapia v neonatológii – poskytuje základné informácie o liečivách používaných v neonatológii, indikáciách a dávkovacích schémach. Oproti starším vydaniam je publikácia rozšírená o ďalšie oblasti, ako napr. genetiku, paliatívnu starostlivosť, infekcie a ďalšie. Každá téma je spracovaná vo forme „manuálu“, od symptómu k diagnóze. Publikácia je určená pediatrom a neonatológom všetkých zdravotníckych zariadení, najmä však v stredných a menších zariadeniach, ktoré nemajú široké zázemie jednotiek intenzívnej starostlivosti. Mala by slúžiť aj ako zdroj odborných informácií pre postgraduálne štúdium a predatestačnú prípravu v pediatrii a neonatológii, rovnako ako aj pre špecializačné vzdelávanie ďalšieho zdravotníckeho personálu.
Signatúra: K 60937

Autizmus od A po S

13.12.2023

Autizmus od A po S

Autizmus je neurovývinová porucha, ktorá nemá presne definovaného vinníka, nedá sa rýchlo a jednoducho odhaliť, nepoznáme liek na jej vyliečenie. Mnoho rodičov stojí pred rozhodovaním čo robiť po diagnostike, ako ochoreniu lepšie porozumieť, kde nájsť odpovede na otázky a ako s deťmi následne pracovať. Kniha sa na 16-tich kapitolách venuje celej tejto problematike. Jej autormi sú renomovaní odborníci, lekári, vedci, detskí psychiatri, klinickí psychológovia, logopédi, liečební a špeciálni pedagógovia, ktorí prinášajú najaktuálnejšie informácie, trendy a štandardy používané pri skríningu, diagnostike a manažmente starostlivosti o týchto pacientov. Kapitoly sú rozšírené o praktické rady a o svedectvá rodičov, ktoré upozorňujú, aké dôležité je stať sa vnímavými pre potreby ľudí s touto poruchou, a rovnako aj pre potreby ich rodín. Kniha je určená nielen rodičom, ale aj širokej verejnosti, aby sa povedomie o ochorení rozšírilo a aby ľudia trpiaci touto chorobou boli menej odsudzovaní, viac chápaní, a najmä, aby informácie prezentované spoločnosti odrážali najnovšie poznatky o autizme.
Signatúra: K 60877

Menopauza

22.11.2023

Menopauza

Menopauza neobíde ani jednu zo žien. Ako je teda možné, že vieme tak málo o niečom, čím práve teraz prechádzajú mnohé z nás? Je najvyšší čas nadobro sa rozlúčiť s pocitmi hanby, utajovaním, strachom a dezinformáciami o tejto závažnej téme. Kvalitných informácií na túto tému nikdy nie je dosť. Spoluautorky v tejto knihe rozoberajú a vysvetľujú najnovšie vedecké poznatky, odhaľujú a uvádzajú na pravú mieru škodlivé mýty. Vzali si na mušku všetky tabu týkajúce sa perimenopauzy a menopauzy. Ich výklad sprevádzajú osobné príbehy celej plejády žien, ktoré boli ochotné zapojiť sa do diskusie. Názorne demonštrujú a pomáhajú pochopiť, že hoci priebeh menopauzy môže byť u každej ženy iný, všetky sme v tomto ohľade na jednej lodi, a to nás spája a učí spolupatričnosti. Váš život sa nástupom menopauzy ani zďaleka nekončí. Práve naopak, je predzvesťou druhej jari, ktorú vám táto kniha pomôže v pohode a kvalitne prežiť.
Signatúra: K 60867

Dětská pneumologie

10.11.2023

Dětská pneumologie

Kniha je novým, kompletne aktualizovaným 2. vydaním so zameraním na klinickú prax, jedinečná svojim rozsahom a hĺbkou spracovania tejto témy. Prvá časť sa venuje všeobecným kapitolám ako je napr. funkčná anatómia, fyzikálne vyšetrenia, diferenciálna diagnostika. Obsahuje tabuľky venované laboratórnej diagnostike infekčných chorôb a ich liečbe s prehľadom aktuálne odporúčaných liečiv s ich dávkovaním. Väčšia časť všeobecnej kapitoly je venovaná aj funkčnému vyšetreniu pľúc a endoskopickým výkonom spolu s názornou obrazovou dokumentáciou. Špeciálna časť je zameraná na vybrané infekčné a chronické respiračné ochorenia, respiračné prejavy vybraných mimopľúcnych ochorení, vrodené vývojové vady, starostlivosť o pacienta s tracheostómiou, rehabilitáciu a kúpeľnú starostlivosť. Sú pridané aj úplne nové kapitoly, ako nádorové ochorenia v detskej pneumológií a pľúcne prejavy iných onkologických ochorení, neinvazívna pľúcna ventilácia, respiračná problematika imunodeficientných stavov, ochorenie covid-19 u detí, paliatívna starostlivosť. Publikácia je určená pre postgraduálne štúdium, zaujme pediatrov, praktických lekárov pre deti a dorast, pneumológov a alergológov. Viac >>
Signatúra: K 60858

Gynekologie

29.09.2023

Gynekologie

S ohľadom na úspešnosť prvého vydania modernej učebnice gynekológie sa autori aj v druhom, aktualizovanom a rozšírenom vydaní snažili držať pôvodne zvoleného konceptu s cieľom vytvorenia kompaktnej učebnice odboru, ktorá nemá za cieľ zachytiť všetky detaily a nuansy, ale jej základným motívom je pokryť všetky zásadné oblasti gynekológie, snažiť sa ich podať prehľadne a zrozumiteľne s maximálnym využitím a zdôraznením grafickej stránky či už v podobe fotografií, grafov, nákresov alebo tabuliek. Viac >>
Signatúra: U 12624

Ambulantní kardiologie v praxi

25.09.2023

Ambulantní kardiologie v praxi

Publikácia predkladá lekárom súhrnné informácie ako odborne, personálne i technicky zaistiť správne vedenie kardiologickej ambulancie. Jednotlivé kapitoly sú venované problematike riešenia urgentných stavov v prostredí ambulancie, neinvazívnym vyšetrovacím metódam, chronickým ochoreniam a ich dlhodobému sledovaniu, základnej farmakoterapii a kardiologickej liečbe. Viac >>
Signatúra: K 60735

Vyšetření pohybového aparátu

14.09.2023

Vyšetření pohybového aparátu

Štvrté vydanie knihy Vyšetření pohybového aparátu prezentuje celkový prehľad vyšetrení pohybového aparátu, ktoré sú nevyhnutným predpokladom kvalitnej diagnostiky a racionálnej liečby funkčných aj štrukturálnych porúch pohybovej sústavy. Veľkým prínosom tejto publikácie je jedinečný multidisciplinárny prístup – napísali ju totiž spoločne rehabilitačný lekár, ortopéd a fyzioterapeut. Kniha je ideálna pre fyzioterapeutov, rehabilitačných lekárov, ortopédov, študentov medicíny, praktických lekárov a všetkých, ktorí sa zaoberajú športovou medicínou a fyzioterapiou. Viac >>
Signatúra: K 60713

Lekárska mikrobiológia

05.09.2023

Lekárska mikrobiológia

Prvé vydanie knihy Lekárska mikrobiológia sa dostalo k čitateľom iba pár týždňov pred vypuknutím pandémie spôsobenej SARS-CoV-2, ktorá výrazne zasiahla náš každodenný život. Druhé, prepracované a doplnené vydanie obsahuje aj inovované kapitoly dotýkajúce sa impaktu koronavírusovej pandémie. Učebnica poslúži študentom medicíny, aby vedeli správne manažovať vo svojej lekárskej praxi pacienta s podozrením na infekčné ochorenie. Prepojenie učebnice s e-learningovým riešením umožňuje aktualizáciu a sprístupnenie najnovších poznatkov lekárskej mikrobiológie. Testovanie v elektronickom prostredí z domáceho prostredia poskytuje študentom lepší komfort štúdia a zatraktívni náročný medicínsky odbor. Viac >>
Signatúra: U 12643

Zdraví nad zlato

23.08.2023

Zdraví nad zlato

Čitateľ knihy Zdraví nad zlato je pútavou a inšpiratívnou formou, ktorá sa opiera o vedecké výskumy a ďalšie relevantné informácie, citlivo edukovaný a oboznamovaný s dôležitými zásadami, ktoré vedú k lepšej kvalite života, zníženiu rizika vzniku niektorých ochorení, najmä chronických neprenosných chorôb, a k predĺženiu života. V ponímaní autorov sa zdravie opiera o päť pilierov: dostatočnú fyzickú aktivitu, vyváženú kvalitnú stravu, dobré spánkové návyky, mindfulness (alebo vedomú vnímavosť) a vyhýbanie sa toxickým látkam. Viac >>
Signatúra: K 60736

Svietiace deti

25.07.2023

Svietiace deti

Všetci ich vídame - deti hypnoticky hľadiace na žiariace obrazovky v reštauráciách, na ihriskách či doma s kamošmi. Je alarmujúce, že počty takýchto detí neustále rastú. Svietiace tváre sú ako virtuálna pandémia a ustavične sa množia. Cieľom tejto knihy je informovať dospelých, ktorým záleží na spoločnosti, v ktorej žijú, a zároveň varovať a informovať rodičov o klinických a neurologických nebezpečenstvách, ktoré môže mať na ich deti nadmerné vystavenie obrazovkám. Viac >>
Signatúra: K 60704

Je to manipulace?

10.07.2023

Je to manipulace?

Aby sme sa vyhli manipulácii zo strany druhých, musíme poznať, čo si ten druhý skutočne myslí, čo zamýšľa a čo ho motivuje. Túto analýzu robíme s využitím svojej emočnej inteligencie, dešifrovaním reči tela a typických profilov manipulátorov. Na príkladoch rôznych situácií, či už je to okúzlenie druhým človekom v milostnom vzťahu, v priateľstve, počas obchodnej transakcie, alebo v konflikte okolo detí, nám autorka poskytuje nevyhnutné nástroje na to, ako porozumieť sebe aj druhým a manipulácii sa ubrániť. Viac >>
Signatúra: K 60539

Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena

08.06.2023

Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena

Moderne poňatá učebnica prináša ucelený a systematický prehľad základných poznatkov zo vzájomne súvisiacich odborov – mikrobiológie, imunológie, epidemiológie a hygieny. Text je doplnený obrazovou dokumentáciou a výkladom pojmov najčastejšie používanej odbornej terminológie. Učebnica je písaná zrozumiteľnou formou a poskytuje najnovšie odborné informácie vhodné ako študijný materiál pre poslucháčov všetkých typov zdravotníckych škôl. Viac >>
Signatúra: U 12629

Věkem podmíněná degenerace makuly

01.06.2023

Věkem podmíněná degenerace makuly

Demografické trendy vo vyspelých krajinách a vyššia očakávaná dĺžka života pacientov znamenajú, že téma ochorenia vekom podmienenej degenerácie makuly (VPDM) je stále aktuálnejšia. V súčasnej dobe sa VPDM zostáva celosvetovo najčastejšou príčinou slepoty pacientov nad 50 rokov a stáva sa tak prioritou očnej medicíny u starších spoluobčanov vo vyspelých krajinách. Našťastie sa objavujú celkom nové možnosti liečby, ktorá má veľký potenciál nevratnú stratu zraku pozastaviť, spomaliť a v niektorých prípadoch i zlepšiť. Predkladaná kniha má ambíciu vniesť celkom nový pohľad na toto ochorenie. Viac >>
Signatúra: K 60487

Revmatologie pro praxi

25.05.2023

Revmatologie pro praxi

Reumatológia je dynamický odbor, a i relatívne krátke obdobie posledných piatich rokov, ktoré uplynuli od prvého vydania publikácie, prinieslo mnoho významných noviniek v diagnostike a liečbe niektorých reumatických chorôb. Ambíciou autorského kolektívu bolo zachytiť tento dynamický trend a vytvoriť odbornú publikáciu, ktorá by bola stručná, prehľadná a umožňovala ľahko a rýchlo nájsť požadované informácie z odboru reumatológia. Text obsahuje rad cenných praktických údajov, napríklad klasifikačné kritériá a odporúčania pre diagnostiku ochorenia, odporúčania a návody k liečbe a prehľadné algoritmy liečby vrátane konkrétneho dávkovania liekov. Viac >>
Signatúra: K 60466

HPV vírus: Primárna a sekundárna prevencia rakoviny krčka maternice

17.05.2023

HPV vírus: Primárna a sekundárna prevencia rakoviny krčka maternice

Rakovina krčka maternice je štvrtou najčastejšie diagnostikovanou malignitou medzi ženami na svete bez ohľadu na vek. U žien v reprodukčnom veku (15 - 44 rokov) je dokonca druhým najčastejším zhubným ochorením a dominuje aj v početných krajinách rozvojového sveta, ako je napr. subsaharská Afrika. Cieľom tejto monografie je poskytnúť komplexný a up-to-date pohľad na cervikálnu karcinogenézu – od biológie HPV vírusu, skríningové programy, diagnostiku až po liečbu. Viac >>
Signatúra: K 60678

Bolesti hlavy v kazuistikách

11.05.2023

Bolesti hlavy v kazuistikách

Bolesti hlavy zostávajú pre mnoho pacientov – aj napriek veľkým pokrokom modernej medicíny – veľkým trápením, ktoré významne zhoršujú kvalitu života. V mnohých prípadoch je bolesť hlavy príznakom, ktorý nesignalizuje žiadnu komplikovanú chorobu, napriek tomu je veľmi dôležité tento symptóm správne zhodnotiť a rozpoznať jeho urgentnosť, pretože môže byť prejavom iného, veľmi závažného ochorenia. Predkladaná kniha predstavuje súbor kazuistík o bolestiach hlavy z reálnej neurologickej praxe. Viac >>
Signatúra: K 60492

Intenzívna starostlivosť v detskej kardiológii

09.05.2023

Intenzívna starostlivosť v detskej kardiológii

Druhé, prepracované a doplnené vydanie publikácie Intenzívna starostlivosť v detskej kardiológii sa zaoberá kľúčovými témami starostlivosti o deti s vrodenými a získanými ochoreniami srdca. Publikácia je určená lekárom pracujúcim v odbore detská kardiológia, intenzívna starostlivosť v pediatrii, neonatológia, pediatria, anestéziológia a intenzívna medicína, ako aj študentom vyšších ročníkov lekárskych fakúlt, ktorí majú záujem o hlbšie poznatky z oblasti detskej kardiológie a intenzívnej medicíny. Viac >>
Signatúra: K 60605

Puberta

27.04.2023

Puberta

Obdobie puberty, ktorým sa zaoberá kniha Puberta s podtitulom Poradenstvo a psychoterapie orientované na vzťahovú väzbu s kazuistikami, má pre vývin veľký význam. V tejto fáze sa ukáže, aký pevný je psychický základ, ktorý u detí a mladistvých vznikol v predchádzajúcich rokoch. Autor na základe teórie vzťahovej väzby a podrobných terapeutických príkladov opisuje možnosti včasnej pomoci a formy intervencií pre adolescentov a ich vzťahové osoby. Viac >>
Signatúra: K 60614

Kardiovaskulární a hrudní chirurgie

20.04.2023

Kardiovaskulární a hrudní chirurgie

Publikácia Kardiovaskulárna a hrudná chirurgia je prvým knižným titulom v českej lekárskej literatúre, ktorý podáva ucelený prehľad o veľmi blízkych odboroch - kardiochirurgii, cievnej chirurgii a hrudnej chirurgii. Tieto odbory sú si blízke nielen z pohľadu historického, ale aj anatomického a patofyziologického a v neposlednom rade aj z pohľadu chirurgického, kedy sa jednotlivé chirurgické techniky navzájom prelínajú. Viac >>
Signatúra: K 60488

Základy neurověd

12.04.2023

Základy neurověd

Monografia podáva prehľadné informácie o základných štruktúrnych prvkoch nervového systému. V špeciálnej časti sa autori podrobne venujú centrálnemu nervovému systému, zmyslom, základom mechanizmov porúch funkcie nervového systému a mechanizmom účinkov liekov pôsobiacich na nervový systém a ich interakciám. Viac >>
Signatúra: K 60558

Léčba bolesti

03.04.2023

Léčba bolesti

Pacient s chronickou bolesťou sa dostáva do bludného kruhu, ktorého výsledkom je zníženie kvality jeho života. Chronické bolestivé ochorenie vedie k zníženej pracovnej schopnosti osoby, následne k ekonomickým problémom, sociálnej izolácii a často až k depresii. Monografia si kladie za cieľ poskytnúť čitateľovi prehľadné a aktuálne informácie o problematike predovšetkým chronickej bolesti vrátane jej dopadov na pacienta - fyzických, psychických a sociálnych. Viac >>
Signatúra: K 60600

Diabetes: Prevencia, diagnostika, liečba

24.03.2023

Diabetes: Prevencia, diagnostika, liečba

Príručka s farebnými ilustráciami, diagramami a praktickými postupmi či detailnými návodmi „ako na to“, pomôže každému úspešne zvládnuť život s diabetom. Je praktickým sprievodcom, určeným nielen pre pacientov s cukrovkou 1. alebo 2. typu a ich blízkych, ale pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o zdravý životný štýl a snažia sa predchádzať civilizačným chorobám. Kniha kombinuje empatický prístup, vizuálnu príťažlivosť a odborné vedenie pri liečbe cukrovky. Viac >>
Signatúra: K 60483

Protetická stomatológia

17.03.2023

Protetická stomatológia

Cieľom autorského kolektívu bolo posunúť odbor protetickej stomatológie na najvyššiu možnú úroveň a prispieť tak k zvýšeniu kvality liečby ochorení človeka v čeľustnotvárovej oblasti a celkového zdravia. Jednotlivé kapitoly monografie sú venované vyšetreniam tváre a ústnej dutiny, preprotetickej stomatologickej liečbe, plánovaniu protetickej liečby, problematike protetických náhrad, implantológii, gerontoprotetike a protetickej liečbe získaných a vrodených defektov orofaciálnej oblasti. Samostatná kapitola sa zaoberá rizikovými pacientmi trpiacimi na celkové vážne ochorenia, ktoré je potrebné pri indikácii a protetickej liečbe rešpektovať. Viac >>
Signatúra: K 60493

Základy diferenciální diagnostiky ve vnitřním lékařství

09.03.2023

Základy diferenciální diagnostiky ve vnitřním lékařství

Predložená publikácia sa zaoberá predovšetkým diferenciálno-diagnostickými princípmi umožňujúcimi v prípade interných ochorení, s nie celkom jasnou etiológiou, dôjsť k diagnostickému cieľu. Autorský kolektív zložený predovšetkým z lekárov interne orientovaných klinických pracovísk sa snažil v knihe spracovať tie najdôležitejšie diferenciálne diagnostické otázky klinickej praxe. Viac >>
Signatúra: K 60555

Psychiatria pandémie

01.03.2023

Psychiatria pandémie

Predkladaná publikácia by sa mohla metaforicky nazvať kompasom pre zorientovanie sa v pandémii z aspektu duševného zdravia. Autori sa vybrali rôznymi cestami prepájajúcimi pandémiu a psychiatriu – nazreli do histórie medicíny a ľudstva, do hĺbky ľudskej psychiky, mechanizmov psychických procesov a psychických porúch, ale aj farmakológie a nevynechali ani právny rámec. Viac >>
Signatúra: K 60514

Pôrodníctvo

22.02.2023

Pôrodníctvo

Ide o výnimočnú učebnicu pôrodníctva, impozantnú svojím rozsahom (vyše 1 200 strán) zahŕňajúcu tradičné pôrodnícke postupy a liečbu, ale aj najnovšie vedecké poznatky a názory. Na jej tvorbe sa podieľalo viac ako 80 spoluautorov, väčšinou popredných odborníkov na vybranú problematiku. Učebnica si nájde svojich priaznivcov nielen v radoch študentov medicíny, ale aj medzi pôrodnými asistentkami a erudovanými lekármi. Viac >>
Signatúra: K 60528

Radiační onkologie

13.02.2023

Radiační onkologie

Radiačná onkológia je lekárska špecializácia zaoberajúca sa terapeutickou aplikáciou radiácie v liečbe malignít. Ide dnes o vysoko pokročilý odbor, ktorého úspechy prispievajú k zlepšujúcej sa prognóze onkologických pacientov. Znalosť nielen základných princípov, ale aj aktuálnych postupov a techník, je v súčasnej onkológii absolútne kľúčovým predpokladom úspešnej liečby, aj samotnej liečby lege artis. Viac >>
Signatúra: K 60440

Perfektně skrytá deprese: Smutek maskovaný perfekcionismem

02.02.2023

Perfektně skrytá deprese: Smutek maskovaný perfekcionismem

Text pretkaný príbehmi klientov, postrehmi z praxe a štruktúrovaným popisom cesty k uzdraveniu je určený nielen terapeutom, ale aj pre ľudí, ktorí sami príznakmi perfektne skrytej depresie trpia. Rovnako dobre môže poslúžiť rodičom a partnerom týchto ľudí pre lepšie pochopenie ich situácie. Viac >>
Signatúra: K 60441

Dopamin: Jak přežít blahobyt a neubavit se k smrti

20.01.2023

Dopamin: Jak přežít blahobyt a neubavit se k smrti

Prečo nám v čase hojnosti, bohatstva, slobody a technologického a medicínskeho pokroku chýba pocit šťastia a cítime sa naopak mizerne? Autorka poukazuje na dramatické zlyhanie rovnováhy medzi bolesťou a radosťou v súčasnej dobe a objasňuje, prečo príliš veľa zábavy a potešenia v dôsledku neprináša radosť, ale bolesť. Rozoberá explóziu najrôznejších foriem závislosti - na alkohole, drogách, liekoch, čítaní zamilovaných románov a podrobne vysvetľuje ich príčiny a mechanizmy. Kniha je založená na pravdivých príbehoch vlastných pacientov autorky, ktorí sa stali obeťami závislosti a dokázali sa z jej pút vymaniť. Viac >>
Signatúra: K 60449

Neurologie

13.01.2023

Neurologie

Odbor neurológie zaznamenal v posledných rokoch veľký rozvoj, čo sa odráža aj v potrebe moderne poňatej učebnice. Prvé vydanie učebnice Neurológia sa ukázalo byť práve tým prameňom, ktorý študentom neurológie chýbal. Dosvedčil to rýchlo rozobraný náklad prvého vydania aj Cena Českej neurologickej spoločnosti za najlepší učebný text vydaný v roku 2019. Druhé, aktualizované a rozšírené vydanie učebnice vychádza zo skúseností a z pripomienok čitateľov k prvému vydaniu. Viac >>
Signatúra: U 12412

Ultrasonografie v intenzivní a urgentní medicíně

09.12.2022

Ultrasonografie v intenzivní a urgentní medicíně

Ultrasonografia sa stala v posledných desaťročiach jednou z dominantných vyšetrovacích metód v mnohých odboroch modernej medicíny. Prispel k tomu technický pokrok umožňujúci predtým nemysliteľné rozlíšenie a aj vývoj malých prenosných prístrojov. Neinvazivita, rýchlosť, dostupnosť a možnosť vyšetrenia priamo pri lôžku chorého viedli k vzniku nového konceptu – ultrazvuk v intenzívnej starostlivosti alebo „critical care ultrasound“ (CCUS). Kolektív autorov je zložený zo skúsených a zároveň nadšených sonografistov, využívajúcich metódu CCUS denne u svojich pacientov. Cieľom publikácie je rozšíriť využitie CCUS na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Viac >>
Signatúra: K 60221

Idiopatické střevní záněty II

28.11.2022

Idiopatické střevní záněty II

Kniha sumarizuje najnovšie medziodborové poznatky z oblasti diagnostiky, diferenciálnej diagnostiky, liečby a klinického výskumu idiopatických črevných zápalov. Text dopĺňajú vlastné klinické skúsenosti autorov, predovšetkým s ohľadom na jedinečný súbor pacientov s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou liečených biologickou liečbou. Kniha zaujme lekárov z odborov gastroenterológia, interná medicína, chirurgia, imunológia a klinická výživa. Viac >>
Signatúra: K 60438

Dětská alergologie

18.11.2022

Dětská alergologie

V priebehu niekoľkých posledných dekád dochádza celosvetovo k veľkému vzostupu počtu alergikov v populácii. Pre tento nárast prevalencie sú alergie nazývané epidémiou modernej doby. Veľká chorobnosť na alergie sa vyskytuje predovšetkým u detí a mladistvých. Autori publikácie predkladajú čitateľovi komplexný pohľad na etiopatogenézu, diagnostiku, liečbu, prevenciu i prognózu imunopatologických stavov vzniknutých na alergickom podklade. Viac >>
Signatúra: K 60090

Antibiotika a infekce v těhotenství a laktaci

31.10.2022

Antibiotika a infekce v těhotenství a laktaci

Infekčné komplikácie v tehotenstve sú bežné a mnoho lekárov sa obáva možného poškodenia plodu v rámci antiinfekčnej terapie. Narastajúca rezistencia baktérií na antibiotiká so sebou prináša mnohé úskalia, predovšetkým pri voľbe iniciálneho antibiotika. Zároveň počas tehotenstva dochádza k farmakokinetickým a farmakodynamickým zmenám, ktoré je potrebné vziať do úvahy pri dávkovaní antibiotík. Monografia sa venuje problematike antibiotík a infekčných komplikácií v tehotenstve a laktácii kompletne, pritom ale stručne a prehľadne, a prináša jasné klinické posolstvo. Viac >>
Signatúra: K 60433

Dětská neurologie

06.10.2022

Dětská neurologie

Monografia podáva ucelený klinický pohľad na celé spektrum detských neurologických porúch a slúži ako praktický manuál na diagnostiku a liečbu týchto ochorení. Je určená detským neurológom, pediatrom ale i neurológom pre dospelých, ktorí sa o danú tému zaujímajú, a môže byť využitá aj pre atestačnú prípravu lekárov špecializujúcich sa na detskú neurológiu v Českej a Slovenskej republike. Viac >>
Signatúra: K 60410

Anesteziologie (nejen) k atestaci

28.09.2022

Anesteziologie (nejen) k atestaci

Komplexná odborná publikácia o anestéziológii je spracovaná špičkovými českými anestéziológmi z rôznych pracovísk v Českej republike. Učebnica je určená predovšetkým lekárom, ktorí sa pripravujú na špecializačnú skúšku z odboru anestéziológia a intenzívna medicína. Jednotlivé kapitoly i témy boli zvolené tak, aby pokryli celé spektrum anestéziologickej starostlivosti v rozsahu primeranom a potrebnom práve pre získanie kvalifikácie. Viac >>
Signatúra: K 60436

Preventivní medicína

19.07.2022

Preventivní medicína

Myšlienka, že prevencia v medicíne je účinnejšia ako liečba, je stará viac ako 100 rokov, pričom sa jednotlivé medicínske odbory významne líšia v účinnosti preventívnych opatrení. Tretie aktualizované vydanie publikácie Preventivní medicína je praktickým kompendiom zahŕňajúcim všetko, čo by mal lekár vedieť o dostupných preventívnych opatreniach v oblasti diagnostiky, rád týkajúcich sa životného štýlu a diéty a akejkoľvek farmakoterapii aplikovanej s cieľom zabrániť vážnym a nezvratným poškodeniam. Viac >>
Signatúra: K 60284

Klinická výživa

08.07.2022

Klinická výživa

Monografia Klinická výživa je komplexným textom, ktorý sa zaoberá výživou vo všetkých jej aspektoch. Zaoberá sa históriou klinickej výživy, jednotlivými makro- i mikronutrientmi a ich metabolizmom, zásadami správnej výživy i alternatívnymi smermi, výživou v športe, diétnym systémom i výživou v rôznych obdobiach života. V ďalšej časti sú podrobne prebrané aspekty klinickej výživy u ochorení jednotlivých systémov ľudského organizmu. Svoje miesto majú aj kapitoly o dedičných metabolických ochoreniach, potravinových alergiách a poruchách príjmu potravy. Viac >>
Signatúra: K 60271

Vyšetřovací postupy u kardiovaskulárních onemocnění

23.06.2022

Vyšetřovací postupy u kardiovaskulárních onemocnění

Kardiovaskulárne choroby sú hlavnou príčinou chorobnosti a úmrtí vo väčšine rozvinutých krajín a každý lekár bez ohľadu na špecializáciu prichádza pravidelne do kontaktu s pacientmi s chorobami srdca a ciev. Cestou ku správnej diagnóze je vždy dobrá anamnéza, fyzikálne vyšetrenie a správna indikácia ďalších vyšetrení. Práve im sa venuje táto publikácia v plnej šírke. Viac >>
Signatúra: K 60409

Dětská přednemocniční a urgentní péče

17.06.2022

Dětská přednemocniční a urgentní péče

Široký autorský kolektív pripravil prehľadnú knihu určenú pre lekárskych i nelekárskych zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa vo svojej práci môžu stretnúť s dieťaťom v ťažkom stave a ktorá im poskytne orientáciu v starostlivosti o detského pacienta. Text zahŕňa urgentné stavy a situácie predovšetkým z oblasti detskej chirurgie, traumatológie a vnútorného lekárstva. Sú tu popísané stavy vznikajúce následkom dopravných nehôd, pádov z výšky, topenia sa, popálenia, ale tiež po útokoch zvieraťa či intoxikáciách. Viac >>
Signatúra: K 60435

Kniha o medicíně

09.06.2022

Kniha o medicíně

Pripojte sa k autorovi C. A. Pickoverovi a preskúmajte s ním 250 najzaujímavejších míľnikov vo vývoji medicíny za posledných 12 000 rokov. Popri nečakaných výkonoch, ako je úspešná trepanácia lebky v prehistorických časoch alebo používanie kokaínu ako lokálneho anestetika, sa zoznámite s pestrým radom tém: Hippokratova prísaha, biologické zbrane, klonovanie človeka, celková anestézia, transplantácia tváre, zážitky na prahu smrti alebo úloha vojen a násilia vo vývoji medicíny. Viac >>
Signatúra: K 60287

Oftalmologie

31.05.2022

Oftalmologie

Druhé, aktualizované a doplnené vydanie mimoriadne úspešnej publikácie prináša kompletný a moderný prehľad očného lekárstva v atraktívnom grafickom spracovaní uľahčujúcom vyhľadávanie a zapamätanie potrebných informácií. Publikácia obsahuje v zrozumiteľnej forme všetky vyšetrovacie metódy používané v súčasnej oftalmológii. Podobne prehľadne je poňatá aj terapia, opäť od klasických vonkajších prípravkov až po sofistikovanú biologickú liečbu. Viac >>
Signatúra: K 60285

Základná farmakológia a farmakoterapia I. - II.

09.05.2022

Základná farmakológia a farmakoterapia I. - II.

Publikácia výnimočná na slovenskom trhu, čo sa týka komplexnosti, ako aj detailnosti informácií o liečivách a liekoch, vzišla zo spolupráce viac ako 40 odborníkov medicínskeho aj farmaceutického zamerania. Prináša najnovšie informácie o liečivách a z nich vyrábaných liekov, ako aj stručný výber niektorých farmakoterapeutických postupov, pri ktorých sa tieto lieky používajú. Viac >>
Signatúra: U 12447 U 12450

Za čím vším stojí štítná žláza

22.04.2022

Za čím vším stojí štítná žláza

Publikácia Za čím vším stojí štítná žláza s podtitulom „Důvody, proč se cítíte unavení, máte zastřené myšlení a nadváhu. A rady, jak se vrátit zpátky do života“ prináša komplexný a dostupný prehľad problémov súvisiacich so štítnou žľazou. Autorka vysvetľuje ako rozpoznať príznaky, ktoré môžu signalizovať poruchu funkcie štítnej žľazy a ako spolupracovať s lekárom na potvrdení správnej diagnózy a zaistení náležitého liečebného plánu. Kniha ponúka kompletný 28 denný program zameraný na ozdravenie štítnej žľazy. Viac >>
Signatúra: K 60291

Mařatkova gastroenterologie 1.-2.

08.04.2022

Mařatkova gastroenterologie 1.-2.

Dvojzväzková komplexná učebnica gastroenterológie a hepatológie encyklopedicky pokrýva všetku odborovú problematiku. Jednotlivé kapitoly obsahujú oddiely o epidemiológii, etiológii, patológii, patofyziológii, klinických symptómoch, diagnostike, diferenciálnej diagnostike, liečbe a prognóze. Súčasťou knihy je aj jej elektronická verzia, ktorá obsahuje kompletný text Mařatkovy gastroenterologie obohatený o interaktívne prvky a pravidelné aktualizácie textu. Viac >>
Signatúra: U 12495 U 12496

Dětská neurochirurgie

04.04.2022

Dětská neurochirurgie

Detská neurochirurgia zažíva v posledných rokoch výrazný rozvoj ako v diagnostike, tak aj v operačnej liečbe. Celý rad postupov je inovovaný, minimalizovaný alebo vykonávaný za pomoci endoskopických metód. Publikácia svojím obsahom pokrýva celé spektrum detskej neurochirurgie, je prvým komplexným monografickým spracovaním danej témy v českom písomníctve. Viac >>
Signatúra: K 60146

Atlas elektroencefalografie dospělých 1. - 2.

15.03.2022

Atlas elektroencefalografie dospělých 1. - 2.

Druhé vydania 1.a 2. dielu štvorzväzkovej série Atlasu elektroencefalografie dospělých sú určené lekárom a iným zdravotníckym pracovníkom, ktorí s klinickou elektroencefalografiou (EEG) prichádzajú do styku, teda najmä epileptológom, neurológom, psychiatrom, psychológom a odborníkom, ktorí sa zaoberajú výskumom v neurovedách. V prvom diele sa autori venujú artefaktom a normálnym EEG vzorcom v spánku a bdelosti. Druhý diel pojednáva o nešpecifických a epileptomorfných abnormitách a venuje sa EEG vzorcom u pacientov s poruchami vedomia. Viac >>
Signatúra: K 60294 K 60295

Klinická pankreatologie

09.03.2022

Klinická pankreatologie

Druhé prepracované a doplnené vydanie ojedinelej monografie si dáva za cieľ poskytnúť v ucelenej a prehľadnej forme súčasné znalosti o diagnostike a liečbe chorôb pankreasu. Členenie monografie zostáva rovnaké, jednotlivé kapitoly však reflektujú posun odboru počas piatich rokov od prvého vydania. Pre väčšiu názornosť je text bohato doplnený formou názorných grafov, schém, tabuliek a množstvom recentných citácií. Viac >>
Signatúra: K 60241

Gynekologické minimum pro praxi

03.03.2022

Gynekologické minimum pro praxi

Publikácia prináša prehľad gynekológie vhodný pre medikov so záujmom o tento odbor, pre lekárov iných odborov i pre začínajúcich gynekológov, eventuálne ako repetitórium pri príprave na atestáciu. Dôraz kladie na problémy, s ktorými sa gynekológ stretáva vo svojej ambulancii v praxi, a na otázky, s ktorými ho môžu pacientky konfrontovať. Viac >>
Signatúra: U 12446

Mozek, duše a tělo

18.02.2022

Mozek, duše a tělo

To, že štrukturálne zmeny v mozgu, napr. po zranení alebo pri degeneratívnom ochorení, ovplyvňujú naše správanie, vedia vedci už pomerne dlho. Ale ako môže mozog a psychika ovplyvniť zdravie nášho tela, najmä funkciu srdca a krvného obehu, funkciu obranyschopnosti organizmu proti infekciám a malignitám či funkciu žliaz s vnútornou sekréciou? Týmto a podobným otázkam zložitých interakcií psychických a telesných procesov sa venuje práve táto publikácia. Viac >>
Signatúra: K 59843

Krvácení do trávicího traktu

08.02.2022

Krvácení do trávicího traktu

Problematika krvácania do gastrointestinálneho traktu patrí k najrozsiahlejším a najzávažnejším v medicíne. I s rozvojom medicínskeho poznania, diagnostických a terapeutických možností, incidencia krvácania do gastrointestinálneho traktu zostáva nezmenená. Cieľom monografie je priniesť aktuálny a dostatočne reprezentatívny prehľad problematiky krvácania do tráviaceho traktu s dôrazom na diagnostický algoritmus a terapiu jednotlivých chorobných stavov. Viac >>
Signatúra: K 60123

Kazuistiky z dermatologie

01.02.2022

Kazuistiky z dermatologie

Kniha zahŕňa kazuistiky zo spektra celého odboru - od modernej biologickej terapie u zápalových kožných ochorení až po onkologické diagnózy a ich liečbu, kazuistiky so vzácnymi diagnózami ale aj "bežnejšie" diagnózy sa zaujímavým priebehom. Publikácia obsahuje 37 kazuistík, z nich každá je doplnená aj fotodokumentáciou. Viac >>
Signatúra: K 60242

Memorix histologie

17.01.2022

Memorix histologie

Tretie vydanie učebnice je výsledkom spolupráce viac než stovky histológov, anatómov, patológov, študentov a klinických lekárov. Štruktúrovaný text s dôrazom na dôležité informácie z cytológie, všeobecnej histológie a mikroskopickej anatómie je kombinovaný s jednoduchým dizajnom a veľkým množstvom farebných obrázkov a mikrofotografií. Viac >>
Signatúra: U 12390

Palpační techniky: Povrchová anatomie pro fyzioterapeuty

07.01.2022

Palpační techniky: Povrchová anatomie pro fyzioterapeuty

Znalosť povrchovej anatómie sa stala pre lokalizáciu jednotlivých štruktúr a orientačných bodov na ľudskom tele nenahraditeľnou. Preklad úspešnej učebnice môže poslúžiť ako sprievodca k presnej lokalizácii hľadaných štruktúr, poskytuje návod, ako sa pohmatom orientovať na ľudskom tele, a dopĺňa základné znalosti štrukturálnej a funkčnej anatómie. Viac >>
Signatúra: K 60040

Opioidy

01.12.2021

Opioidy

Názory na využitie opioidov a ich správnu indikáciu k terapii sa v priebehu rokov značne líšili a vyvíjali. Aktuálne je na trhu množstvo preparátov z tejto skupiny a ich farmakologické vlastnosti sú mnohokrát rozdielne, preto je komplexné zoznámenie s ich pôsobením veľmi potrebné. Druhé vydanie úspešnej knihy je určené predovšetkým lekárom, ktorí sa zaoberajú bolestivými stavmi a opioidy vo svojej praxi používajú alebo sa chcú o tejto skupine preparátov dozvedieť viac. Viac >>
Signatúra: K 60008

Neonatológia nielen pre medikov

15.11.2021

Neonatológia nielen pre medikov

Neonatológia nielen pre medikov je v súčasnosti najaktuálnejšou slovenskou neonatologickou publikáciou na trhu. Sumarizuje najdôležitejšie poznatky o fyziológii novorodenca, charakterizuje zmeny v popôrodnej adaptácii a venuje sa najčastejším ochoreniam v novorodeneckom veku, ich etiológii, patofyziológii, diagnostike i liečbe. Viac >>
Signatúra: U 12440

Neurokardiologie

04.11.2021

Neurokardiologie

Monografia pokrýva celú šírku klinických problémov na pomedzí kardiológie, neurológie, angiológie, intervenčnej rádiológie, neurochirurgie a ďalších odborov. Podrobne ukazuje prehľad kardiovaskulárnych chorôb s možným druhotným postihnutím mozgu i prehľad neurologických chorôb s druhotným postihnutím srdca. Viac >>
Signatúra: K 60122

Ortopédia pre prax

27.10.2021

Ortopédia pre prax

Publikácia predstavuje ucelený súhrn poznatkov z ortopédie, s ktorým by sa mali zoznámiť nielen študenti medicíny a lekári, ale aj vysokoškolskí pracovníci nelekárskych odborov v zdravotníctve, najmä fyzioterapeuti. Pre možnosť dopĺňania aktuálnych informácií autori rozšírili printovú časť knihy o internetovú verziu najnovších teoretických a praktických poznatkov z ortopédie. Viac >>
Signatúra: K 60125

Předčasně narozené dítě

18.10.2021

Předčasně narozené dítě

V priebehu posledných troch desaťročí sa zásadne zmenili možnosti starostlivosti o predčasne narodené deti s nízkou pôrodnou hmotnosťou, pričom ich počet celosvetovo stúpa. Cieľom publikácie je podať odbornej verejnosti ucelený pohľad na komplexnú problematiku vývoja nezrelých detí, ktoré majú svoje špecifiká. Monografia pokrýva širokú problematiku od špecifík následnej starostlivosti z pohľadu lekára-špecialistu cez pohľad nelekárskych špecializácií, psychosociálne súvislosti starostlivosti o predčasne narodené dieťa a dopady na rodinu. Viac >>
Signatúra: K 60046

Chirurgické infekce kůže a měkkých tkání

15.10.2021

Chirurgické infekce kůže a měkkých tkání

Kniha poskytuje ucelený pohľad na problematiku primárnych bakteriálnych infekcií kože a mäkkých tkanív. Komplexne poňatá monografia predkladá klinické informácie o celom spektre týchto ochorení, má však aj ambíciu rozšíriť teoretické znalosti. Publikácia je určená najmä pre každodennú klinickú prax chirurgov, ale stane sa užitočnou aj pre širšiu lekársku verejnosť. Viac >>
Signatúra: K 60004

Transplantace orgánů v klinické praxi

08.10.2021

Transplantace orgánů v klinické praxi

Monografia predkladá pomerne detailný a systematicky utriedený pohľad na transplantácie orgánov, ktoré predstavujú metódu voľby v liečbe pacientov so zlyhaním orgánov. Kniha má ambíciu oboznámiť širší okruh lekárov a zdravotníckych pracovníkov s problematikou orgánových transplantácií v snahe zvýšiť kvalitu starostlivosť o týchto pacientov. Viac >>
Signatúra: K 60039

Encyklopédia oftalmológie

28.09.2021

Encyklopédia oftalmológie

Autor spracoval komplexnú náplň oftalmológie formou encyklopedického lexikónu s ilustratívnou fotodokumentáciou, čo môže poslúžiť ako vhodné vademékum. V rámci publikácie sú časti zatriedené do logických anatomických, event. klinických celkov, kde je takmer všade dodržaný abecedný zoznam jednotlivých odborných pojmov a ich preklad z latinčiny alebo stručné vysvetlenie. Viac >>
Signatúra: K 60092

Srdeční selhání

21.09.2021

Srdeční selhání

Zlyhanie srdca je aj v dnešnej dobe závažným a často fatálnym stavom. Celosvetovo postihuje takmer 50 miliónov ľudí. Predkladaná monografia predstavuje ucelený súbor poznatkov o diagnostike a terapii srdcového zlyhania, ktoré prekonali v posledných rokoch rýchly vývoj. Jej cieľom je preniesť tieto poznatky zrozumiteľnou formou širokej lekárskej verejnosti – kardiológom, internistom, praktickým lekárom a študentom. Viac >>
Signatúra: K 60006

Všeobecné lekárstvo

10.09.2021

Všeobecné lekárstvo

V učebnici je spracovaná aktuálna problematika všeobecného lekárstva ako špecifického odboru s poukázaním a definovaním kompetencií všeobecných lekárov pri vybraných, hlavne internistických ochoreniach, nakoľko všeobecné lekárstvo je veľmi širokým odborom a v jednej knihe nie je možné obsiahnuť celú jeho problematiku. Autorský kolektív tvoria významní odborníci z jednotlivých oblastí medicíny, ktorí dlhodobo spolupracujú s Katedrou všeobecného lekárstva Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Viac >>
Signatúra: U 12414

Praktické dětské lékařství

31.08.2021

Praktické dětské lékařství

Predkladaná učebnica zahŕňa celú šírku problematiky detského a dorastového praktického lekárstva. Čitateľ sa v nej zoznámi so základnými témami praktického detského lekárstva, ako aj s modernými diagnostickými a terapeutickými postupmi u najčastejších diagnóz, vrátane diferenciálnej diagnostiky. Autormi sú praktickí lekári pre deti a dorast s dlhoročnou praxou v odbore. Viac >>
Signatúra: K 60041

Zhoubné nádory močového měchýře

26.07.2021

Zhoubné nádory močového měchýře

Zhubné nádory močového mechúra patria k nádorom so vzrastajúcou incidenciou. Monografia prináša prehľad dôležitých informácií o ich diagnostike a liečbe. Snahou autorov bolo priniesť čo najaktuálnejšie informácie tak, aby čitateľ nebol nimi zahltený, ale mal by získať rýchlu orientáciu v popisovanej problematike. Viac >>
Signatúra: K 60038

Urgentná medicína

19.07.2021

Urgentná medicína

Ambíciou autorov tretieho doplneného a prepracovaného vydania predkladanej učebnice o urgentnej medicíne bolo zostaviť kompendium najčastejších stavov vyskytujúcich sa v prednemocničnej a nemocničnej urgentnej starostlivosti. Jednotlivé kapitoly sú písané tak, aby poskytli jednoduchý, účinný a pritom najnovším výskumom (Evidence Based Medicine) odobrený postup na zvládnutie urgentných stavov a úrazov. Viac >>
Signatúra: U 12369

Ultrasonografia prsníkov

08.07.2021

Ultrasonografia prsníkov

Ultrasonografia prsníkov v korelácii s digitálnou mamografiou je veľmi prínosné vyšetrenie, ktoré rýchlo a presne s vysokou pravdepodobnosťou prináša diagnózu väčšiny ochorení prsníkov, blízkeho okolia i vzdialených orgánov a štruktúr ako i v sledovaní po akejkoľvek liečbe. Predkladaná kniha zachytáva formou obrazového atlasu všetky aplikácie modernej ultrasonografie v bežnej rádiologickej praxi. Obsahuje bohatú a veľmi dobre popísanú obrazovú ultrasonografickú dokumentáciu nádorov prsníka aj v korelácii s mamografiou. Viac >>
Signatúra: K 59891

Kazuistiky z neonatologie

15.06.2021

Kazuistiky z neonatologie

V predkladanej publikácii je uvedených vyše päťdesiat kazuistík, ktoré sa týkajú jednak ľahko a stredne nezrelých, ale i donosených novorodencov. Zahŕňajú diagnózy, s ktorými sa lekári stretávajú bežne vo svojej praxi, ale tiež zriedkavé prípady, ktorých diagnostika je veľmi zložitá a vyžaduje multidisciplinárny prístup. Viac >>
Signatúra: K 59838

Neurodegenerativní onemocnění

07.06.2021

Neurodegenerativní onemocnění

Druhé prepracované a doplnené vydanie publikácie vzniklo po piatich rokoch od prvého vydania, nakoľko podľa autorov sa na poli neurodegenerácií objavilo mnoho poznatkov, konceptov a chorôb. V knihe sú prehľadne a prakticky diskutované etiopatologické, klinické, neuropsychologické a neurorádiologické i terapeutické aspekty spolu s neuropatologickými nálezmi u najčastejších ochorení. Viac >>
Signatúra: K 59638

Ultrasonografická anatómia 1

24.05.2021

Ultrasonografická anatómia 1

Vysokoškolská učebnica Ultrasonografická anatómia 1 je určená predovšetkým študentom lekárskych fakúlt. Publikácia dopĺňa medzeru na medicínskom literárnom trhu, na ktorom takýto druh literatúry doteraz absentuje. Čitateľ sa v nej oboznámi s koreláciou anatomického a ultrasonografického obrazu orgánov a štruktúr so zameraním na topografickú anatómiu za fyziologického stavu. Viac >>
Signatúra: U 12312

Pracovné lekárstvo: Vybrané kapitoly I

17.05.2021

Pracovné lekárstvo: Vybrané kapitoly I

Monografia je prvou časťou trilógie venovanej aktuálnym otázkam poškodenia zdravia z práce. Zaoberá sa diagnostikou a diferenciálnou diagnostikou najčastejšie hlásených chorôb z povolania v Slovenskej republike. Je určená pre lekárov prvého kontaktu, lekárov špecialistov v odbore pracovné lekárstvo, posudkové lekárstvo, ORL, ortopédia, neurológia a študentov študijného programu všeobecné lekárstvo a verejné zdravotníctvo. Viac >>
Signatúra: K 59884

Lékařská mikrobiologie: Repetitorium

10.05.2021

Lékařská mikrobiologie: Repetitorium

Publikácia ponúka ucelený a systematický prehľad klinicky najvýznamnejších mikroorganizmov, najpoužívanejších antimikrobiálnych látok, jednotlivých metód používaných v praxi mikrobiologického laboratória a v neposlednom rade aj vhľad do problematiky infekčných chorôb z pozície klinického mikrobiológa. Viac >>
Signatúra: K 59908

Poruchy spánku a bdění

29.04.2021

Tretie, prepracované vydanie monografie, je doplnené o najnovšie poznatky a postupy a poukazuje na dynamický rozvoj odboru spánkovej medicíny. Monografia je určená širokému okruhu čitateľov - nielen úzko špecializovaným záujemcom o spánkovú problematiku, ale i všeobecným lekárom, špecialistom rôznych lekárskych odborov a psychológom. Viac >>
Signatúra: K 59863

Speciální onkologie

21.04.2021

Druhé aktualizované vydanie úspešnej publikácie prináša najdôležitejšie poznatky o nádorových chorobách a ich liečbe. Kolektív autorov pristúpil k aktualizácii učebnice už po troch rokoch od prvého vydania, pretože onkológia sa rýchlo rozvíja a liečba mnohých nádorov sa už za túto relatívne krátku dobu zmenila. Viac >>
Signatúra: K 59861

Willsův oční manuál

13.04.2021

Čitateľ nájde v predkladanej publikácii najaktuálnejšie informácie a klinické odporúčania týkajúce sa diagnostiky a liečby očných ochorení. Siedme vydanie manuálu zahŕňa oproti poslednému vydaniu výsledky veľkých klinických štúdií a sú tu zohľadnené aj meniace sa trendy v práci, kategorizácii a liečbe očných ochorení v rámci najrôznejších oftalmologických špecializácií. Viac >>
Signatúra: K 59909

Průvodce mozkem – Neuroanatomie

29.03.2021

Z tohto hodnotného diela môžu načerpať mnoho užitočného neurológovia, neurochirurgovia, ale i ďalší záujemcovia o podrobné štúdium neuroanatómie. Časť publikácie sa venuje operačným prístupom a operačnej technike u intraaxiálnych nádorov, ktorá odráža precízny a systematický prístup autora k tejto problematike, jeho dlhodobé mikroneurochirurgické skúsenosti a skvelo dokumentované operačné výsledky. Viac >>
Signatúra: K 59866

Zdravie a výživa ľudí 1. - 3. diel

11.02.2021

Jedinečné trojdielne kompendium, impozantné rozsahom i erudíciou, sumarizuje najnovšie poznatky zo všetkých oblastí týkajúcich sa zdravej výživy, z pera renomovaných vedcov, lekárov a ďalších odborníkov zo sféry potravinárstva, biológie, medicíny, dietológie, agronómie a ovocinárstva. Vzhľadom k širokému a komplexnému pohľadu na problematiku výživy a potravinových zdrojov je uvedená publikácia aj vynikajúcou učebnou pomôckou. Viac >>
Signatúra: K 59968 K 59869 K 59870

Neuroanestezie a základy neurointenzivní péče

16.01.2021

Autorský kolektív publikácie tvoria špecialisti z niekoľkých odborov (anestéziológovia, neurochirurgovia, rádiológovia, neurológ ), ktorí v 2. prepracovanom a doplnenom vydaní monografie prinášajú súčasné poznatky o komplexnej perioperačnej starostlivosti v neurochirurgii a zároveň prezentujú svoj názor na danú problematiku, s cieľom poskytnúť praktické informácie pre každodennú prax. Viac >>
Signatúra: K 59862

Neurofibromatóza a iné syndrómy s „café au lait“ makulami

28.12.2020

V tejto publikácii sa autori chcú s čitateľmi podeliť o najnovšie poznatky z literatúry, ako aj o vlastné klinické skúsenosti s diagnostikou geneticky podmienených syndrómov s „café au lait“ makulami (CALM) alebo inými hyperpigmentáciami a o manažmente najčastejšieho ochorenia s CALM – neurofibromatózy typu 1 a ďalších syndrómov. Každé ochorenie je podrobne charakterizované klinicky a tiež geneticky s aktuálnym manažmentom, liečbou ochorenia a odkazom na aktuálne internetové zdroje. Viac >>
Signatúra: K 59730

Lékařská fyziologie

04.12.2020

Moderná učebnica prináša základné poznatky zo všeobecnej medicínskej fyziológie i z fyziológie jednotlivých ľudských tkanív, orgánov a orgánových systémov, ale tiež informácie o fyziológii starnutia a fyziológii telesnej záťaže. Zvláštna pozornosť je v jednotlivých kapitolách kladená na regulačné mechanizmy zodpovedné za riadenie jednotlivých tkanív a orgánov. Viac >>
Signatúra: U 12303

Klinická biochémia

30.11.2020

Učebnica klinickej biochémie má ambíciu stať sa praktickou pomôckou pre študentov vyšších ročníkov medicíny a začínajúcich lekárov pri štúdiu základov laboratórnej medicíny. Mala by im uľahčiť zorientovanie sa v rutinne používaných klinicko-biochemických vyšetreniach, ktoré vyplývajú z dostupných odborných odporúčaní aj z medicínskej praxe. Viac >>
Signatúra: U 12315

Aktuality v problematike kolorektálneho karcinómu

19.11.2020

Rakovina hrubého čreva je tretím najčastejšie diagnostikovaným nádorovým ochorením v Európe. Slovensko bolo dlho v jej výskyte na prvom mieste v Európe. Včasné odhalenie rakoviny hrubého čreva a konečníka výrazne zlepšuje možnosti a účinnosť liečby. Podľa odhadov dosahuje úspešnosť liečby pri včasnom určení diagnózy až 90 %. Predkladaná monografia prináša vysoko aktuálnu problematiku kolorektálneho karcinómu. Viac >>
Signatúra: K 59767

Transplantácia obličky

10.11.2020

Predkladané súborné dielo je venované komplexnej problematike transplantácii obličiek a súčasne je aj poctou zakladateľom slovenskej transplantológie. Uvedená metodika komplexnej problematiky transplantácií obličiek ako aj algoritmy diagnostiky a riešenia rôznych komplikácií po transplantácii obličky vyplývajú z vlastných klinických skúseností autorov a vyjadrujú racionálny postup v diagnostike a pri riešení týchto situácií po transplantácii obličky. Viac >>
Signatúra: K 59665

Hypertenze

27.10.2020

Arteriálna hypertenzia patrí v rozvinutých krajinách k najčastejším a bez pochyby medicínsky i ekonomicky najzávažnejším ochoreniam. Je jedným z kľúčových rizikových faktorov vzniku kardiovaskulárnych ochorení a zásadným spôsobom prispieva ku kardiovaskulárnej úmrtnosti, ktorá sa u oboch pohlaví pohybuje okolo 50%. Piate aktualizované vydanie monografie Hypertenzia prináša aktuálny stav poznania v oblasti diagnostiky a terapie lekárskych arteriálnej hypertenzie a s ňou súvisiacich ochorení. Viac >>
Signatúra: K 59775

Slovník lékařských zkratek

20.10.2020

Druhé rozšírené a aktualizované vydanie Slovníka lekárskych skratiek obsahuje približne o 1 000 skratiek viac oproti predchádzajúcemu vydaniu a vychádza z pomerne rozdielnych zdrojov. Základ tvoria skratky z Veľkého lekárskeho slovníka a predovšetkým excerpcia z niekoľkých stoviek kníh z českých nakladateľstiev, českých odborných časopisov a prezentácií prednášaných na odborných zjazdoch a kongresoch. Slovník bude užitočnou príručkou umožňujúcou lepšiu orientáciu v súčasnej medicíne pre profesionálov i laikov. Viac >>
Signatúra: K 59774

Interna

12.10.2020

Tretie, významne prepracované vydanie publikácie Interna sa snaží reflektovať zmeny, ktoré nastali od čias prvého i druhého vydania publikácie. Autori poskytujú stručnou a zrozumiteľnou formou aktuálne, prakticky orientované informácie o klinickom obraze, diagnostike a liečbe interných ochorení. Viac >>
Signatúra: U 12299

Farmakologie

01.10.2020

Hlavným zameraním monografie je predložiť súbor základných informácií, ktoré zahŕňajú všetky dôležité oblasti farmakológie. Koncepčne sa jedná o spojenie klasického prístupu farmakologického a farmakoterapeutického. Tomu zodpovedá aj výber autorov, ktorí pôsobia na klinických pracoviskách. Kniha je určená pre pregraduálnu výuku i pre postgraduálne vzdelávanie v rôznych oblastiach medicíny. Viac >>
Signatúra: K 59817

Diferenciální diagnostika bolestivého kloubu v klinické praxi

28.09.2020

Hlavným cieľom knihy je zoznámiť čitateľa s klinickým obrazom širokej škály ochorení, ktoré sa prejavujú bolesťou kĺbov. Dôraz je kladený na rozlíšenie jednotlivých príčin od tých častých po menej časté, až vzácne ochorenia postihujúce pohybový aparát. Kniha by mala slúžiť ako praktický návod, ako rozpoznať rôzne formy bolestivých kĺbových stavov v každodennej klinickej praxi. Viac >>
Signatúra: K 59692

Mikrobióm a zdravie človeka

17.09.2020

Pojem mikrobióm je relatívne nový, v medicínskej literatúre sa začína objavovať od roku 2012. K tvorbe publikácie viedol autorov nedostatok relevantných informácií v našom písomníctve z prudko sa rozvíjajúcej oblasti mikrobiálneho osídlenia človeka a vzájomných interakcií medzi makroorganizmom a mikroorganizmami. Jej cieľom bolo podať vedecky preverené a klinicky objektivizované informácie pre využívanie účinkov mikrobiómu, jeho vývoja, zmien a možností jeho terapeutického ovplyvnenia od raného detstva. Viac >>
Signatúra: K 59724

Diabezita: Diabetes a obezita – nerozlučné dvojičky

08.09.2020

Aj vzhľadom na nepriaznivú situáciu na Slovensku v náraste diabezity sa autori rozhodli vytvoriť monografiu, ktorá prináša mnohé nové poznatky, ako aj pohľady na problematiku vzťahov medzi obezitou a diabetom 2. typu. Publikácia sa dotýka najrozličnejších aspektov genetiky, patofyziológie, nutričnej, farmakologickej a chirurgickej liečby, až po sociálne aspekty syndrómu diabezity. Viac >>
Signatúra: K 59742

Poruchy dýchání ve spánku

26.08.2020

Cieľom tejto publikácie je priblížiť širšej odbornej verejnosti poruchy dýchania v spánku, predovšetkým obštrukčné spánkové apnoe a chrápanie, ich rozpoznanie, diagnostiku a moderné postupy liečby. Špeciálna časť monografie sa zameriava predovšetkým na chirurgické riešenie spánkových porúch a snaží sa podať ucelený prehľad v súčasnosti používaných operácií. Viac >>
Signatúra: K 59632

Traumatologie

03.08.2020

Prvé vydanie modernej postgraduálnej učebnice úrazovej chirurgie získalo významné ocenenie za najlepšiu ortopedicko-traumatologickú monografiu vydanú v Českej republike v roku 2015. Do druhého, prepracovaného a rozšíreného vydania učebnice autori zapracovali najnovšie poznatky a monografia opäť reprezentuje celé spektrum moderných názorov, metód a diagnostických i terapeutických postupov pri liečení poranení telesných dutín a tiež u zlomenín. Viac >>
Signatúra: U 12249

Revizní operace totálních náhrad kolenního kloubu

28.07.2020

Predkladaná kniha nadväzuje na úspešnú publikáciu Revízne operácie totálnych náhrad bedrového kĺbu. Autorský kolektív zložený z popredných českých ortopédov vytvoril rozsiahlu monografiu venovanú revíznym operáciám totálnych náhrad kolenného kĺbu. Kniha je koncipovaná ako praktický sprievodca ortopéda - od príčin, cez diagnostiku, operačné návody až po riešenie prípadných ďalších komplikácií. Viac >>
Signatúra: K 59609

Funkční stereotaktická neurochirurgie

20.07.2020

Cieľom knihy je podať prehľad o súčasných možnostiach stereotaktickej neurochirurgie, a to nielen hlbokej mozgovej stimulácie, ale i lezionálnych výkonov. Najväčšia pozornosť je venovaná terapii hybných porúch pri Parkinsonovej chorobe, stereotaxii u pacientov s farmakorezistentnou epilepsiou, u inak neovplyvniteľných psychiatrických ochorení, či stereotaktickej terapii bolesti. Viac >>
Signatúra: K 59412

Myómy maternice

09.07.2020

V predkladanej monografii sú komplexným spôsobom prezentované informácie o myómoch maternice, ktoré postihujú takmer 40 % žien. Autor podáva ucelený prehľad a najnovšie poznatky o epidemiológii, etiopatogenéze, symptómoch, diagnostike a terapii tohto síce benígneho nádorového ochorenia, ale často veľmi zhoršujúceho kvalitu žien vo fertilnom veku. Viac >>
Signatúra: K 59630

Špeciálna onkológia

25.06.2020

Vyčerpávajúce a obsiahle dielo pozostáva zo 14 kapitol s početnými subkapitolami, ktoré sú zamerané na epidemiológiu, etiológiu, patológiu, na princípy diagnostiky, klasifikácie a rôznych liečebných modalít malígnych ochorení zoradených podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb v onkológii. Viac >>
Signatúra: K 59715

Dětská otorinolaryngologie

16.06.2020

Komplexne poňatá monografia predstavuje ucelený zdroj informácií pre čitateľov, ktorí potrebujú alebo chcú získať rozšírený prehľad v odbore ORL so zreteľom na detský vek pacienta. Autori poukazujú predovšetkým na špecifiká ochorení v jednotlivých fázach vývoja dieťaťa oproti dospelej populácii. Mnohé liečebné postupy musia rešpektovať vek pacienta a možnosti terapeutickej intervencie sú samozrejme týmto faktom modifikované. Viac >>
Signatúra: K 59579

Život s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou

01.06.2020

Druhé rozšírené vydanie mimoriadne úspešnej publikácie prináša dôležité informácie pre pacientov s chronickými črevnými zápalovými ochoreniami. Jednotlivé kapitoly opisujú rôzne aspekty života s chronickými črevnými zápalmi od charakteristiky týchto ochorení cez ich diagnostiku, liečbu, stravovanie a výživu, životosprávu, plánovanie rodiny až po možnosti sociálnej podpory a rehabilitácie. Viac >>
Signatúra: K 59701

Farmakoterapia bolesti pre lekárov a farmaceutov

21.05.2020

Predložená vedecká monografia, prvá svojho druhu na slovenskom a českom trhu, ponúka širokej lekárskej a odbornej verejnosti moderný a konzistentný pohľad na bolesť z hľadiska patologickej fyziológie, diagnostiky, klinickej symptomatológie a liečby. Čitateľovi sa tu poskytuje plnohodnotný farmakologický prehľad a charakteristiky predstaviteľov rôznorodých skupín analgetík používaných v liečbe bolestivých stavov. Viac >>
Signatúra: K 59619

Adenomy hypofýzy: Diagnostika a komplexní léčba

19.05.2020

Adenómy hypofýzy tvoria 10-15% intrakraniálnych nádorov. Ide síce o nádory benígne svojou biologickou povahou, ale potenciálne rizikové svoju lokalizáciou. Autorský kolektív vynikajúcich odborníkov vytvoril praktickú monografiu popisujúcu up-to-date stav diagnostiky a liečebných možností v tejto náročnej oblasti. Viac >>
Signatúra: K 59589

Lékařská první pomoc v urgentních stavech

05.05.2020

Publikácia je koncipovaná ako prehľad situácií ohrozujúcich život alebo vedúcich k vážnemu ohrozeniu zdravia. Okrem neodkladnej resuscitácie dospelých, detí a novorodencov tvoria obsah aj závažné stavy rozdelené primárne nie podľa definitívnych diagnóz, ale podľa hlavných problémov, s ktorými môže byť lekár konfrontovaný. Bonusom knihy je názorný a edukatívny materiál na DVD s demonštráciami správneho vykonávania základných postupov. Viac >>
Signatúra: K 59568

Lekárska mikrobiológia

28.04.2020

Ku komplexnej vysokoškolskej učebnici Lekárska mikrobiológia bola vytvorená aj webová stránka, ktorá obsahuje odpovede na otázky ku klinickým prípadom, videá a aktualizácie. Webová stránka umožňuje aktualizáciu a sprístupnenie najnovších poznatkov v mikrobiologickej vede. Testovanie v elektronickom prostredí z domáceho prostredia zvýši compliance študentov a zatraktívni náročný medicínsky odbor. Viac >>
Signatúra: U 12239

Klinická dermatovenerologie 2. diel

11.03.2020

Celkovo až 73 autorov sa spojilo pri tvorbe unikátnej česko-slovenskej učebnice Klinická dermatovenerologie. Cieľom autorského kolektívu bolo vytvoriť základnú učebnicu, ktorá bude pokrývať celú šírku odboru dermatovenerológie a bude porovnateľná so zahraničnými učebnicami a to obsahom aj formou. Obsah knihy vychádza z veľkých medzinárodných učebníc, vzorom bola najmä Fitzpatrick´s dermatology in general medicine, ale i ďalšie. Viac >>
Signatúra: U 12246

Onkologie v klinické praxi: Standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů

28.02.2020

Tretie prepracované a doplnené vydanie knihy prináša aktuálny pohľad na liečbu vybraných diagnóz, nežiadúcich účinkov sprevádzajúcich onkologickú liečbu alebo symptómov vyskytujúcich sa v priebehu nádorového ochorenia. Pri výbere ochorení sa autori sústredili predovšetkým na nádory s vyššou incidenciou. Orientácia v knihe je uľahčená logickým radením jednotlivých diagnóz v zhode s aktuálnou verziou Medzinárodnej klasifikácie chorôb. Viac >>
Signatúra: K 59456

Imunologie: stručně, jasně, přehledně

21.02.2020

Druhé doplnené vydanie knihy odráža nové poznatky v rýchle sa rozvíjajúcom odbore imunológia s akcentom na aplikáciu imunologických poznatkov v medicíne. Čitateľ spozná štruktúru imunitného systému, základné efektorové mechanizmy imunity, dozvie sa o princípoch jej regulácie aj o vybraných imunopatologických procesoch. Viac >>
Signatúra: U 12148

Markova farmakoterapie vnitřních nemocí

11.02.2020

Vzhľadom k neuveriteľnému rozmachu možností farmakologickej liečby si autori nekládli za cieľ poskytnúť úplný prehľad všetkých dostupných liečiv vrátane ich generických ekvivalentov. Čo však predkladanú knihu robí i v dnešnej dobe veľmi užitočným pomocníkom lekára v každodennej praxi, je predovšetkým popis liečebných stratégií a postupov, o ktoré sa s čitateľmi delia tí najlepší odborníci. Viac >>
Signatúra: K 59555

Praktické repetitorium gynekologie a porodnictví

30.01.2020

Kapitoly tejto objemnej knihy zodpovedajú atestačným otázkam. Autorom sa podarilo vytvoriť mimoriadne svieži text, ktorého ťažiskom sú predovšetkým heslovité body, len minimum textu je formulované vo vetách. Kniha je určená predovšetkým pre prípravu na špecializačné skúšky, súčasne je však vynikajúcou pomôckou pre každodennú gynekologicko-pôrodnícku prax. Viac >>
Signatúra: K 59402

Pediatria, 1. a 2. diel

23.01.2020

Predkladaná kniha predstavuje tretie aktualizované a rozšírené vydanie dvojdielnej slovenskej učebnice Pediatrie, ktorú pod editorským aj autorským vedením prof. Šašinku pripravil kolektív jeho spolupracovníkov. Táto rozsiahla komplexná učebnica pediatrie sa stane rukoväťou pre každého lekára na ceste k úspešnej diagnostike a liečbe detských pacientov. Viac >>
Signatúra: U 12225

Dětská anestezie

13.01.2020

Kolektív autorov, anestéziológov z popredných českých a moravských pracovísk zaoberajúcich sa starostlivosťou o detských pacientov, pripravil knihu, ktorá si kladie za cieľ poskytnúť prehľadné zhrnutie problematiky týkajúcej sa detskej anestézie. Publikácia je určená nielen lekárom anestéziológom, ale tiež širokej skupine študentov a nelekárskeho zdravotníckeho personálu. Viac >>
Signatúra: K 59554

Maligní onemocnění, psychika a stres

03.01.2020

Klinickí lekári, ktorí sa starajú o onkologických pacientov, môžu zlepšiť kvalitu ich života, pokiaľ si budú vedomí všetkých možných dopadov onkologickej choroby a jej liečby. Pri kontrolách pacientov by sa preto nemali zamerať len na fyzický stav pacienta. Mali by vedieť odhadnúť, či intenzita psychických či psychosociálnych ťažkostí pacienta nie je už tak veľká, že je vhodné a prínosné predať pacienta špecialistom na ochorenie ľudskej duše. Viac >>
Signatúra: K 59461

Léčba diabetu inzulínovou pumpou a monitorace glykémie

13.12.2019

Cieľom šiesteho, aktualizovaného a prepracovaného vydania dnes už klasickej príručky o liečbe inzulínovou pumpou je dať lekárom, sestrám i pacientom praktické návody na plné využitie modernej technológie tak, aby nielen zlepšili diabetes, ale tiež aby život s ním bol čo najkvalitnejší. Viac >>
Signatúra: K 59401

Zlomeniny proximálního femuru

11.12.2019

Kniha ponúka okrem pohľadu na modernú operačnú liečbu zlomenín proximálneho femuru aj prehľad anatómie a biomechaniky bedrového kĺbu, súčasné informácie o prevencii a liečbe osteoporózy, diagnostike týchto zlomenín, anestéziologickej a intenzívnej starostlivosti v perioperačnom období, o najčastejších komplikáciách a pooperačnej rehabilitačnej starostlivosti. Viac >>
Signatúra: K 59459

Potřeby žen v porodní asistenci

02.12.2019

Predkladaná publikácia prináša komplexné, prehľadné a stručné informácie z problematiky potrieb žien v pôrodnej asistencii. Publikácia môže byť nápomocná pôrodným asistentkám, študentkám pôrodnej asistencie a v neposlednej rade zdravotníckemu personálu, ktorý sa stará o tehotnú ženu, rodičku a ženu po pôrode. Viac >>
Signatúra: K 59438

Moderné trendy v detských chirurgických odboroch 1.-3. diel

22.11.2019

Rozsiahla trojdielna publikácia je pokračovaním úspešnej knihy Detská chirurgia, ktorá sa stretla s veľkým záujmom zo strany odbornej verejnosti a je v súčasnosti vypredaná. Preto sa autori rozhodli vydať novú knihu s názvom Moderné trendy v detských chirurgických odboroch. Okrem aktualizácie predchádzajúcich kapitol bola do novej knihy doplnená kapitola Cievna chirurgia v detskom veku, ktorá vychádza prvýkrát v histórii slovenského písomníctva. Viac >>
Signatúra: K 59488; K 59490; K 59492

Výživa onkologických pacientů

15.11.2019

Hlavným cieľom knihy je zhrnúť súčasné vedecké poznatky o výžive onkologických pacientov a sprístupniť ich v prakticky použiteľnej podobe. Kniha podáva ucelený prehľad rôznych aspektov výživy pacienta s nádorovým ochorením. Autor na základe svojej dlhoročnej praxe formuluje jasné a jednoznačné odporúčania, ako postupovať v konkrétnych situáciách. Viac >>
Signatúra: K 59353

Celiakie

07.11.2019

Monografia je určená predovšetkým lekárom v nemocničnej a ambulantnej praxi. Jej cieľom je podať súčasný a ucelený pohľad na celiakiu ako na veľmi častú chorobu s pestrými gastrointestinálnymi a systémovými prejavmi. Klinická časť monografie sa opiera o autorkine dlhoročné skúsenosti s diagnostikou a liečbou pacientov s celiakiou i s ďalšími gastroenterologickými chorobami. Viac >>
Signatúra: K 59524

Všeobecné praktické lékařství

30.10.2019

Tretie, prepracované a rozšírené vydanie vyše 800-stranovej monografie Všeobecné praktické lekárstvo je určené študentom lekárskych fakúlt, lekárom v špecializačnej príprave a tiež praktikujúcim lekárom, ktorých môže inšpirovať v ďalšom profesionálnom rozvoji. Všeobecná časť publikácie reflektuje zmeny v legislatíve a organizácii lekárskej starostlivosti, ale aj názorové posuny v obci praktických lekárov. Špeciálna časť prináša sadu nových aktualizovaných odporúčaných diagnostických a terapeutických postupov pre praktických lekárov. Viac >>
Signatúra: K 59548

Klinická dermatovenerologie

18.10.2019

Celkovo až 73 autorov sa spojilo pri tvorbe unikátnej česko-slovenskej učebnice Klinická dermatovenerologie. Cieľom autorského kolektívu bolo vytvoriť základnú učebnicu, ktorá bude pokrývať celú šírku odboru dermatovenerológie a bude porovnateľná so zahraničnými učebnicami a to obsahom aj formou. Obsah knihy vychádza z veľkých medzinárodných učebníc, vzorom bola najmä Fitzpatrick´s dermatology in general medicine, ale i ďalšie. Viac >>
Signatúra: U 12184

Základy srdeční resynchronizační léčby

11.10.2019

Zlyhanie srdca je spoločne s fibriláciou predsiení považované za epidémiu 21. storočia. Nielen farmakologická, ale predovšetkým nefarmakologická liečba srdcového zlyhania zaznamenala za posledné desaťročie obrovské zmeny. Hlavným cieľom predkladanej knihy je zhrnúť tematiku srdcovej resynchronizačnej liečby do ucelenej a prakticky použiteľnej publikácie. Neoddeliteľnú súčasť textu tvoria videosekvencie, ktorých vzhliadnutie umožní čitateľom presnejšiu a "čitateľnejšiu" predstavu skiaskopického zobrazenia tam, kde to statický obrázok neumožňuje. Viac >>
Signatúra: K 59410

Poranění míchy: Příčiny, důsledky, organizace péče

03.10.2019

Monografia je spoločným dielom kolektívu renomovaného pracoviska Spinálnej jednotky Fakultnej nemocnice v Motole v Prahe a ich blízkych spolupracovníkov. Obsiahla publikácia pojednáva na vyše 500 stranách o poranení miechy - od jeho vzniku až po návrat jedinca do bežného života. Autori sa snažili zachytiť a zosumarizovať najnovšie informácie zo svetovej literatúry a obohatiť ich o svoje vlastné skúsenosti a prístupy. Viac >>
Signatúra: K 59469

Základy klinickej propedeutiky, rádiológie a nukleárnej medicíny

24.09.2019

Publikácia je určená pre študentov nelekárskych zdravotníckych odborov. Jej vydanie bolo motivované snahou poskytnúť poznatky na získanie anamnézy, vykonanie základného fyzikálneho vyšetrenia pri chorobách kardiovaskulárneho, dýchacieho a endokrinného systému, pri chorobách obličiek, gastrointerstinálneho, hematologického a pohybového systému, ako aj vedomosti o vitálnych funkciách. Súčasťou publikácie sú aj základné poznatky z rádiológie a nukleárnej medicíny. Viac >>
Signatúra: U 12164

Klinická kardiologie

17.09.2019

Kniha podáva logicky usporiadaný prehľad najdôležitejších a úplne aktualizovaných praktických znalostí z oblasti celej kardiológie a angiológie. Do tohto 4. prepracovaného a aktualizovaného vydania autori zahrnuli nové odporúčania z roku 2018, týkajúce sa postupov pri diagnóze a opatrení u pacientov so synkopou, s arteriálnou hypertenziou, odporúčania pre revaskularizáciu myokardu, rovnako ako štvrtú definíciu infarktu myokardu a postupy pri kardiovaskulárnych ochoreniach počas tehotenstva. Viac >>
Signatúra: K 59440

Anestéziológia a intenzívna medicína pre študentov lekárskej fakulty

06.09.2019

V predloženej učebnici si autori predsavzali zhrnúť informácie, ktoré pre úspešné absolvovanie predmetu Anestéziológia a intenzívna medicína považujú za esenciálne. Jednotlivé kapitoly sú vybraté a zostavené tak, aby obsiahli štyri základné oblasti, ktoré sa vyučujú v rámci predmetu Anestéziológia a intenzívna medicína. Sú to: Anestéziológia, Intenzívna medicína, Liečba bolesti a Neodkladná starostlivosť. Pre lepšiu názornosť je učebnica doplnená mnohými prevzatými aj originálnymi obrázkami a tabuľkami.
Signatúra: U 12154

Rádiológia pre stomatológov

27.08.2019

Zobrazovacia diagnostika patologických stavov je oblasť neobyčajne bohato členitá a komplikovaná. Plynulý vývoj rádiológie však znamená, že v tejto oblasti došlo k výraznému posunu k metódam vyžadujúcim prehĺbené špeciálne technické, ako aj interpretačné znalosti. Predkladaná učebnica obsahuje najnovšie poznatky v tomto zmysle. Bude prínosom nielen pre študentov zubného lekárstva, ale aj pre stomatológov pri svojej každodennej praxi, či počas prípravy na subšpecializáciu v odboroch zubného lekárstva.
Signatúra: U 12120

Imunologie a imunoterapie nádorů

13.08.2019

Odborná monografia obsahuje kapitoly zaoberajúce sa problematikou nádorovej imunológie a imunoterapie na všeobecnej úrovni a kapitoly prinášajúce súhrn poznatkov o klinickom využití imunoterapie, jej výsledkoch a obmedzeniach v protinádorovej liečbe. Monografia je spoločným dielom odborníkov z oblasti onkológie, imunológie a patológie.
Signatúra: K 59354

Dětská pneumologie

01.08.2019

Predkladaná publikácia prináša prehľad základnej detskej pneumologickej problematiky so zameraním hlavne na klinickú prax. Nekladie si ambície byť podrobnou vedeckou monografiou, ale predovšetkým má zoznámiť záujemcov z radov lekárov primárnej starostlivosti i špecialistov so súčasným pohľadom na najčastejšie problémy a respiračné patológie. Kniha podobného rozsahu v českej lekárskej literatúre doteraz nevyšla.
Signatúra: K 59368

Antibiotika v klinické praxi

24.07.2019

Monografia si kladie za cieľ sprevádzať čitateľa svetom antibiotík, teda látok s antibakteriálnym účinkom. Zameriava sa na racionálne a bezpečné používanie antibiotík. Základným cieľom preberanej problematiky je zdôrazniť klinicky podstatné informácie, pretože nesprávne nakladanie s antibiotikami má mnoho závažných negatívnych dôsledkov.
Signatúra: K 59362

Praktická diabetologie

11.07.2019

V predkladanom šiestom revidovanom a aktualizovanom vydaní monografie je text obohatený o novinky z farmakologickej liečby hyperglykémie, o skúsenosti s novými technológiami či novými možnosťami v liečbe prejavov metabolického syndrómu. Samostatné kapitoly sú venované problematike spánkového apnoe, demencii, diabetickej kardiomyopatii, infekcii, transplantácii a ďalším okruhom starostlivosti o pacienta s diabetom.
Signatúra: K 59085

Onemocnění sítnice a cévnatky v praxi

03.07.2019

Autori vo svojej knihe ponúkajú súhrnný pohľad na diagnostiku a liečbu ochorení sietnice a cievovky. Kniha umožňuje očným lekárom prehľadným spôsobom získať informácie o príčinách, rizikových faktoroch, klinických príznakoch, objektívnom náleze, diagnostických možnostiach a liečbe celého spektra chorioretinálnych ochorení.
Signatúra: K 59205

Roztroušená skleróza a onemocnění bílé hmoty v MR zobrazení

11.06.2019

Monografia je písaná z pohľadu neurorádiológov, preto kladie dôraz predovšetkým na diagnostiku a MR zobrazenia. Snahou autorov bolo pomôcť neurológom, neurorádiológom, ale i všeobecným lekárom pri diagnostickom procese roztrúsenej sklerózy, ozrejmení nálezov na magnetickej rezonancii (MR) a prispieť i k rozšíreniu MR monitorovaniu priebehu tohto ochorenia u pacientov v klinickej praxi.
Signatúra: K 59160

Lymfologie

06.06.2019

Prvá pôvodná česká monografia zahŕňa základné teoretické poznatky odboru lymfológia na základe autorovej celoživotnej práce a výskumu a ukazuje, ako ich najlepšie aplikovať v každodennej klinickej praxi. Poznatky z lymfológie sú základom terapie chorôb, ktoré majú podklad v lymfatickom systéme. Tento systém hrá kľúčovú úlohu v ľudskej imunite a má tak významný vplyv na zdravie, dlhodobý život a prežitie.
Signatúra: K 59239

Sekundární glaukomy

28.05.2019

Druhé prepracované a doplnené vydanie monografie mapuje súčasné poznatky o diagnostike a liečbe sekundárnych glaukómov najrôznejšej etiológie. Každá forma sekundárneho glaukómu je spracovaná v samostatnej kapitole, z ktorých každá poskytuje komplexný pohľad - uvádza sa výskyt, etiológia, klinický obraz, požiadavky na diagnostiku a liečba. Autori predkladajú čitateľom v každej kapitole aj mnohoročné vlastné skúsenosti s diagnostikou a liečbou týchto typov glaukómov formou kazuistík.
Signatúra: K 59050

Revmatologie v klinických scénářích

20.05.2019

Hlavný zámerom knihy je predstaviť spôsob uvažovania reumatológa o pacientovi, ktorý prichádza s kombináciou symptómov a objektívnych nálezov svedčiacich o možnej prítomnosti zápalového reumatického ochorenia. Na typických scenároch z klinickej praxe sprevádzajú autori čitateľa na ceste od syndrómu k špecifickej diagnóze a tam, kde je to relevantné, aj rozvahou o stratégii a cieľoch liečby.
Signatúra: K 59161

Amyotrofická laterálna skleróza

13.05.2019

Cieľom tejto publikácie je zhrnúť poznatky v diagnostike, diferenciálnej diagnostike, manažmente amyotrofickej laterálnej sklerózy (ALS) a poskytnúť sumárnejší pohľad na ochorenia motorického neurónu, z ktorých niektoré reagujú na etiopatogenetickú liečbu. Pri písaní publikácie autor vychádzal okrem literárnych údajov aj z vlastných mnohoročných skúseností s manažmentom ALS v ambulancii, ako aj skúseností a poznatkov z EMG laboratória. Kniha predstavuje v súčasnosti jedinú aktuálne spracovanú problematiku tohto ochorenia v slovenskom písomníctve, preto sa stáva neoceniteľným zdrojom informácií nielen pre študentov medicíny, neurológov, ale aj lekárov viacerých medicínskych odborov.
Signatúra: K 59294

Vrozené srdeční vady v dospělosti

06.05.2019

Od prvého vydania knihy Vrozené srdeční vady v dospělosti sa významne zmenili diagnostické i terapeutické možnosti u dospelých s vrodenými chybami srdca. Druhé prepracované a doplnené vydanie predstavuje takmer novú publikáciu, a to tak poňatím, ako aj rozsahom a obsahom. Snahou autorov bolo popísať bežné i komplexné vrodené choroby srdca jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom. Súčasťou knihy je aj priložené DVD, ktoré obsahuje viac než 720 nahrávok z vyšetrení pacientov.
Signatúra: K 59360

Chronická prostatitída - syndróm chronickej prostatickej bolesti

29.04.2019

Cieľom tejto knihy je podať všeobecný prehľad chronickej prostatitídy, jej potenciálnych príčin a predpokladaných mechanizmov vzniku, ktoré prispievajú k chronickosti a tiež zlepšiť informovanosť postihnutých pacientov a pomôcť optimalizovať ich manažment. V jednotlivých kapitolách knihy sú opísané súčasné diagnostické postupy, moderná aktuálna liečba tohto ochorenia a doplnené sú aj kazuistiky.
Signatúra: K 59220

Manažment domácej ošetrovateľskej starostlivosti I.

15.04.2019

Predkladaná monografia integruje najnovšie a aktualizované poznatky týkajúce sa manažmentu domácej ošetrovateľskej starostlivosti a zároveň reaguje na trendy vývoja tejto formy starostlivosti. V knihe je spracovaný manažment starostlivosti o pacienta v jeho prirodzenom sociálnom prostredí, so zameraním sa na vybrané aspekty a problémy súvisiace s poskytovaním domácej ošetrovateľskej starostlivosti v kontexte manažmentu domácej ošetrovateľskej starostlivosti ako celku.
Signatúra: K 59340

Zubní lékařství pro studující nestomatologických oborů

11.04.2019

Publikácia kladie hlavný dôraz na ochorenia a stavy, s ktorými sa vo svojej praxi stretáva lekár – nestomatológ. Snahou skúseného autorského kolektívu, vedeného legendou českej stomatológie prof. MUDr. J. Mazánkom, DrSc., bolo zoznámiť čitateľov so základmi stomatológie i s pokrokmi v tomto lekárskom odbore. Kniha je doplnená o bohatú a názornú originálnu obrazovú dokumentáciu.
Signatúra: K 59003

Očkování dospělých

25.03.2019

Pôvodná predstava, že očkovanie je záležitosťou dojčiat a malých detí je dávno prekonaná a očkovanie sprevádza každého jedinca po celý život. Je to proces, ktorý začína v detstve a pokračuje až do seniorského veku. Výskum a vývoj nových očkovacích látok sa preto v poslednej dobe stále viac zameriava práve na dospelú populáciu. Cieľom knihy je zoznámiť čitateľov s možnosťami, rozsahom a praktickou realizáciou očkovania zdravých i chorých osôb v dospelom veku.
Signatúra: K 59054

Léčba kardiovaskulárních onemocnění

12.03.2019

V publikácii sa čitateľ dozvie o najnovších a najmodernejších liečebných postupoch u najčastejších alebo najdôležitejších kardiovaskulárnych ochorení. Na záver je podaný návod pre kardiológov ako interpretovať závery klinických štúdií. Tabuľky a schémy sú okrem vyváženého textu podstatným prínosom tejto publikácie, pretože sú veľmi dobre zapamätateľné.
Signatúra: K 59079

Anorexie, bulimie a psychogenní přejídaní

01.03.2019

Poruchy príjmu potravy sú závažné psychické ochorenia. Nedostatok informácií a strach zo stigmatizácie vedie postihnutých a ich rodiny k odmietaniu alebo vyhýbaniu sa včasnej odbornej psychiatricko-psychologickej starostlivosti i k vyhľadávaniu alternatívnych riešení, čím sa výrazne znižuje šanca na uzdravenie. Zámerom predkladanej knihy je poskytnúť čitateľom komplexný súhrn evidence-based biologických, psychologických, psychoterapeutických i poradenských postupov pre odborné lekárske, psychologické, psychoterapeutické a nutričné intervencie.
Signatúra: K 59165

Vnútorné lekárstvo a ošetrovateľská starostlivosť vo vnútornom lekárstve

20.02.2019

Vnútorné lekárstvo je medicínsky odbor, ktorý využíva poznatky z predklinických disciplín – fyziológie, patológie, biochémie, farmakológie – v diagnostike, liečbe a v prevencii jednotlivých ochorení. Vydanie učebnice určenej pre študentov nelekárskych zdravotníckych vied bolo motivované snahou poskytnúť poznatky z vnútorného lekárstva a ošetrovateľstva ako kompaktný celok, pretože konečný efekt poskytovanej zdravotnej starostlivosti vždy vychádza z tímovej spolupráce..
Signatúra: U 12033

Oftalmologie

06.02.2019

Kniha podáva kompletný a moderný prehľad očného lekárstva v atraktívnom grafickom spracovaní, ktoré uľahčuje zapamätanie a vyhľadávanie potrebných informácií. Je určená predovšetkým pre študentov medicíny a oftalmológov, jednak v rámci ich predatestačnej prípravy, ale tiež ako príručka pre každodennú ambulantnú či nemocničnú prax. Na príprave knihy sa podieľal celý rad najuznávanejších odborníkov z odboru oftalmológie z popredného pracoviska v Českej republike.
Signatúra: U 12047

Revmatologie

24.01.2019

Druhé aktualizované a rozšírené vydanie klinicky orientovanej učebnice je určené predovšetkým pre oblasť postgraduálneho a celoživotného vzdelávania reumatológov, ale i ďalších špecialistov – internistov, rehabilitačných lekárov, imunológov, osteológov, ortopédov a praktických lekárov. Napriek svojmu úctyhodnému rozsahu sa učebnica vyznačuje dokonalou prehľadnosťou a zrozumiteľnosťou.
Signatúra: K 59240

Neonatológia pre poslucháčov lekárskej fakulty

14.01.2019

Vzhľadom na zásadné odlišnosti problematiky novorodeneckého obdobia (anatomické pomery, fyziologické a funkčné zvláštnosti) prináša učebnica jednoduchý a praktický návod na využitie týchto poznatkov pri štúdiu pediatrie aj pri uplatnení v pediatrickej praxi. Učebný text je napísaný netradičnou formou, prenesením pocitov novonarodeného dieťaťa v rôznych časových úsekoch a pri výskyte chorôb a chorobných stavov.
Signatúra: U 12056

Abeceda diabetu

03.01.2019

Diabetológia patrí k najrýchlejšie sa rozvíjajúcim odborom súčasnej medicíny, pričom podstatné zmeny sa odohrávajú nielen v oblasti farmakoterapie, teda vo vývoji nových inzulínov a ďalších liečivých látok, ale rovnako intenzívne aj v oblasti technológií. Všetky svoje každodenné skúsenosti a najmodernejšie postupy sa autori snažili vložiť do tejto rozšírenej knižky, ktorej hlavným mottom je: „Staňte sa expertom na liečbu vlastného diabetu.“
Signatúra: K 59203

Patomorfologie chorob kostí a kloubů

18.12.2018

Úctyhodná, bohato farebne zdokumentovaná monografia zahŕňa osobné skúsenosti a komplexné výsledky celoživotnej systematickej práce autora v oblasti patomorfológie chorôb lokomočného systému, predovšetkým kostí a kĺbov, doplnené o nálezy a obrazovú a röntgenologickú dokumentáciu jeho klinických spolupracovníkov. Problematika chorôb kostí a kĺbov je tu obsiahnutá v celej šírke a zároveň obsahuje užitočné princípy použiteľné v každodennej diagnostickej bioptickej praxi.
Signatúra: K 58778

Klinická psychofarmakologie

10.12.2018

Kniha predstavuje praktický manuál, ktorý prináša stručný prehľad psychofarmák aktuálne dostupných v Česku a na Slovensku. Nekladie si za cieľ suplovať učebnice farmakológie, či doporučené návody a postupy, ale ponúknuť prehľadného sprievodcu pre prax, ktorý sa pomôže zorientovať v problematike a pri riešení špecifických klinických situácií.
Signatúra: K 58872

Cievna chirurgia

04.12.2018

Na vytvorení prvej vysokoškolskej učebnice cievnej chirurgie na Slovensku sa podieľali početní autori z radov cievnych chirurgov aj príbuzných odborov. Nesporným pozitívom tejto publikácie je mnohoročná vlastná skúsenosť autorov s diagnostikou a chirurgickou, endovaskulárnou aj hybridnou liečbou ochorení cievneho systému. Učebnica bude cennou pomôckou nielen pre pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie cievnych chirurgov, ale aj pre všeobecných chirurgov, angiológov, rádiológov, internistov všeobecných lekárov a lekárov ďalších medicínskych disciplín.
Signatúra: U 12036

Anatómia človeka pre nelekárske študijné programy

26.11.2018

Druhé upravené vydanie učebnice anatómie je určené študentom ošetrovateľstva a ostatných nelekárskych študijných programov vysokoškolského štúdia, ako aj študentom biomedicínskeho inžinierstva. Cieľom štúdia anatómie týchto študijných programov je porozumieť princípu stavby ľudského tela, jeho častí a orgánov do takých detailov, aby získané vedomosti boli trvalé a boli podkladom pochopenia fyziologických a patologických procesov a zmien. Získané vedomosti umožnia absolventom byť primeranými partnermi lekárov v procese zdravotnej starostlivosti.
Signatúra: U 12038

Optická koherenční tomografie: Klinický atlas sítnicových patologií

19.11.2018

Optická koherentná tomografia (skr. OCT z angl. Optical Coherence Tomography) spôsobila v oftalmológii revolúciu a postupom času sa stala zlatým štandardom medzi zobrazovacími metódami. Druhé prepracované a doplnené vydanie českého OCT atlasu je veľkým prínosom pre klinickú prax. Prišlo na trh práve v čase, keď sa dostupnosť OCT diagnostiky už neobmedzuje len na vyššie špecializované pracoviská, ale stáva sa aj súčasťou bežnej klinickej praxe.
Signatúra: K 59055

Nemoci střev

12.11.2018

V tomto rozsiahlom súhrnnom diele o chorobách čreva sú prepojené moderné teoretické poznatky s bohatými diagnostickými a klinickými skúsenosťami kolektívu autorov, ktorý bol zostavený zo 49-tich odborníkov z celej Českej republiky. Monografia je určená najmä gastroenterológom, internistom, chirurgom, všeobecným lekárom, pediatrom, ale i odborníkom z ďalších medicínskych odborov.
Signatúra: K 59163

Akupunktura ve 21. století

05.11.2018

Prvé vydanie monografie Akupunktura ve 21. století vyšlo v roku 2016 a bolo prvou českou modernou publikáciou svojho druhu vydanou v Českej republike po novembri 1989. Nakoľko kniha bola rýchlo rozobraná, jej autor sa rozhodol napísať druhé prepracované a doplnené vydanie. Publikácia poslúži jednak ako učebnica pre študentov odboru akupunktúra a tiež ako repetitórium a príručka pre praktikujúcich akupunkturistov. Zaujímavou bude nepochybne aj pre ďalších odborných lekárov a tiež pre širšiu verejnosť, ktorá má o akupunktúru hlbší záujem.
Signatúra: K 59052

Reprodukční medicína: Současné možnosti v asistované reprodukci

26.10.2018

Predkladaná publikácia vznikla za prispenia odborníkov rôznych lekárskych odborov, ktorých spolupráca je pri liečbe porúch plodnosti nevyhnutná. Kniha preto ponúka čitateľovi komplexný pohľad na reprodukčnú medicínu so snahou popísať súčasný stav poznania v tejto medicínskej oblasti.
Signatúra: K 59051

Praktická oftalmologie

19.10.2018

Kniha prináša komplexný praktický pohľad na najčastejšie očné chyby (refrakčné chyby oka, suché oko, katarakta, glaukóm, vekom podmienená degenerácia makuly) a venuje sa aj diferenciálnej diagnostike červeného oka, bolesti oka a zhoršenému videniu. Zaradené sú aj kapitoly o kontaktných šošovkách a laserovej a chirurgickej korekcii refrakčných vád.
Signatúra: K 59049

Hydrokinezioterapia

12.10.2018

Hydrokinezioterapia je ideálnym prostriedkom na prevenciu a terapiu najčastejších, ale aj tých zriedkavejších, porúch pohybového aparátu. Cvičenie vo vode zlepšuje poruchy motoriky, zmierňuje bolesť, urýchľuje regeneráciu. Autori sa v predkladanej publikácii snažili priblížiť informácie o súčasných možnostiach tejto formy liečebnej rehabilitácie od základných pravidiel až po popis jednotlivých techník.
Signatúra: U 12013

Klinická kardiologie

08.10.2018

Od druhého vydania knihy Klinická kardiologie uplynulo už niekoľko rokov. V tak dynamickom odbore, akým kardiológia je, to znamená nevyhnutnosť radikálnej aktualizácie informácii. Autori sa preto rozhodli vydať tretie aktualizované vydanie učebnice, ktoré podáva logicky usporiadaný prehlaď najdôležitejších a aktualizovaných praktických znalostí z oblasti kardiológie a angiológie. Na publikácii sa podieľali poprední českí kardiológovia, ktorým sa podarilo veľmi racionálne usporiadať obrovský objem faktov do jednodielnej publikácie s veľkým množstvom prehľadných grafov, tabuliek a obrázkov.
Signatúra: K 59024

Člověk a jeho symboly

27.09.2018

Bohato ilustrovaná kniha je prvým a jediným dielom, v ktorom Carl Gustav Jung, zakladateľ analytickej psychológie, interpretuje rozhľadenému laickému čitateľovi svoju teóriu symbolov. Sám napísal prvú kapitolu, v ktorej uvádza čitateľa do problematiky nevedomia a tiež archetypov a symbolov, tvoriacich jeho jazyk, a snov, prostredníctvom ktorých nevedomie komunikuje. Ďalšie kapitoly vytvorili podľa Jungových pokynov a pod jeho dohľadom jeho významní žiaci a nasledovníci - Joseph L. Henderson, Marie-Louise von Franz, Aniela Jaffé a Jolande Jacobi.
Signatúra: K 58959

Vybrané štandardné diagnostické a liečebné postupy v pediatrii

20.09.2018

Štandardné diagnostické a liečebné postupy v medicíne sa v krajinách s vyspelým zdravotníctvom používajú ako užitočný nástroj na zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti obyvateľstva a už roky sú implementované do bežnej klinickej praxe. Po vzore zahraničných univerzitných pediatrických nemocníc vypracovali odborníci Národného ústavu detských chorôb v Bratislave Štandardné diagnostické a liečebné algoritmy vybraných klinických stavov, ktoré zohľadňujú lokálne pediatrické praktiky a sú ľahko aplikovateľné v bežnej praxi.
Signatúra: K 59061

Junqueirovy základy histologie

12.09.2018

Prvé české vydanie svetovej učebnice obsahuje preklad už štrnásteho vydania vynikajúceho prameňa pre štúdium štruktúry a funkcie ľudských tkanív. Kniha predstavuje premyslene usporiadanú, prehľadnú a výstižnú prezentáciu bunečnej biológie a histológie. Integruje tieto odbory s biochémiou, imunológiou, endokrinológiou a fyziológiou a poskytuje výborný základ pre následné štúdium patológie.
Signatúra: U 12002

Rýchle fakty: Bolesti hlavy

22.08.2018

Väčšina ľudí počas svojho života zažije aspoň príležitostné bolesti hlavy, mnoho ľudí však má nepríjemné obmedzujúce bolesti hlavy, či už sústavne, alebo vo forme atakov. Brožúra poskytuje lekárom primárneho kontaktu potrebné znalosti pre posúdenie a správny manažment primárnej bolesti hlavy. Umožňuje lekárom rozlíšiť medzi benígnym a potenciálne život ohrozujúcim stavom.
Signatúra: K 59026

Mediácia v zdravotníctve

08.08.2018

Mediácia ako nový fenomén riešenia sporu umožňuje nastaviť vhodnú komunikáciu v bežnej praxi zdravotníckeho zariadenia a v prípade otvoreného sporu ponúka jeho optimálne a prijateľné riešenie pre obidve strany. V konečnom dôsledku tak vytvára pôdorys pre zdravé a korektné vzťahy nielen medzi pacientmi a zdravotníckymi pracovníkmi, ale aj medzi zdravotníckymi pracovníkmi navzájom.
Signatúra: K 59021

Vzácné nádory dětí a dospívajících

19.07.2018

Monografia poskytuje prehľad vzácnych onkologických ochorení u detí a dospievajúcich. Ide o veľmi širokú škálu rôznych typov nádorov, ktoré sú pre lepšiu orientáciu zoradené podľa anatomickej lokalizácie. Jednotlivé kapitoly sú jednotne štruktúrované a poskytujú prehľad epidemiológie, etiológie, klinických príznakov, diagnostiky, liečby a prognózy vzácnych nádorov a poznatkov o ich biológii.
Signatúra: K 58581

Selhání střeva a transplantace tenkého střeva

04.07.2018

Chorí so zlyhaním čreva predstavujú skupinu veľmi vážne postihnutých pacientov s významným ovplyvnením kvality ich života. Správne a včasné rozhodnutie o liečbe môže u týchto pacientov zásadne ovplyvniť adaptačné mechanizmy, ktoré vedú ku zlepšeniu, a vytvoriť tak podmienky pre dlhodobé prežívanie s adekvátnou kvalitou života. Čitateľom sa dostáva do rúk kniha, ktorá popisuje fakty i praktické znalosti rozličných členov lekárskych tímov, ktorí spolu kooperujú pri vyšetreniach, stanovení diagnózy, liečbe a následnej starostlivosti o pacientov.
Signatúra: K 58676

Základy klinické imunologie

15.06.2018

Učebnica reflektuje rýchly rozvoj nových poznatkov v imunológii. Dôraz je kladený na podstatu a praktickosť, čomu napomáha členenie jednotlivých kapitol podľa funkčných a orgánových celkov, čo zvyšuje prehľadnosť obsahu diela. Praktické kazuistiky dokumentujú zmysel imunologických vyšetrení pre diagnostiku a liečbu pacientov.
Signatúra: K 58946

Psychický vývoj dítěte a výchova: Jak porozumět socializačním obtížím

06.06.2018

Predkladaná monografia sa zaoberá psychickým vývinom detí od prenatálneho obdobia až do obdobia dospievania. Poukazuje na to, aké možnosti a limity má výchova v rámci rodiny i školy vzhľadom k individuálnym zvláštnostiam detí. Autor pútavým spôsobom objasňuje, ako výchova ovplyvňuje sebaponímanie, sociálne zaradenie a schopnosť jedinca vyrovnávať sa s ťažkosťami.
Signatúra: K 58499

Farmakoterapie revmatických onemocnění

30.05.2018

Odbor reumatológie a špeciálne terapia reumatických ochorení prešli vývojom, ktorý je možné bez zveličovania nazvať revolučným. Posledná monografia Farmakoterapie revmatických onemocnění vyšla v roku 2005, takže pre autorov logicky vystala požiadavka napísať novú monografiu. Ich cieľom bolo poskytnúť lekárom ošetrujúcim pacientov s reumatickými ochoreniami moderný, klinicky orientovaný text, ktorý bude užitočným sprievodcom v boji s týmito závažnými chronickými ochoreniami.
Signatúra: K 58869

Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku

25.05.2018

Od vydania poslednej učebnice otorinolaryngológie autorského kolektívu prof. Profanta a spolupracovníkov uplynulo už 17 rokov. Autori predkladanej publikácie cítili morálnu potrebu vydať monografiu, aby sa zachovala kontinuita vo vzdelávaní a zachytil vývoj v odbore od roku 2000. Kniha je určená predovšetkým študentom slovenských lekárskych fakúlt. Zachytáva celý rozsah chirurgických výkonov na hlave a krku. Obsahuje množstvo peroperačných fotografií s vyznačením anatomických štruktúr a patologických nálezov, ako aj nákresy chirurgických výkonov.
Signatúra: K 58931

HRCT u intersticiálních plicních procesů v instruktivních kazuistikách

17.05.2018

Kniha je členená a cielená tak, aby bola príručkou tak pre rádiológov, ako aj pre pneumológov v ich každodennej praxi. Všeobecná časť knihy sprostredkuje kľúč k poznávaniu a diferenciálnej diagnostike rádiologických nálezov intersticiálnych pľúcnych procesov. Špeciálna časť publikácie obsahuje prakticky orientované modelové kazuistiky.
Signatúra: K 58635

Hepatitída C

09.05.2018

Infekcia vírusom hepatitídy C patrí do skupiny krvou prenosných ochorení a je najčastejšou príčinou chronického ochorenia pečene a cirhózy pečene. Vo vyspelých krajinách západného sveta predstavujú dôsledky chronickej HCV infekcie najčastejšiu príčinu transplantácie pečene. Monografia obsahuje kompletnú problematiku týkajúcu sa vírusovej hepatitídy C. Ide o najobsiahlejšiu prácu venovanú tejto problematike v českej literatúre.
Signatúra: K 58582

Nepozornost, hyperaktivita a impulzivita: Zápory i klady ADHD v dospělosti

27.04.2018

Publikácia prináša základné informácie o syndróme poruchy pozornosti s hyperaktivitou, o jeho vzniku, vývoji a zmenách v prejavoch od detstva až po dospelosť. Prostredníctvom príbehov dospelých hyperaktívnych ľudí ukáže čitateľom konkrétne možnosti kompenzácie ťažkostí, ktoré so sebou hyperaktivita prináša a taktiež možnosti terapeutickej pomoci, ktoré pomáhajú zvládať negatívne prejavy tohto syndrómu a posilňujú pozitívne stránky osobnosti dospelých hyperaktívnych jedincov.
Signatúra: K 58511

Anémie

19.04.2018

Od vydania publikácie „Anémie, diagnostika a liečba v praxi“ prešlo už sedem rokov a autori sa rozhodli pripraviť novú, rozšírenú a doplnenú publikáciu o anémiách. Kniha zaujme nielen hematológov, všeobecných lekárov, internistov a pediatrov, ale bude užitočnou pomôckou aj ďalším špecialistom. Takisto môže pomôcť poslucháčom medicíny a iných zdravotníckych vysokých škôl, pracovníkom v laboratóriách a všetkým, ktorí sa zaujímajú o anémie.
Signatúra: K 58678

Atlas vaskulárnych aneuryziem

18.04.2018

V poznaní problematiky vaskulárnych aneuryziem nastali výrazné zmeny, ktoré sa týkajú etiopatogenézy a patofyziológie, modernej farmakológie, bez poznania ktorých nie je možný moderný prístup k diagnostike a liečbe týchto komplikovaných a náročných klinických jednotiek. Monografia sa zaoberá problematikou vaskulárnych aneuryziem v celom rozsahu a vo všetkých lokalizáciách. Nesporným pozitívom tejto publikácie je mnohoročná vlastná skúsenosť autorov s diagnostikou a chirurgickou liečbou aneuryziem v najrozličnejších lokalizáciách.
Signatúra: K 58928

Oftalmorevmatologie

10.04.2018

Cieľom monografie je priblížiť problematiku spojujúcu dve medicínske špecializácie - oftalmológiu a reumatológiu. Najčastejším interdisciplinárnym problémom oftalmológov a reumatológov je zápal očných štruktúr u pacienta s reumatickým ochorením. Autori v publikácii predstavujú rôzne klinické prezentácie očných ochorení pri reumatickom postihnutí z domácej i zahraničnej klinickej praxe. Sústreďujú sa na nové poznatky v diagnostike, zobrazovacích metódach a liečbe tejto skupiny ochorení.
Signatúra: K 58490

Dětská gynekologie

29.03.2018

Význam detskej gynekológie nespočíva len v liečebnej oblasti, ale tiež v oblasti prevencie, nakoľko sa stará o reprodukčné zdravie budúcej ženskej populácie. Predkladaná monografia poskytuje ucelené informácie o príčinách, symptómoch a liečbe najčastejších patologických stavov v gynekológii detí a dospievajúcich a taktiež prináša jasné odporúčania vedúce k liečbe danej patológie a ku stabilizácii stavu.
Signatúra: K 58487

Rázštepy - Clefts

15.03.2018

Rázštepy pery a podnebia patria medzi najčastejšie vrodené vývojové chyby tváre. Výrazne ovplyvňujú vzhľad dieťaťa svojou orofaciálnou lokalizáciou a vyžadujú dlhodobejšiu liečbu nielen samotného defektu, ale aj iných pridružených problémov (poruchy sluchu, reči, vývoja zuboradia). Predstavujú problém nielen zdravotný, ale kvôli lokalizácii na tvári môžu ovplyvniť aj psychosociálny vývoj dieťaťa.
Signatúra: K 58669

Melanom: Imunoterapie a cílená léčba

05.03.2018

Táto aktuálna a praktická monografia predstavuje čitateľom možnosti cielenej liečby a imunoterapie melanómu, a to na pozadí zrozumiteľného výkladu jeho molekulárnej biológie a imunológie. Okrem aktuálne používaných terapeutických postupov kniha popisuje tiež najbližšie perspektívy imunoterapie a cielenej liečby melanómu. Kniha je určená predovšetkým onkológom a dermatológom.
Signatúra: K 58462

Generalizovaná úzkostná porucha v klinické praxi

20.02.2018

Kniha je venovaná jednej z najčastejších chronických porúch neurotického spektra, ktorá podstatne zhoršuje kvalitu života pacienta i jeho blízkych a spôsobuje im výrazné utrpenie. Porucha často nebýva rozpoznaná a pacientovi je stanovená mylná diagnóza. Je liečený u praktického lekára a na somatických oddeleniach pre fyziologické príznaky sprevádzajúce poruchu, miesto toho aby mu bola poskytnutá špecializovaná psychiatrická starostlivosť.
Signatúra: K 58506

Atlas vaskulární diagnostiky a intervenčních výkonů

13.02.2018

Atlas ilustruje a prakticky vysvetľuje rádiologické nálezy v cievnom riečisku celého tela. Logické usporiadanie jednotlivých kapitol, prehľadný heslovitý teoretický úvod k jednotlivým kapitolám, bohatá obrazová dokumentácia bežných, ale tiež menej častých či raritných nálezov môže byť dobrým sprievodcom v každodennej praxi lekárov.
Signatúra: K 58637

Traumatológia hrudníka a brucha dospelých

31.01.2018

Publikácia Traumatológia hrudníka a brucha je treťou časťou päťdielnej publikácie zameranej na traumatológiu dospelých. Úlohou autorov bolo vytvoriť praktický, použiteľný text, ktorý čitateľovi poskytne dobrý, stručný prehľad a ponúkne čo najlepšie možnosti riešenia problematiky thorako-abdominálnych poranení. Kniha bude užitočnou pomôckou pre študentov pred skúškami z chirurgických odborov ako aj dennodennou pomôckou pre lekárov, chirurgov a bude im slúžiť ako návod k správnemu liečeniu týchto úrazov.
Signatúra: K 58733

Příprava na porod: fyzická a psychická profylaxe

22.01.2018

Kniha prináša cenné informácie nielen pôrodným asistentkám, ale aj budúcim mamičkám. Popisuje anatómiu ženského reprodukčného systému, tehotenstvo a s ním spojené fyzické, psychické a sociálne zmeny, priebeh pôrodu a šestonedelie. Čitateľa zaujme najmä bohato ilustrovaná praktická časť knihy, v ktorej sú podrobné návody na cvičenie v rôznych obdobiach tehotenstva.
Signatúra: K 58516

Zápal – skrytý zabijak

08.01.2018

Každý, kto chce predchádzať chorobám alebo riešiť svoje dlhodobé zdravotné ťažkosti, sa môže riadiť jednoduchými a praktickými princípmi zameranými na riešenie zápalu, ktoré sú uvedené v tejto knihe. Čitateľ sa dozvie, čo znamená zápal a ako zistiť, že ho má v tele. Naučí sa chrániť pred chorobami spojenými s chronickým zápalom a nechýbajú praktické rady, ako sa ho zbaviť a uzdraviť sa.
Signatúra: K 58666

5P - Prvá pomoc pre pokročilých poskytovateľov

21.12.2017

Ľudia ešte nepochopili, že ranení a chorí umierajú nie preto, lebo záchranka prišla neskoro, ale preto, že im včas neposkytli prvú pomoc.V knihe sú poznatky o poskytovaní prvej pomoci nadobudnuté autorom za viac ako 40 rokov pôsobenia v oblasti výučby a poskytovania prvej pomoci laikmi a profesionálnymi záchranármi. Kniha je vhodná pre všetkých odborníkov v urgentnej medicíne, záchranárov v sanitkách, ale aj všetkých potenciálnych záchrancov.
Signatúra: K 58537

Psychopatologie: Nauka o nemocech duše

13.12.2017

Zámerom autorov bolo vytvoriť stručnú a prehľadnú publikáciu, ktorá približuje duševné poruchy čitateľnou formou s využitím poznatkov súčasnej vedy. Čitateľov zoznamujú s náplňou všeobecnej a špeciálnej psychopatológie a s medicínskym odborom psychiatrie, ktoré sa zaoberajú diagnostikou a klasifikáciou, terapiou, prevenciou a výskumom psychických chorôb, porúch a stavov.
Signatúra: K 58507

Žilní vstupy

27.11.2017

V publikácii je okrem popisu zavedenia jednotlivých strednodobých a dlhodobých žilových vstupov kladený najväčší dôraz na indikácie, kontraindikácie, výhody a spôsob ošetrenia jednotlivých žilových vstupov. Snahou autorov bolo ukázať, že strednodobé i dlhodobé žilové vstupy majú veľký význam pri starostlivosti o hospitalizovaného, ale aj ambulantného pacienta a že starostlivosť o nich vyžaduje tímovú spoluprácu medzi lekármi a zdravotnými sestrami.
Signatúra: K 58500

Aortální nedomykavost

13.11.2017

Nedomykavosť aortálnej chlopne patrí medzi základné chlopňové chyby srdca a je úzko spätá s výskytom dilatačného postihnutia vzostupnej aorty. Až v posledných rokoch je tradičná chirurgická liečba náhradou chlopne obohatená o systematicky budovanú stratégiu záchovnej rekonštrukcie chlopne. Monografia autorov z kardiochirurgickej kliniky v Hradci Králové s účasťou medzinárodného kolektívu spoluautorov podáva ucelený náhľad na danú problematiku.
Signatúra: K 58502

Revmatologie v obrazech

03.11.2017

Reumatické choroby sú širokou a veľmi heterogénnou skupinou chorôb, ktoré majú spravidla veľmi pestrý klinický obraz, takže ich diagnostika je v bežnej klinickej praxi pomerne náročná. Včasná diagnostika reumatického ochorenia s určením pravdepodobného pôvodu choroby je však nevyhnutným predpokladom úspešnej liečby. Predkladaná publikácia si kladie za cieľ predstaviť čitateľovi typické klinické prejavy najčastejších reumatických ochorení v rôznych štádiách vývoja, ale súčasne tiež ukázať menej časté alebo vzácne ochorenia.
Signatúra: K 58437

Antiarytmiká

19.10.2017

Trojica odborníkov napísala publikáciu, ktorá doteraz na Slovensku chýbala, a ktorá prehľadným, no pritom dostatočne komplexným spôsobom objasňuje veľmi dynamickú oblasť kardiologickej farmakológie. Napísanie tejto publikácie v prvom rade motivoval prudký nárast poznatkov v oblasti farmakologickej liečby tachykardií, ktorého sme svedkami v posledných desaťročiach. Okrem nástupu mnohých nových antiarytmík sa tiež výrazne spresnili kritériá na vedecké posudzovanie účinkov liečiv, ktoré je v súčasnosti založené na princípoch prísne kontrolovaných štandardných postupov liečby založenej na dôkazoch.
Signatúra: K 58436

Dedičné nefropatie

28.09.2017

Autori sa rozhodli zhrnúť základné vedomosti o dedičných chorobách obličiek a močových ciest a priblížiť ich v čitateľsky dostupnej forme. Zložitosť úlohy, na ktorú sa autori podujali je znásobená rôznorodosťou dedičných ochorení obličiek, z pohľadu ich etiopatogenézy, molekulovej genetiky a klinických prejavov.
Signatúra: K 58469

Mitochondriálna medicína a koenzým Q10

08.09.2017

Monografia poskytuje súčasné poznatky o mitochondriálnych chorobách z hľadiska klinických, metabolických, patologických a genetických informácií, dôležitých pre určenie diagnózy a cielenú terapiu mitochondriálnych chorôb. Jednotlivé kapitoly prinášajú súčasné poznatky nielen základného výskumu mitochondrií, ale aj ich praktické využitie, aplikáciu v klinickej medicíne.
Signatúra: K 58553

Přehled poruch psychického vývoje

18.08.2017

Titul je určený predovšetkým pedagógom základnej školy, ktorí sa nestretávajú nielen s "normalitou", ale celkom prirodzene aj s "abnormalitou". Ako samé autorky uvádzajú, ich cieľom nebolo predložiť vyčerpávajúci popis celej šírky psychických ťažkostí, ale skôr sprostredkovať pedagógom základnú orientáciu vo vybranej psychologickej problematike. Ich snahou bolo informovať o témach, ktorých znalosť pomáha pedagógom lepšie pochopiť problematiku dieťaťa, a pomôcť tak skvalitniť ich pedagogickú činnosť a orientáciu v danej problematike.
Signatúra: K 58509

Obličejové dermatózy

01.08.2017

Tvárové dermatózy sú závažné ochorenia nielen z hľadiska medicínskeho, ale aj ich veľkým dopadom na psychiku pacienta. Pacienti s týmito ochoreniami skutočne trpia a úspešná liečba ich môže vrátiť do normálneho života. Autorky predkladajú čitateľovi komplexný a súčasný pohľad na epidemiológiu a patogenézu, klinický obraz, terapiu, priebeh a prognózu základných piatich tvárových dermatóz.
Signatúra: K 58295

Diseases of the aorta

11.07.2017

Na predkladanej knihe sa podieľala trojica špičkových kardiochirurgov z Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Košiciach. Pojednáva o aktuálnych poznatkoch menej známych, ale rovnako závažných ochorení aorty. Kniha bude prínosom pre kardiochirurgov, kardiológov, internistov a všeobecných chirurgov.
Signatúra: K 58100

Praktická medicína

16.06.2017

Na príprave predkladanej publikácie sa podieľali odborníci jednotlivých špecializácií, ako aj odborníci pre zdravotné a sociálne poisťovníctvo, verejné zdravotníctvo. Snahou autorov bolo pripraviť jednotlivé kapitoly tak, aby poskytovali prehľad aktuálnych vedomostí v jednotlivých medicínskych odboroch a naznačili úlohy všeobecného lekára v primárnej starostlivosti, jeho možnosti ako aj vzájomnú spoluprácu s jednotlivými špecialistami v ich odboroch.
Signatúra: K 58493

Psychologie školní šikany

08.06.2017

Autori si dali za cieľ poskytnúť prehľad poznatkov o šikane ako o komplikovanom jave, o výskumných metódach i konkrétnych problémových situáciách, ktoré sú pre ňu typické. Pri analýze problematiky šikany medzi deťmi a mládežou vychádzajú z najnovších teórií ľudskej agresie, vývinovej psychológie a psychológie detských skupín.
Signatúra: K 58275

Anestezie a pooperační péče v hrudní chirurgii

05.06.2017

Monografia prináša čitateľovi ucelený obraz o aktuálnych postupoch pri podávaní anestézie a poskytovaní intenzívnej starostlivosti po výkonoch v hrudnej chirurgii u detí a dospelých. Je určená pre skúsených lekárov, ktorí sa venujú anestéziológii a pooperačnej starostlivosti v hrudnej chirurgii, ale aj pre začínajúcich internistov, lekárov v intenzívnej medicíne a chirurgov.
Signatúra: K 58120

Všeobecná onkológia

29.05.2017

Predkladaná monografia sa zameriava na biologické aspekty nádorovej choroby, epidemiológiu zhubných nádorov, problematiku primárnej prevencie a skríningu, patológie, diagnostických postupov, nádorových markerov a jednotlivých liečebných metód pri zhubných nádoroch, ako aj na psychologické a psychiatrické problémy u onkologických pacientov, možnosti rehabilitácie, výživy a spôsoby stravovania.
Signatúra: K 58495

Praktická imunohematologie - Erytrocyty

24.05.2017

Predkladaná publikácia predstavuje prvú českú modernú imunohematologickú učebnicu, ktorá okrem teoretických poznatkov predkladá čitateľom tiež rad praktických doporučení a skúseností z oblasti imunohematológie erytrocytov. Ponúka prehľadné informácie o krvnoskupinových systémoch erytrocytov vrátane ich klinického významu a funkcií.
Signatúra: K 58449

Ultrazvukové vyšetření žil dolních končetin

16.05.2017

Ultrazvuk priniesol v medicíne veľký pokrok v diagnostike a terapii mnohých ochorení. Pri žilových ochoreniach je až kľúčovým nástrojom. Kniha je určená nielen lekárom, ktorí ultrazvuk v diagnostike žilových ochorení používajú, ale aj odborníkom, ktorí svojich pacientov na toto vyšetrenie posielajú, ako sú chirurgovia, dermatológovia, internisti, kardiológovia a praktickí lekári.
Signatúra: K 58283

Vyšetrovacie metodiky v REHABILITÁCII

25.04.2017

Štvrté prepracované vydanie učebnice Vyšetrovacie metódy v REHABILITÁCII sprevádza čitateľa po problematike, ktorou sa dopracuje k rehabilitačnému vyhodnoteniu stavu vyšetrovaného pacienta. Prezentovaná diagnostika je v knihe tematicky rozložená do štyroch základných celkov: vyšetrovanie v oblasti liečebnej rehabilitácie, vyšetrovanie v oblasti pracovnej rehabilitácie a vyšetrovanie v oblasti psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie.
Signatúra: U 11780

Gynekologická endokrinológia

13.04.2017

Endokrinológia je jednou z oblastí medicíny s výrazným pokrokom v diagnostike a možnosti liečby. Rovnako aj jej časť – gynekologická endokrinológia zaznamenala významné úspechy, najmä v ovplyvnení fertility. Kolektív popredných odborníkov – endokrinológov a gynekológov si dal za cieľ zosumarizovať a reflektovať komplexnosť problematiky gynekologickej endokrinológie. Kniha bude prínosom pre endokrinológov, internistov, gynekológov ale aj pre študentov medicíny.
Signatúra: K 58394

Právna sebaobrana lekára 2: Súkromnoprávne spory v zdravotníckej praxi

31.03.2017

V dnešnej dobe je pre lekára dôležité mať nielen medicínske znalosti, ale aj základný prehľad o častiach Trestného zákona, s ktorými môže byť počas svojej praxe konfrontovaný. Kniha pomôže lekárom minimalizovať alebo úplne zvrátiť dosahy zodpovednosti pre ich zariadenie, nájsť spôsoby ako argumentovať a brániť sa, predchádzať vzniku súdneho sporu a naučiť sa brániť svoju profesionálnu česť a meno.
Signatúra: K 58382

Krční páteř: Zdroj potíží i nemocí

21.03.2017

Sotvaktorá oblasť ľudského tela je tak citlivá a zraniteľná ako šija. Už i tie najmenšie poškodenia na tomto citlivom mieste môžu spôsobiť vážne problémy, ktoré môžu mať chronický priebeh a podstatne ovplyvniť kvalitu života. Autorka predstavuje prostriedky, ktoré na odstránenie problémov ponúka klasická medicína, fyzioterapia, osteopatia, ale všíma si aj ďalšie možnosti liečby.
Signatúra: K 58335

Manažment a financovanie v zdravotníctve: Príručka zdravotníckeho manažéra

13.03.2017

Zdravotnícki manažéri sú každodenne konfrontovaní s realitou a úlohami, ktoré musia riešiť, aby zabezpečili plynulý chod organizácie. Táto príručka im pomôže zorientovať sa v spleti právnych noriem, nariadení a predpisov, ako aj získať prehľadné teoretické vedomosti o riadení a financovaní v zdravotníctve. Je určená poslucháčom lekárskych a ošetrovateľských fakúlt na rozšírenie vedomostí, uľahčenie prípravy a štúdia manažmentu a financovania v zdravotníctve, vedúcim a riadiacim pracovníkom v zdravotníckych organizáciách pri doplňovaní si vzdelania, ako aj všetkým, ktorí majú záujem oboznámiť sa s danou problematikou.
Signatúra: K 58407

Nádory hlavy a krku

09.03.2017

Nádory hlavy a krku sú menej častými zhubnými nádormi, avšak ich výskyt každým rokom rastie. Mnohé z týchto nádorov sú evidentne vyvolané zlozvykmi ako je fajčenie a alkoholizmus, hoci nemožno zanedbať aj celkový životný štýl a genetickú záťaž. Aj napriek relatívnej dostupnosti príznakov spôsobovaných týmito nádormi a nie komplikovanej diagnostike sú často diagnostikované až v pokročilých štádiách.
Signatúra: K 58112

Muslimský pacient: principy diagnostiky, terapie a komunikace

28.02.2017

Prístup zdravotníka k pacientovi počas poskytovania zdravotnej starostlivosti, naviazanie vzájomnej dôvery a tolerancie je dôležité bez ohľadu na vierovyznanie. V moslimskej kultúre sú predpisy striktné a sprevádzajú moslima počas celého života. Zdravotník si ich musí uvedomiť a rešpektovať aj postupy, ktoré mu nie sú vlastné, lebo v prípade nevhodného prístupu zdravotníka je dôvera rýchlo stratená.
Signatúra: K 58281

Právna sebaobrana lekára 1: Lekár ako účastník trestného konania

17.02.2017

Vydanie tejto publikácie je reakciou na narastajúce trendy, ktoré sú v našej spoločnosti viditeľné: škandalizácia lekárov v médiách, narastajúca agresivita pacientov, neobnovenie zmluvných vzťahov s poisťovňami kde je ako dôvod uvádzaná aj nespokojnosť zo strany pacientov. Kniha pomôže lekárom adekvátne reagovať v prípade ataku, zvoliť si správnu prevenciu pred právnymi spormi, minimalizovať dôsledky súdneho sporu a odhaliť nekompetentného advokáta.
Signatúra: K 58379

Hormón blízkosti: Rola oxytocínu vo vzťahoch

10.02.2017

Oxytocín je hormón, ktorý sa do krvného obehu uvoľňuje zo zadného laloku hypofýzy. Pôvodne bol spájaný hlavne s pôrodom a dojčením, a so vzťahom matky a dojčaťa, dnes vieme i to, že má vzťah k dotyku, blízkosti a výžive. Kniha Hormón blízkosti ponúka vzrušujúci fyziologický pohľad na témy intimity a vzťahov. Hormón blízkosti, oxytocín, nám poskytuje pocit pohody a pokoja, ale tiež vytvára a posilňuje vzťahy počas našich životov.
Signatúra: K 57949

Oční lékařství

31.01.2017

Oftalmológia predstavuje stále rozvíjajúci sa odbor. Zlepšila sa diagnostika, farmakoterapia a chirurgia ochorení, ktoré boli doposiaľ nevyliečiteľné. Kolektív autorov pod vedením profesora Kuchynku sa pokúsil v 2. prepracovanom a doplnenom vydaní publikácie Oční lékařství zahrnúť celú problematiku očného lekárstva. Je určená pre oftalmológov, lekárov v príprave na atestačnú skúšku z očného lekárstva, ale prínosom môže byť aj pre lekárov iných oborov, ako pediatria, neurológia, ORL a ďalším.
Signatúra: K 58286

Vyhrajte boj s cukrovkou pomocí vitaminů a antioxidantů

20.01.2017

Cukrovka je veľmi rozšírené civilizačné ochorenie. Podľa výskumov nestačí len zmeniť stravu, ale je potrebné organizmu dodať aj určité množstvo vitamínov a minerálov. Táto kniha Vám poradí, na ktoré doplnky stravy sa zamerať a aké množstvo je pre vás adekvátne. Ponúka tak skutočne ucelený prístup k prevencii a liečbe diabetu.
Signatúra: K 58147

Výkladový slovník pro zdravotní sestry

12.01.2017

Súčasná etapa rozvoja medicíny sa vyznačuje mimoriadne rýchlym nárastom nových informácií, ročne pribúdajú stovky nových pojmov. Zvýšený tlak nových poznatkov a nových slov tak orientuje celú odbornú zdravotnícku komunitu, zdravotné sestry nevynímajúc, k publikáciám slovníkového typu. Predkladaná publikácia reaguje na tento stav a jej cieľom je v jednej knihe priniesť komplexný prehľad pojmov súčasnej medicíny v adekvátne zrozumiteľnej forme.
Signatúra: K 58027

Nehojace sa rany

04.01.2017

Vysokoškolská učebnica Nehojace sa rany je komplexným spracovaním manažmentu rán. Texty učebnice nereflektujú nehojace sa rany len s ohľadom na ich telesné prejavy, ale aj s dopadom na psychické prežívanie a sociálne fungovanie pacienta a jeho rodiny. Učebnica sa využije pri pregraduálnom a postgraduálnom profesionálnom vzdelávaní sestier, pôrodných asistentiek a lekárov, v klinickej praxi nemocníc, agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti, domovoch sociálnych služieb, ošetrovateľských domoch, hospicoch a i.
Signatúra: U 11618

Základy dětského lékařství

20.12.2016

Druhé vydanie učebnice Základy dětského lékařství predstavuje študijný materiál, v ktorom študent medicíny nájde všetky základné informácie o klinických aspektoch pediatrickej starostlivosti. Zameranie učebnice zostalo predovšetkým klinické, popisujúce etiológiu, patofyziológiu, symptomatológiu, diagnostiku, terapiu a prevenciu chorôb vyskytujúcich sa v detskej populácii. Niektoré kapitoly učebnice boli celkom prepracované a iné doplnené o nové informácie, aby zodpovedali „evidence based medicine“ – medicíne založenej na dôkazoch.
Signatúra: U 11745

Slovensko-anglická terminológia verejného zdravotníctva I

13.12.2016

Publikácia prezentuje viac ako 2400 hesiel a vybraných definícií používaných v oblasti verejného zdravotníctva, vrátane epidemiológie, hygieny životného prostredia, hygieny detí a mládeže, hygieny výživy, vekcinológie, toxikológie, ochrany a podpory zdravia. Oblasť verejného zdravotníctva dopĺňajú heslá z oblasti štatistiky, ekonómie, práva a informačných technológií.
Signatúra: K 57997

Nefrologie vyššího věku

29.11.2016

Chronické ochorenie ľadvín postihuje v rozvinutých krajinách 10 -13 % populácie a s každou životnou dekádou jeho výskyt vzrastá. S predlžujúcim sa priemerným vekom populácie absolútne pribúda chorých, ktorí sa pri zlepšujúcej zdravotnej starostlivosti „dožijú“ závažného poškodenia ľadvín s nutnosťou dialyzačnej liečby a transplantácie ľadviny. Práve z dôvodu zvyšujúceho sa počtu chorých v tejto vekovej kategórii vznikla predkladaná odborná monografia.
Signatúra: K 57850

Dárci orgánů

18.11.2016

Transplantačná medicína zaznamenáva v posledných desaťročiach značný rozvoj. Zlepšenie starostlivosti o darcov orgánov, zdokonalenie chirurgických techník spolu s novými postupmi v anestézii a intenzívnej starostlivosti a pokroky v imunosupresívnej terapii v posledných rokoch značne zlepšili prežívanie príjemcov transplantovaných orgánov. Cieľom monografie je zhrnúť základné a praktické poznatky v oblasti darcovstva orgánov a poskytnúť čitateľom ucelený obraz tejto problematiky.
Signatúra: K 57861

Novinky v kardiologii 2016

09.11.2016

Kardiológia predstavuje veľmi živý odbor, ktorý sa neustále vyvíja, vznikajú nové pohľady na diagnostiku a liečbu kardiovaskulárnych ochorení, a tak si zaslúži častejší update. Publikácia prináša nové medicínske a technologické novinky v rôznych oblastiach kardiológie. Jedná sa najmä o tie, ktoré významným spôsobom ovplyvňujú pacienta, ako je napríklad srdcové zlyhávanie, hypertenzia, fibrilácia predsiení, dyslipidémia a celý rad ďalších, hlavne klinicky orientovaných oblastí.
Signatúra: K 58119

Diferenciální diagnostika v oftalmologii v obrazech

27.10.2016

Publikácia je koncipovaná formou obrázkového atlasu a poskytuje prehľad najčastejších očných chorôb, ktoré sú logicky zoradené podľa jednotlivých segmentov oka a očného okolia. Patologický stav konkrétnej časti oka alebo očného okolia je tu prostredníctvom vysoko kvalitných náhľadových fotografií rozobraný z hľadiska diferenciálnej diagnostiky do najmenších detailov. Každý obrázok je doplnený krátkym výstižným popisom základných charakteristík daného patologického stavu.
Signatúra: K 57845

Paliativní péče ve zdravotnických zařízeních

13.10.2016

Kvalitná starostlivosť o pacientov s pokročilou, život ohrozujúcou chorobou je dôležitou súčasťou vyspelej spoločnosti a stáva sa aj jednou z hlavných tém verejného zdravotníctva. Autorka sa v knihe snaží prepojiť teoretické poznatky s výsledkami výskumu, ktorý sama realizovala. Hlavnou témou monografie je paliatívna starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach nehospicového typu.
Signatúra: K 57280

Novinky v kardiologii 2015

03.10.2016

Publikácia reflektuje súčasný dynamický vývoj kardiológie. Jednotlivé časti sa venujú odporúčaniam Európskej kardiologickej spoločnosti v klinickej praxi, problematike ischemickej choroby, hypertenzie, tromboembolizmu v kardiológii, chronickým srdcovým zlyhaniam a vzácnym kardiovaskulárnym chorobám.
Signatúra: K 57830

Refluxní choroba jícnu - GERD

21.09.2016

Gastroezofageálna refluxná choroba pažeráka je pomerne časté ochorenie časti tráviaceho traktu, kde spektrum klinických príznakov zahŕňa aj symptómy mimo ezofágu. Terapia spočíva v podávaní inhibítorov protónovej pumpy a má pomerne dobrú odpoveď. Ale pribúda počet pacientov, u ktorých aj po podaní liečby pretrvávajú typické či atypické symptómy. Kniha ponúka komplexný prehľad o gastroezofageálnej refluxnej chorobe.
Signatúra: K 57654

Neuroendokrinné nádory

12.09.2016

Neuroendokrinné nádory (NEN) sú heterogénna skupina nádorov, pochádzajúcich z rôznych buniek, lokalizovaných v rôznych orgánoch a tkanivách, líšia sa epidemiológiou, aj stupňom diferenciácie aj funkčnosti, čiže prítomnosťou alebo neprítomnosťou produkcie hormónov. Monografia podáva komplexný pohľad modernej medicíny na problematiku diagnostiky a liečby NEN, vrátane najnovších trendov vo výskume v tejto oblasti.
Signatúra: K 58090

Budem k vám úprimný...

30.08.2016

Kniha je praktickým sprievodcom efektívnej komunikácie s ukážkami viac ako 18 dialógov medzi lekárom a pacientom v rôznych fázach liečby. Autori na nich ilustrujú základný prístup, komunikačné zručnosti, ktoré pomáhajú lekárom konštruktívne zvládnuť náročné rozhovory s pacientmi a zároveň poukazujú aký nesmierny liečebný potenciál sa skrýva v odborne vedenej komunikácii.
Signatúra: K 57959

Funkcia dýchania v klinickej praxi

19.08.2016

Od prvého vydania publikácie o funkčnom vyšetrení pľúc ubehlo viac ako 30 rokov. Za ten čas sa problematika rozšírila na viaceré odbory vnútorného lekárstva a chirurgie, komplikované a metodicky náročné prístroje vymenili zariadenia umožňujúce kvantifikáciu klinického stavu pľúcnych a mimopľúcnych pacientov. Funkčné testy sa využívajú pri diagnostických procesoch, pri monitorovaní efektu liečby, liečebných procesov a z dlhodobého hľadiska aj pri určovaní prognózy choroby.
Signatúra: K 57635

Manažerská psychologie

08.08.2016

Všetky úspechy, akýkoľvek rozvoj je závislý od toho, ako pracujeme s ľuďmi. Manažér môže byť úspešný iba vtedy, keď vie jednať s ľuďmi, organizovať ich a komunikovať s nimi. Ak má ich dôveru, dokáže ich motivovať a nadchnúť pre spoločné ciele. Tretie, prepracované vydanie knihy Manažerská psychologie , je určené predovšetkým ako psychologické vademékum pre manažérov.
Signatúra: K 57663

Materské mlieko a dojčenie v kontexte modernej medicíny

25.07.2016

Na predkladanej knihe sa podieľal široký okruh autorov zo Slovenska a Českej republiky a čitateľovi predkladá poznatky o význame materského mlieka a dojčenia z rôznych aspektov, ako je výživa, prevencia rôznych ochorení, materské mlieko z pohľadu infektológa, dojčenie po plastických chirurgických výkonoch a ďalšie. Je určená nielen pre pregraduálne a postgraduálne lekárske vzdelávanie, ale aj pre laickú verejnosť, ktorá chce nájsť vedecky overené informácie o úlohe materského mlieka a dojčenia.
Signatúra: K 58036

ARDS v klinické praxi

13.07.2016

Hlavným cieľom knižnej publikácie je snaha pomôcť čitateľovi získať jednak potrebné informácie pre jeho klinickú prax, ako aj priniesť celkový prehľad o komplexnosti ARDS a vzťahu syndrómu k ďalším dôležitým patologickým jednotkám v intenzívnej starostlivosti. Kniha detailne popisuje jednotlivé dôležité aspekty ARDS: od histórie, cez epidemiológiu, etiológiu, diagnostiku, symptomatológiu, patogenézu, terapiu až po stručný výhľad do budúcnosti.
Signatúra: K 57856

Pracovná zdravotná služba pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

08.07.2016

Kniha predstavuje manuál na zabezpečenie úloh pracovnej zdravotnej služby a ochrany zdravia pri práci, ktoré sú v súlade s ustanoveniami príslušnej legislatívy. Všeobecná časť sa zaoberá legislatívnymi úpravami, požiadavkami a povinnosťami zamestnávateľa v oblasti poskytovania pracovnej zdravotnej služby. V druhej špeciálnej časti sa autorka venuje už konkrétnym príkladom uplatňovania platných právnych predpisov v oblasti zabezpečovania pracovných zdravotných služieb.
Signatúra: K 57111

Inštrumentovanie : Princípy, zásady, techniky a postupy

30.06.2016

Postavenie inštrumentárky v chirurgickom tíme v operačnej sále je nezastupiteľné. Jej klinická a teoretická erudovanosť prispieva výraznou mierou k úspešnému vykonávaniu širokého spektra náročných operačných výkonov a postupov. Predkladanú publikáciu možno právom nazvať moderným medicínskym operačným repetitóriom v rôznych chirurgických medicínskych odboroch. Vznikla s cieľom opísať čitateľom základné princípy, zásady, techniky a postupy inštrumentovania.
Signatúra: K 57769

Neonatologie

16.06.2016

Druhé prepracované a rozšírené vydanie monografie popredných českých špecialistov je praktickým manuálom, ktorý sa snaží poskytnúť ucelené informácie o príčinách, symptómoch a liečbe najzávažnejších a najčastejších patologických stavov novorodencov. Kniha by mala pomôcť pri rýchlej diagnostike problémov novorodenca po pôrode a v prvých dňoch života, a priniesť jasné odporúčanie vedúce k liečbe danej patológie, stabilizácie stavu, prípadne príprave novorodenca na transport.
Signatúra: K 57851

Koloskopie

06.06.2016

Kolonoskopia predstavuje základnú endoskopickú zobrazovaciu techniku hrubého čreva a spodnej časti ilea. Významné miesto má aj v diagnostike, sledovaní, alebo už v liečbe včasných neoplázií hrubého čreva a iných kolorektálnych chorôb. Monografia je dielom viacerých českých odborníkov hlavne z odboru gastroenterológie, chirurgie a rádiológie.
Signatúra: K 57653

Ochorenia aorty

27.05.2016

Tematikou knihy sú ochorenia aorty, čo je skupina chorôb síce nie významná svojím počtom, ale o to zásadnejšieho významu ako pre pacientov, tak aj pre lekárov, pretože ich diagnostika a hlavne liečba nie je jednoduchá. Autorom sa podarilo vytvoriť dielo, ktoré ponúka množstvo poznatkov v ucelenej a prehľadnej forme a do značnej miery zapĺňa medzeru na trhu.
Signatúra: K 57760

Monogénové poruchy sekrécie a účinku inzulínu

23.05.2016

Monogénové formy diabetes mellitus patria medzi typy diabetu, kde genetika zohráva najdôležitejšiu úlohu pri manifestácii ochorenia. Ich klinický obraz je rôznorodý, preto je nutná DNA identifikácia génu zodpovedného za ochorenie, od čoho sa odvíja aj liečba. V posledných rokoch došlo k rozvoju molekulárnych metód, stále rastie počet génov, ktorých mutácie spôsobujú monogénový diabetes a preto v súčasnosti nie je dostupná žiadna, všeobecne akceptovaná klasifikácia monogénových porúch sekrécie a účinku inzulínu.
Signatúra: K 57967

Zlyhávanie srdca

11.05.2016

Srdcové zlyhávanie je dnes jednou z najzávažnejších príčin úmrtnosti a chorobnosti, ako aj jednou z vedúcich príčin hospitalizácií. Počet pacientov, ako aj počet úmrtí na srdcové zlyhávanie v posledných desaťročiach narastá a odhaduje sa, že bude aj naďalej stúpať. Predkladaná monografia podáva ucelený pohľad na širokú multidisciplinárnu problematiku srdcového zlyhávania. Cieľom editorky bolo zostaviť monografiu, ktorá by svojim obsahom aj formou odrážala rozsah a hĺbku problematiky, ale aj dennodennej praxe a aj pacientskeho vnímania.
Signatúra: K 57775

Dětská nefrologie

28.04.2016

V českom prostredí nevyšla za posledných 25 rokov monografia s tematikou detskej nefrológie obdobného rozsahu. Široký autorský kolektív sa snažil túto medzeru zaplniť a na podklade najnovších vedomostí zhrnúť súčasné diagnostické a liečebné postupy prakticky pri všetkých nefropatiách a uropatiách u detí a dospievajúcich. Je určená predovšetkým detským nefrológom, ale i nefrológom pre dospelých, praktickým pediatrom, pediatrom lôžkových zariadení, lekárom pripravujúcim sa na atestáciu z detskej nefrológie i študentom lekárskych fakúlt so záujmom o tento odbor.
Signatúra: K 57829

Klinická adiktologie

20.04.2016

Adiktológia je multidisciplinárny odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, liečbou a výskumom rizikových foriem správania, ktoré môžu viesť k závislosti na návykových látkach, alkohole, tabaku, ale aj k nefarmakologickým a nelátkovým závislostiam, ako je gambling alebo internetové závislosti. Predkladaná monografia sa sústredí hlavne na témy súvisiace priamo s liečbou pacienta, riešenie dopadov závislostí na jedinca ale aj na spoločnosť, a následne sociálnu reintegráciu týchto osôb.
Signatúra: K 57655

Bolesti hlavy v klinické praxi

08.04.2016

Bolesti hlavy predstavujú veľký klinický problém, pretože existujú rôzne druhy bolestí, ich výskyt je vysoký a príčiny vzniku sú rôzne. Vo väčšine prípadov vedú k zníženiu kvality života, a v nemalom počte až k trvalej pracovnej neschopnosti. Na trhu chýbala publikácia zaoberajúca sa tak podrobne bolesťami hlavy, príčinách ich vzniku a možnej farmakoterapii.
Signatúra: K 57868

Lékařská etika

31.03.2016

Kniha predstavuje ucelený súhrn základných tematických a problémových okruhov súčasnej lekárskej etiky. Vo svojej práci autor vychádza z mnohoročného štúdia filozofických východísk zdravotníckej etiky a v neposlednej rade tiež zo svojich mnohoročných skúseností lekára a univerzitného učiteľa. Publikácia je určená pre pomerne širokú čitateľskú obec z okruhu študentov lekárskych ošetrovateľských odborov a vôbec všetkých ľudí pôsobiacich v zdravotníctve.
Signatúra: K 57661

Plicní funkce pro klinickou praxi

17.03.2016

Dýchanie je základnou životnou funkciou, a pľúcne i mimopľúcne ochorenia ovplyvňujú funkciu respiračného systému. Cieľom knihy je jednoducho vysvetliť základné funkcie respiračného systému a mechanizmus jeho poškodenia cez klinicky zameraný prístup. Je rozdelená na všeobecnú časť, kde je opísaná funkčná anatómia respiračného systému, a špeciálnu časť, kde už autor popisuje základný princíp jednotlivých vyšetrovacích alebo monitorovacích metód.
Signatúra: K 57819

Geriatria pre praktického lekára

09.03.2016

Súčasný trend predlžovania ľudského veku priniesol mnohé ďalšie sociálne, zdravotné a iné problémy. Geriatria sa zaoberá nielen problematikou starnutia a staroby, ale aj chorobami tejto časti populácie. Publikácia predstavuje už tretie prepracované a doplnené vydanie a je určená predovšetkým pre všeobecných lekárov, ktorí prichádzajú najčastejšie do kontaktu s chorými seniormi.
Signatúra: K 57121

Časté monogénne dedičné ochorenia na Slovensku

25.02.2016

Monografia je zosumarizovaním výsledkov výskumnej práce Laboratória genetiky človeka, spoločného pracoviska Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV a Katedry molekulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty UK. Okrem kapitol, venovaných jednotlivým ochoreniam, monografia obsahuje aj kapitoly o genetike monogénne dedičných ochorení, o metódach využívaných v molekulárnej diagnostike, ako aj o podstate a súčasnom stave génovej terapie.
Signatúra: K 57766

Štruktúra a funkcia cievnej steny v normotenzii a hypertenzii

22.02.2016

Cievny systém má v organizme výnimočné postavenie, pretože vstupuje do všetkých orgánov a jeho poškodenie vedie k štruktúrnym a funkčným zmenám celého systému, čo ovplyvňuje ich funkcie. Poznávanie príčin spustenia patologických procesov v kardiologickom systéme, poznanie základných mechanizmov a vzájomných vzťahov je nevyhnutné na pochopenie týchto procesov. Monografia ponúka úvodný prehľad pre tých, ktorí sa chcú podrobnejšie venovať problematike kardiovaskulárneho systému.
Signatúra: K 57579

Diagnostika a terapie duševních poruch

04.02.2016

Najnovšia odborná publikácia týkajúca sa diagnostiky a terapie duševných porúch predkladá lekárom, klinickým psychológom a všetkým pracovníkom, ktorí sa zaoberajú problematikou duševných porúch, dokonalý prehľad o diagnostickom procese, symptomatike, syndromológii a nozológii duševných porúch. V ďalšej časti publikácie nájdu podrobné informácie o terapii duševných porúch, o hlavných smeroch a metódach psychoterapie, psychofarmakoterapii, biologickej terapii a psychiatrickej rehabilitácii a socioterapii.
Signatúra: K 57664

Praktická hepatológia

26.01.2016

Odbor hepatológia je pomerne mladým odborom s približne 15 ročnou históriou. Príručka Praktická hepatológia predstavuje už tretie prepracované, rozšírené a aktualizované vydanie. Je rozdelená na dve hlavné oblasti: choroby pečene a choroby žlčového systému. Choroby pečene sú najvýznamnejším predmetom záujmu hepatológov, preto aj autor venuje väčšiu pozornosť tejto oblasti.
Signatúra: K 57625

Biologická léčba zánětlivých autoimunitních onemocnění v revmatologii, gastroenterologii a dermatologii

18.01.2016

Biologická liečba predstavuje jednu z prevládajúcich metód liečby zápalových autoimunitných ochorení v 21. storočí. Ako dokazuje väčšina klinických štúdií, cielená liečba biologickými preparátmi je účinnejšia ako liečba konvenčnými chemickými liekmi. Viditeľný pozitívny efekt oceňujú aj pacienti, ktorým sa výrazne zlepšuje kvalita života. Uplatnenie biologických liekov sa okrem systémových reumatologických ochorení rozširuje aj do liečby v gastroenterológii či dermatológii.
Signatúra: K 57273

Porodnické soudní kazuistiky

11.01.2016

Autor publikácie, známy a skúsený pôrodník, je nielen autorom mnohých publikácií, ale tiež súdny znalec. Publikácia prináša päťdesiattri súdne znaleckých posudkov z oblasti pôrodníctva, ktoré autor ako súdny znalec spracoval. Kniha si nekladie za cieľ ukázať prstom na vinníka. Cieľom je predovšetkým poučiť pôrodníkov a pôrodné asistentky z týchto prípadov tak, aby sa v budúcnosti podobných chýb vyvarovali.
Signatúra: K 57656

Vývojová psychologie

07.01.2016

Kniha ponúka komplexný pohľad na vývoj človeka, zmeny psychiky a správania od prenatálneho vývoja až po smrť. Jednotlivé témy sú doplnené výsledkami rôznych štúdií a teóriami, čím sa autorka snaží vyvrátiť rôzne mylné presvedčenia. Prvá polovica knihy sa zameriava na vývoj sociálnej interakcie, morálky, osobnosti, myslenia a reči. Druhá polovica sa podrobne venuje jednotlivým vývojovým obdobiam. Nájdeme tu však aj kapitolu venovanú rodičovstvu rovnakých pohlaví, a kapitolu o smrti a umieraní.
Signatúra: K 57749

Hemoglobín a jeho choroby

11.12.2015

Vrodené choroby hemoglobínu, hemoglobinopatie, stáli u nás donedávna na okraji medicínskeho záujmu. Dnes, pri veľkých geopolitických zmenách vo svete, sa s prílivom emigrantov z Afriky a Ázie v Európe objavujú poruchy hemoglobínu, ktoré boli v minulosti takmer neznáme a ktoré prinášajú so sebou rad medicínskych a sociálnych problémov. Táto situácia zmenila nazeranie na celú oblasť vrodených hemolytických anémií a stala sa výzvou pre medicínske systémy v mnohých krajinách. Kniha má za cieľ priblížiť túto problematiku širšej lekárskej verejnosti, najmä všeobecným lekárom, pediatrom a internistom, ktorí sa môžu ako prví dostať do kontaktu s hemoglobinopatiami.
Signatúra: K 57099

Fyziologie a patologická fyziologie pro klinickou praxi

02.12.2015

Monografia je písaná ako učebnica pre základný predmet medicínskeho štúdia – fyziológiu a patologickú fyziológiu, preto vychádza z osnov výučby predmetu na lekárskych fakultách. Fyziológia pojednáva o základných fyziologických pochodoch u zdravého človeka. Úlohou patofyziológie je študovať a popisovať fyziologické procesy za patologických podmienok. Je veľmi ťažké určiť hranicu medzi fyziológiou a patológiou, preto prechod medzi týmito odbormi je plynulý a v klinickej praxi sa vzájomne prelínajú a súčasne aj dopĺňajú.
Signatúra: U 11582

Rizikové a antisociální chování v adolescenci

20.11.2015

Antisociálne správanie patrí k základným zdrojom rizík v dospievaní, a preto je aktuálnou témou pre rodinu, školu a celú spoločnosť. Správanie dospievajúcich, ktoré ohrozuje zdravie či život jednotlivca (rizikové správanie) alebo prekračuje normy danej spoločnosti (antisociálne správanie), je prítomné v každej generácii, menia sa iba jeho prejavy. Predkladaná publikácia je prvou českou monografiou, ktorá mapuje oblasť rizikového a antisociálneho správania u mladších adolescentov – teda vo veku, kedy jedinec už nie je dieťaťom, ale ešte nie je v pravom slova zmysle adolescentom (od 11 do 14 rokov).
Signatúra: K 56816

Klinická nefrologie

12.11.2015

Medzi prvým a druhým vydaním Klinickej nefrológie uplynulo už viac než 8 rokov, takže nastal čas niektoré publikované dáta doplniť, prípadne opraviť v súlade s pokrokom lekárskej vedy. Druhé vydanie ale nepredstavuje len aktualizáciu informácií obsiahnutých v prvom vydaní, keďže viac než polovica kapitol má v novom vydaní iných autorov, ktorí na rovnakú tému napísali úplne odlišný text. Je určená najmä pre nefrológov a urológov, ale užitočné informácie v nej nájdu aj internisti a diabetológovia.
Signatúra: K 57288

Úvod do všeobecnej a klinicky aplikovanej biochémie

03.11.2015

Predošlé vydania knihy patria medzi veľmi populárne učebnice medzi lekármi, študentmi medicíny ako aj študentmi biológie. Avšak nastal výrazný progres v molekulárnej biológii, medicína sa dostala na molekulárnu úroveň, pribudla molekulárna fyziológia či molekulárna medicína. Preto sa autori rozhodli uplatniť tieto zmeny a vyšlo už šieste vydanie (ale prvé slovenské vydanie) tejto učebnice doplnené novými poznatkami a celkom novými kapitolami.
Signatúra: U 11444

Kapitoly z vakcinológie I

19.10.2015

Autori v publikácii podrobne spracovali históriu očkovania vo svete a na Slovensku, základy vakcinačnej imunológie, imunizáciu, súčasné vakcíny proti prenosným chorobám, autoimunitu a očkovanie, zloženie vakcín a bezpečnosť vakcín, imunizačné programy, očkovanie proti jednotlivým chorobám, očkovanie osôb v špeciálnych prípadoch, očkovanie cestovateľov, praktické otázky manipulácie a skladovania vakcín, ako aj legislatívno-právne aspekty očkovania na území SR a etické otázky v súčasnej vakcinológii.
Signatúra: U 11386

Psychosociální aspekty paliativní péče

12.10.2015

Publikácia zoznamuje čitateľov so širokou oblasťou paliatívnej starostlivosti a chorých, ktorá je neoddeliteľne prepojená s psychológiou a psychoterapiou. Pomáha im zorientovať sa v oblasti sprevádzania umierajúcich a ich rodinných príslušníkov. Osvetlenie podstaty života a smrti je pre všetkých užitočné. Čitateľská obec by nemala byť obmedzená len na lekárov, sestry, klinických psychológov a zdravotníckych pracovníkov, ale mala by zahŕňať aj širokú laickú verejnosť, pretože publikácia osvetľuje problematiku prehľadným a zrozumiteľným spôsobom.
Signatúra: K 56818

Artroplastika bedrového kĺbu

29.09.2015

V súčasnosti predstavujú ochorenia pohybového aparátu celosvetovo najčastejšiu príčinu, prečo vyhľadávame lekára a súvisí to hlavne so starnutím populácie. Autor publikácie sa venuje stručnému historickému vývoju endoprotetiky, klasifikácii endoprotéz a prehľadne popisuje operačné prístupy v endoprotetike. Podáva prehľad možností využitia implantácií totálnych endoprotéz pri rôznych ochoreniach bedrového kĺbu. Na záver nevynechal ani pooperačné komplikácie, implantácie revíznych endoprotéz a následnú rehabilitáciu a dispenzarizáciu pacienta.
Signatúra: K 57119

SOMATOPATOLOGIE: Nauka o nemocech těla

17.09.2015

Kniha prináša základné informácie o poruchách a chorobách ľudského tela. Čitatelia v nej nájdu zásadné poznatky o mechanizmoch vzniku onemocnení, ich triedení a klasifikácii, ale tiež o členení lekárskych odborov alebo o celostnom pohľade na zdravie a chorobu. Kniha je primárne určená študentom psychológie, pedagogiky, sociológie, ošetrovateľstva a ďalších nemedicínskych odborov ako zdroj základných poznatkov o chorobách ľudského tela.
Signatúra: K 56817

Angiológia 2 pre všeobecných lekárov

08.09.2015

Po prvej knižnej publikácii Angiológia 1 pre všeobecných lekárov - Flebológia, ktorá sa zamerala na choroby vénového cievneho systému, prichádza pokračovanie Angiológia 2 pre všeobecných lekárov - Arteriológia, zameraná na diagnostiku a manažment končatinovocievnych artériových ischemických chorôb, s ktorými sa všeobecný praktický lekár môže stretnúť v ambulantnej praxi. Pri písaní publikácie autor zužitkoval svoje štyridsaťročné praktické, pedagogické a vedecko-výskumné skúsenosti.
Signatúra: K 57117

Aktuality v gastroenterológii 2014

24.08.2015

Autori v publikácii rozoberajú otázku spolupráce gastroenterológa a patológa pri diagnostike chronických gastritíd, polypy žalúdka z hľadiska diagnostiky, liečbu infekcie Helicobacter pylori, súčasný stav skríningu kolorektálneho karcinómu na Slovensku, počet zistených a odstránených adenómov počas kolonoskopie. Nájdete tu aj nové preparáty v biologickej liečbe nešpecifických črevných zápalov, problematiku karcinómu pankreasu a záver knihy je venovaný problematike výživy nielen u onkologického pacienta.
Signatúra: K 57124

Vrodené poruchy imunity

10.08.2015

Primárne imunodeficiencie predstavujú fascinujúcu a neustále sa rozširujúcu kapitolu modernej imunológie. Rozsiahla monografia slovensko-českého autorského kolektívu popredných odborníkov prináša ucelený a komplexný pohľad na jednotlivé aspekty vrodených porúch imunity v kontexte najnovším poznatkov. Veľký dôraz bol kladený najmä na interdisciplinaritu tejto problematiky, a to predovšetkým vzhľadom na fakt, že imunológia a do istej miery aj poruchy imunity dnes prenikli prakticky do všetkých odborov modernej medicíny.
Signatúra: K 57101

Hematológia pre všeobecných a praktických lekárov

15.07.2015

Táto príručka obsahuje prehľad základných laboratórnych vyšetrení v hematológii, medzi ktoré patrí vyšetrenie periférneho krvného obrazu a základných koagulačných pomerov. Laboratórne vyšetrovanie poskytuje ako kvantitatívnu, tak aj kvalitatívnu analýzu skúmanej krvi. Medzi špeciálne hematologické vyšetrenia patrí vyšetrenie kostnej drene vrátane cytologického vyšetrenia. Abnormálne výsledky laboratórnych vyšetrení v hematológii môžu byť prejavom primárneho hematologického ochorenia, ale oveľa častejšie sú prejavom inej choroby. Preto je veľmi dôležitá korelácia získaných výsledkov s klinickým nálezom, aby sa predišlo prípadným nepotrebným vyšetreniam.
Signatúra: K 57290

Systema lymphaticum hominis

02.07.2015

Lymfatický systém sa podieľa na udržiavaní rovnováhy vnútorného prostredia, transportuje tekutiny a látky z medzibunkového priestoru späť do krvnej cirkulácie, udržiava konštantný objem a obnovu telových tekutín. Je zodpovedný za mechanizmy vrodenej aj získanej imunity. V úvode publikácie autor prechádza dejinami odhaľovania funkcie lymfatického systému, pokračuje rozsiahlym opisom lymfatického systému, počnúc jeho fyziologickou funkciou, opisuje orgány lymfatického systému a ich abnormality, lymfatické obehy niektorých základných orgánov a prepojenie lymfatického a imunitného systému. V závere monografie autor prezentuje výsledky svojej experimentálnej práce v spojitosti na klinickú a kardiochirurgickú prax.
Signatúra: K 57131

Interná propedeutika

22.06.2015

Obsahom tejto knihy je anamnéza a fyzikálne vyšetrovacie metódy, ktoré sú hlavnou náplňou predmetu Interná propedeutika. Laboratórne a zobrazovacie vyšetrenia sú spravidla súčasťou učebníc internej medicíny, preto ich autori do tejto učebnice nezahrnuli. Kniha je v prvom rade určená študentom na prípravu v rámci predmetu Interná propedeutika a na prípravu pred štátnou záverečnou skúškou z predmetu Interná medicína. Iste si však nájde svoje miesto aj v knižnici mladých lekárov pri príprave pred špecializáciou z vnútorného lekárstva a iných pododborov internej medicíny, všeobecných lekárov, ale aj lekárov z rôznych iných lekárskych odborov.
Signatúra: U-11344

Medzinárodné verejné zdravotníctvo

09.06.2015

Publikácia nadväzuje na titul Svetové zdravotnícke systémy v čase globalizácie z roku 2014. Vychádza z presvedčenia, že v dôsledku globalizácie a prepojenia jednotlivých krajín aj kontinentov je potrebné, aby študenti, ako aj odborná verejnosť boli oboznámení s predkladanými témami a problematikou ich riešenia, ktoré siahajú ďaleko za hranice Slovenska aj Európskej únie. Je rozdelená do 20 kapitol, ktoré pojednávajú o dôležitých témach medzinárodného verejného zdravotníctva, ako napríklad pitná voda, biologické zbrane, nakladanie s odpadom, starnutie populácie a iné.
Signatúra: K 57220

Estetická plastická chirurgie a korektivní dermatologie

27.05.2015

Monografia sa venuje estetickej plastickej chirurgii, korektívnej dermatológii a laserovej estetickej chirurgii, ktoré sú v súčasnosti mimoriadne vyhľadávané širokou verejnosťou. Publikácia je doplnená farebnými fotografiami a kresbami. Súčasťou knihy je aj DVD s kompletnou obrazovou dokumentáciou.
Signatúra: K 56823

Dorastové lekárstvo

14.05.2015

Obdobie dospievania predstavuje veľmi špecifickú fázu života, jednoznačne odlišnú od predchádzajúceho obdobia detstva, ako aj od budúceho obdobia dospelosti. V praxi sa venuje zvýšená pozornosť najmä novorodencom a mladším deťom, kým osobité potreby adolescentov v čase ich rýchleho fyzického, sexuálneho a emocionálneho vývoja sú často zanedbávané. Predkladaná publikácia napísaná českými a slovenskými odborníkmi ponúka komplexný pohľad na problematiku dorastového veku. Je vhodným pregraduálnym aj postgraduálnym učebným odborným textom pre každého, kto sa vo svojej činnosti stretáva so starostlivosťou o dospievajúcich.
Signatúra: U 11345

Ošetřovatelství založené na důkazech

04.05.2015

Koncept ošetrovateľskej praxe založenej na dôkazoch (Evidence Based Nursing) sa objavuje v literatúre koncom 90. rokov 20. storočia, spolu s rozvojom medicíny založenej na dôkazoch. V našich sociokultúrnych podmienkach je tento pojem pomerne novým fenoménom a na trhu doposiaľ chýbala publikácia, ktorá by túto problematiku priblížila. Cieľom predkladanej publikácie je zhrnúť základné informácie o ošetrovateľstve založenom na dôkazoch. Autorky vychádzajú z ich dlhoročných výskumných a pedagogických skúseností, skúseností zo zahraničných univerzít a zo štúdia zahraničnej literatúry.
Signatúra: K 56827

Zdravotnictví a integrovaný záchranný systém při hromadných neštěstích a katastrofách

20.04.2015

Čitateľom sa dostáva do rúk prepracované a doplnené vydanie publikácie, ktorá vyšla v roku 2000 pod názvom Medicína katastrof a hromadných neštěstí. Od doby jej vzniku došlo k významnému vývoju jednak v oblasti organizácie a spolupráce jednotlivých zainteresovaných zložiek, ako aj v oblasti technických zariadení. Aktualizovaná publikácia poskytuje ucelený a kompaktný prehľad informácií o katastrofách a hromadných nešťastiach, spoluprácu integrovaného záchranného systému a rolu jeho jednotlivých zložiek pri ich likvidácii.
Signatúra: K 56279

Diagnostická radiologie: Neuroradiologie

30.03.2015

Publikácia je venovaná ochoreniam mozgu ako sú napríklad vývojové vady, mozgové nádory a cievne ochorenia mozgu. Obsahuje tiež kapitoly o zápalových a degeneratívnych ochoreniach nervového systému a patologických procesoch hlavy. Ďalšou veľkou kapitolou sú ochorenia miechy a panvy, kde patria degeneratívne, zápalové, ale aj nádorové ochorenia a vývojové vady týchto štruktúr. Posledná kapitola uzatvára využitie neurorádiológie v patologických nálezoch očnice a očnej gule. Autori si dali záležať na bohatom zastúpení a výbere obrázkov.
Signatúra: K 56820

Antitrombotiká v klinickej praxi

17.03.2015

Antitrombotiká sú vysoko účinnou skupinou liekov, ktorá je jednou z najviac používaných na svete, ale zároveň sú skupinou s vysokým výskytom nežiaducich účinkov. Preto cieľom tejto knihy je komplexne priblížiť klinickým, ale aj vedeckým pracovníkom túto širokú skupinu liekov, pôsobiacich na rôznych úrovniach homeostázy, či už ide o protidoštičkovú, antikoagulačnú alebo fibrinolytickú liečbu.
Signatúra: K 56811

Vzácná onemocnění v kostce

02.03.2015

Podľa všeobecne akceptovanej európskej definície sú zriedkavé choroby (rare diseases) také, ktoré postihujú menej ako 5 osôb z 10 000 obyvateľov. Do tejto skupiny patria geneticky podmienené ochorenia, metabolické poruchy, zriedkavé zhubné nádory a všetky malignity detského veku. Prvá česká monografia zaoberajúca sa touto tematikou podáva ucelený prehľad o najčastejších a najzávažnejších zriedkavých ochoreniach u detí a dospelých. Cieľom autorov bolo pomôcť predovšetkým praktickým lekárom a pediatrom zorientovať sa v tejto vysoko heterogénnej skupine chorôb, s ktorými vo svojej ambulantnej praxi prichádzajú do styku len sporadicky. Autori sa snažili prispieť k rozšíreniu povedomia o týchto chorobách a pomôcť tak k ich včasnej diagnostike, ktorá umožňuje zvýšiť nádej na terapeutický úspech.
Signatúra: K 56017

Rekanalizační terapie akutní ischemické cévní mozkové příhody

10.02.2015

Táto kniha venovaná rekanalizačnej terapii akútnych ischemických cievnych príhod je prvou publikáciou českých a slovenských autorov s touto tematikou. Keďže tieto ochorenia sú najčastejšou príčinou urgentného príjmu v akútnej neurológii, najčastejšou príčinou invalidity a druhou najčastejšou príčinou úmrtia, má táto publikácia nepochybne mimoriadny praktický význam.
Signatúra: K 55806

Ako sa dá predchádzať chorobám srdca a ciev

30.01.2015

Najnovšia kniha od odborníka a pedagóga v oblasti internej medicíny a kardiológie, pána prof. MUDr. Viliama Badu, CSc., poskytuje pozoruhodné poznatky z oblasti správnej výživy a zdravého životného štýlu obohatené o perličky z histórie a gréckej mytológie. Autor rúca zaužívané mýty o škodlivosti vajec, živočíšnych tukov a kávy na naše zdravie a vyzdvihuje to, čo potrebujeme: ticho, dostatočný spánok v tme, pestrú stravu a pohyb. Príval informácií je doplnený praktickými radami o tom, ako sa správne starať o svoje zdravie a ako predchádzať ochoreniam srdca a ciev.
Signatúra: K 56812

Domáca ošetrovateľská starostlivosť

22.01.2015

Autori predkladajú historicky prvú monografiu týkajúcu sa domácej ošetrovateľskej starostlivosti publikovanú v Slovenskej republike. Domáca ošetrovateľská starostlivosť získala v oblasti ambulantnej starostlivosti nezastupiteľné miesto, ktorej špecifickosť spočíva v poskytovaní starostlivosti pacientom všetkých vekových kategórií v prirodzenom sociálnom prostredí prinášajúcom pocit istoty a bezpečia. Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ktoré túto formu starostlivosti zabezpečujú, si už 20 rokov udržujú v systéme nemocničnej starostlivosti svoje strategické postavenie.
Signatúra: K 56067

Moderní farmakoterapie v pneumologii

08.01.2015

Farmakoterapia ochorení pľúc a priedušiek zaznamenáva v posledných rokoch veľký rozmach. Terapeutické postupy z posledných desiatich rokov zásadne ovplyvňujú prístup k mnohým chorobám a často tiež zásadne menia zdravotné a životné perspektívy pacientov. Čitateľom sa dostáva do ruky kniha, ktorá má ambície byť praktickým a užitočným každodenným pomocníkom pri liečbe pľúcnych ochorení. Cieľom autorov bolo podrobne prebrať farmakoterapiu jednotlivých pľúcnych ochorení z pohľadu nielen farmakológa ale aj z pohľadu pneumológa, ktorý pľúcne choroby zároveň lieči. Snažili sa do knihy zahrnúť aj svoje praktické skúsenosti a zohľadniť pokiaľ možno všetky zvláštne situácie, ktoré môžu nastať v priebehu liečby.
Signatúra: K 56172

Psychiatrie v primární péči

17.12.2014

Nárast psychických porúch v posledných desaťročiach viedol k zvýšeniu dôležitosti praktických lekárov pri ich zachytávaní a liečbe. Táto monografia je venovaná psychickým poruchám a jej cieľom je, aby praktickému lekárovi objasnila a zrozumiteľne vysvetlila základné rysy týchto porúch a možnosti ich liečby, keďže v poslednom čase existuje celosvetový trend, že mierne a jednoduchšie psychické poruchy začínajú liečiť praktickí lekári. Zámerom tejto knihy je priblížiť psychiatriu praktickým lekárom vo väčšom rozsahu ako poskytujú krátke brožúrky, ale na druhej strane ich nezahltiť množstvom podrobných informácií, ktoré by mal vedieť psychiater.
Signatúra: K 55844

Altcheck´s Diagnosis and Management of Ovarian Disorders

03.12.2014

Táto publikácia vychádza po 10. rokoch od svojho druhého vydania. Je venovaná jednému zo spoluautorov a editorov Albertovi Altchekovi, ktorý sa jej tretieho vydania už nedožil. Autori sa pokúsili skompletizovať publikáciu, ktorá by mohla byť zdrojom informácií pre každého, kto sa zaujíma o zázračnú až mysterióznu funkciu ženských vaječníkov v zdraví aj chorobe bez ohľadu na vek.
Signatúra: K 55988

Kompletní historie medicíny

19.11.2014

Kniha predkladá podrobný prehľad dejín lekárstva od pravekej trepanácie lebiek až po modernú mikrochirurgiu. História medicíny je tu veľmi prehľadne znázornená na časovej osi, kde sú významné historické udalosti zoradené v chronologickom poradí. Obsahuje informácie o chorobách, farmácii , alternatívnej a doplnkovej medicíne, moderných chirurgických a diagnostických technikách, dejinách nemocníc, výskume myslenia, genetike, ženách v medicíne , službe zdravotníckych záchranárov – nelekárov, Medzinárodnom červenom kríži, dopingu v športe a leteckej medicíne.
Signatúra: K 56057

Lymfologie

03.11.2014

Predkladaná publikácia, český preklad už 7. vydania nemeckého originálu učebnice Lymfológia, je doplnená o najnovšie poznatky z odboru. Čitateľ tu nájde všetko potrebné a aktuálne: anatómiu a fyziológiu lymfatického systému, príčiny a pôvod ochorení lymfatického systému, diagnostiku, liečbu a priebeh všetkých lymfologických patologických obrazov z lekárskeho pohľadu, techniku, účinky využitia všetkých komplexných fyzikálnych a ďalších metód.
Signatúra: U-11147

The Anesthesia Guide

20.10.2014

Publikácia nemá v úmysle nahradiť obsiahle učebnice ani podrobné hrubé monografie a manuály, snaží sa skôr zhromaždiť informácie v inovatívnom prehľadnom formáte pre časovo vyťažených klinických lekárov, ktoré by im pomohli pri každodennom rýchlom rozhodovaní v praxi. Tvárou v tvár konkrétnemu pacientovi alebo prípadu môže byť totiž získavanie užitočných informácií použiteľných v operačnej sále z väčšiny zdrojov ťažké a časovo náročné. Táto kniha sa zameriava skôr na rýchle praktické metódy ako na teoretický prístup a ako bonus ponúka mnohé tipy, techniky a triky, ktoré čitatelia nenájdu v bežných ansteziológiách.
Signatúra: K 55982

Chirurgická léčba nemocí štítné žlázy

10.10.2014

Kniha sa sústredí predovšetkým na skúsenosti a vedomosti o chirurgickej technike operácií štítnej žľazy, ale tiež na vedomosti z endokrinológie, otorinolaryngológie, imunológie a onkológie, ktoré sú dôležité pre rozhodovanie chirurga pred operáciou, ale i v jej priebehu. Je tu zahrnutá tiež chirurgická liečba vrodených vývojových porúch štítnej žľazy v závislosti od príčiny ich vzniku, liečba akútnych i chronických zápalových ochorení štítnej žľazy, chirurgická liečba nádorových ochorení a metastáz nádorov štítnej žľazy . V predloženej práci tak čitatelia nájdu iste dostatočný rozbor možných chirurgických komplikácií liečby chorôb štítnej žľazy a ich riešenie. Zvláštna pozornosť je tu venovaná aj odporúčaniam pre domácu starostlivosť a nutričným opatreniam v pooperačnom období a v prípade vybraných pooperačných stavov.
Signatúra: K 56020

Dermatovenerologie

30.09.2014

Autori učebnice okrem toho, že zoznamujú čitateľov s novými poznatkami v dermatovenerológii, kladú dôraz na logiku diagnostiky kožných ochorení, na praktickosť, prehľadnosť, pochopiteľnosť a zrozumiteľnosť textu. Päťstostránková publikácia obsahuje vyše 400 farebných obrázkov, množstvo schém a tabuliek. Jednotlivé stránky publikácie sú doplnené o marginálie, ktoré sprehľadňujú zložitý text, umožňujú rýchlu orientáciu v texte a pre študentov sú tiež výbornou pomôckou pri opakovaní.
Signatúra: U 11129

MRI and CT of the cardiovascular system

16.09.2014

Cieľom autorov tejto publikácie bolo zosumarizovať najnovšie poznatky v oblasti aplikácie MR a CT pri diagnostike kardiovaskulárnych ochorení. Tieto metódy dokážu presne zobraziť kardiovaskulárnu morfológiu, kvantifikovať fyziológiu a do istej miery aj charakterizovať tkanivo myokardu. Medzi autormi knihy nájdeme vedcov pracujúcich v základnom výskume, kardiológov a rádiológov z celého sveta. Publikácia poteší najmä kardiológov, ale aj všetkých ostatných odborníkov, ktorí sa zaoberajú diagnostikou kardiovaskulárnych ochorení.
Signatúra: K 55986

Svetové zdravotnícke systémy v čase globalizácie

03.09.2014

Publikácia poskytuje prehľadný popis zdravotníckych systémov viac ako 60 krajín sveta. Je výsledkom niekoľkoročnej práce, prednášok a štúdia v tejto oblasti. Autor sa snaží sprístupniť informácie o organizácii, financovaní a výsledkoch jednotlivých krajín sveta združených vo Svetovej zdravotníckej organizácii a ponúka pohľad na vplyv globalizácie v oblasti zdravotnej starostlivosti.
Signatúra: K 56328

Atlas lidského těla

19.08.2014

Publikácia ponúka systematický pohľad na ľudské telo. Je obsahovo členená do kapitol, z ktorých každá sa venuje jednej konkrétnej orgánovej sústave. Na jednotlivých stránkach nájde čitateľ ilustratívne znázornenie jednotlivých súčastí ľudského tela s prislúchajúcimi popismi a podrobným vysvetľujúcim textom. Práve táto kombinácia zaujímavého a prehľadného grafického zobrazenia s bohatstvom doplňujúcich informácií vytvára pridanú hodnotu publikácie.
Signatúra: K 56050

Interná medicína

05.08.2014

Kniha Interná medicína je koncipovaná tak, aby poskytovala pre lekárov najnovšie poznatky, aby bola breviárom pri každodennom riešení zložitých a zriedkavejšie sa vyskytujúcich problémov. Autori kládli dôraz aj na praktickú stránku, aby v knihe boli diagnostické a liečebné postupy zamerané na prax. Cieľom autorov bolo predložiť knihu, ktorá bude abecedou aj kompasom na spletitej ceste vnútorným lekárstvom. Táto pozoruhodná publikácia je doplnená o pôsobivé umelecké diela - kresby známeho českého akademického maliara, grafika Oldřicha Kulhánka.
Signatúra: U 11096

Mimojícnové projevy refluxní choroby

22.07.2014

Diagnostika a terapia mimopažerákových prejavov refluxnej choroby pažeráka zaznamenali v posledných dvoch desaťročiach významný rozvoj. Napriek tomuto pokroku však zostáva diagnostika a určenie podielu refluxu na ťažkostiach pacienta náročnou úlohou. Keďže pacienti s mimopažerákovými prejavmi refluxnej choroby často netrpia pálením záhy, prichádzajú so svojimi problémami k lekárom rôznych odborností, najmä k otorinolaryngológom, pľúcnym lekárom a alergológom. Diagnostika a liečba mimopažerákových prejavov sa tak stáva medziodborovou problematikou.
Signatúra: K 55799

Poruchy periférních nervů

10.07.2014

Poruchy periférnych nervov sa vyskytujú pomerne často a zasahujú nielen do oblasti neurológie, ale aj do ďalších medicínskych odborov. Neuropatie sú ako celok veľmi heterogénne, takže ich incidencia nie je presne známa. Diagnostika môže byť pri niektorých typoch ťažká, napríklad pri hľadaní príčin niektorých polyneuropatií. Táto publikácia podáva ucelený prehľad o poruchách periférneho nervového systému. Okrem podrobnejšieho úvodu o štruktúre a funkcii periférneho nervového systému vrátane molekulárnych komponentov je zameraná na klinickú a elektrofyziologickú diagnostiku a terapeutické možnosti neuropatií.
Signatúra: K 55840

Ako pracuje ľudské telo

18.06.2014

Ľudské telo, ktoré možno prirovnať k zložitému prístroju, je zložené z miliárd mikroskopických jednotiek. Každá z nich má svoju špecifickú funkciu, avšak spolupracujú navzájom tak, aby vytvorili jeden plynulo fungujúci subjekt. Cieľom tejto publikácie je priblížiť a zrozumiteľnou formou vysvetliť túto "prácu" ľudského tela, a to od hlavy až po palec na nohe. Obsiahla ilustrovaná encyklopédia mapuje anatómiu ľudského tela detailnými umeleckými ilustráciami, ktoré zobrazujú štruktúry každej časti tela, a zároveň vysvetľuje fyziológiu každého telesného systému a poskytuje fascinujúce nahliadnutie do funkcií nášho tela.
Signatúra: K 56044

Harrison´s Cardiovascular medicine

12.06.2014

Kniha je rozdelená na šesť hlavných častí, ktoré reflektujú rozsah kardiovaskulárnej medicíny ako špecializácie – úvod do kardiovaskulárneho systému, diagnostika kardiovaskulárnych porúch, poruchy srdcového rytmu, srdcové poruchy, poruchy vaskulatúry a kardiovaskulárne atlasy. V prvej časti nájdeme systémový prehľad začínajúci základnou biológiou kardiovaskulárneho systému a pokračujúci epidemiológiou kardiovaskulárnych ochorení a prístupom k pacientovi. Integrácia patofyziológie a klinického manažmentu je charakteristickým znakom tejto série publikácií z oblasti internej medicíny a možno ju nájsť v každej z nasledujúcich kapitol orientovaných na jednotlivé choroby.
Signatúra: K56034

Všeobecné praktické lékařství

03.06.2014

Od prvého vydania knihy Všeobecné praktické lékařství uplynulo už niekoľko rokov. Predkladané druhé prepracované vydanie tejto učebnice prináša novelizovanú a upravenú úvodnú teoretickú časť, ktorá je venovaná teórii odboru všeobecného lekárstva, jeho charakteristike a náplni. Druhá, špeciálna časť, je venovaná doporučeným diagnostickým a liečebným postupom pre všeobecných praktických lekárov - guidelines pre prax. Na ich tvorbe sa podieľalo 113 autorov a 83 oponentov – špecialistov a všeobecných praktických lekárov.
Signatúra: U 11128

Kniha psychologie

27.05.2014

Najjednoduchšou cestou, ako priblížiť rozsiahly predmet psychológie, je zamerať pohľad na niektoré z jej hlavných smerov v chronologickom slede – ako to urobili autori v tejto knihe: od jej koreňov vo filozofickom myslení, cez behaviorizmus, psychoterapiu, kognitívnu psychológiu, sociálnu psychológiu, vývinovú psychológiu až po psychológiu osobnosti. Kniha psychologie prináša zrozumiteľne podaný prehľad vývoja psychologického bádania, oživený množstvom nezabudnuteľných citátov, vtipných ilustrácií a prehľadných schém, ktoré sprístupňujú zložité teórie.
Signatúra: K 56051

Color atlas of biochemistry

20.05.2014

Biochémia je dynamický rýchlo sa rozvíjajúci odbor a cieľom tohto farebného atlasu je ilustrovať túto skutočnosť vizuálne. Je ťažké definovať presné hranice medzi biochémiou a príbuznými odbormi ako biológia bunky, anatómia, fyziológia, genetika alebo farmakológia. Z dôvodu priestorového obmedzenia sa táto publikácia zameriava najmä na biochémiu človeka, vybrané témy sa sústreďujú na informácie, ktoré sú dôležité pre študentov medicíny.
Signatúra: K 55983

Netterův anatomický atlas člověka

13.05.2014

Netterův anatomický atlas člověka predstavuje vrchol anatomickej vedeckej ilustrácie a stal sa najpredávanejším anatomickým atlasom, ktorý bol preložený už do 16 jazykov. Je nielen učebnicou anatómie, ale tiež vedeckým a umeleckým dielom. Obsahuje viac ako 540 farebných a veľmi názorných ilustrácii, RTG snímky, snímky výpočtovej tomografie (CT), CT angiogramy a snímky magnetickej rezonancie.
Signatúra: K 56043

Osteoporóza pri vybraných ochoreniach

06.05.2014

Osteoporóza je civilizačné ochorenie s mimoriadnym medicínskym i socioekonomickým rozmerom. Výskyt osteoporotických fraktúr vo väčšine krajín neustále narastá. Aktuálne informácie naznačujú, že správna diagnostika a liečba, ale najmä cielená prevencia vedia tento trend zastaviť . Predkladaná komplexná monografia slovenských autorov je určená najmä pre potreby postgraduálneho vzdelávania. Autori považovali za potrebné predložiť učebné texty, kde študenti medicíny nájdu všetky potrebné údaje nielen o etiopatogenéze, diagnostike a liečbe osteoporózy, ale aj jej interdisciplinárny presah a pozornosť, ktorá jej patrí.
Signatúra: K 55995

Diferenciální diagnostika v klinické mikrobiologii

29.04.2014

Diferenciálna diagnostika má v klinickej mikrobiológii rozhodujúcu úlohu, je jej základným atribútom. Publikácia sa venuje významu diferenciálnej diagnostiky v klinickej mikrobiológii, vývoju lekárskej mikrobiológie v súvislosti s hodnotením kvality a Národnými štandardnými operačnými postupmi v klinickej bakteriológii a infekčnej imunológii a virológii. Môže tak slúžiť ako praktická príručka diferenciálnej diagnostiky v klinickej mikrobiológii a ako pregraduálna a postgraduálna učebnica klinickej mikrobiológie.
Signatúra: K 55794

Princípy chirurgie III

22.04.2014

Tretí diel Princípov chirurgie obsahuje nesmierne cenné a veľmi podrobné poznatky z chirurgie ezofágu, brušnej chirurgie a detskej chirurgie. Všeobecná časť je venovaná robotickej chirurgii, miniinvazívnej chirurgii, NOTES – Natural Orifice Transluminal Endocopic Surgery (endoskopické chirurgické výkony v sterilných telových dutinách s využitím prirodzených prístupových ciest) a onkologickej chirurgii. Nie je iba učebnicou chirurgických postupov a návodov. Je to dielo, kde sú zakomponované aj pôvodné výsledky slovenských chirurgov, ich skúsenosti a odporúčania.
Signatúra: K 56016

Pľúcny surfaktant z laboratória k pacientovi

16.04.2014

Cieľom publikácie je podať prehľad najaktuálnejších poznatkov týkajúcich sa pľúcneho surfaktantu so zameraním na perinatálne obdobie. Čitateľ sa má možnosť oboznámiť s ontogenetickými a fyziologickými aspektmi surfaktantového systému, s mechanizmami jeho inaktivácie, s možnosťami stimulácie jeho dozrievania in utero, s najnovšími zásadami týkajúcimi sa liečby respiračného zlyhávania pri IRDS a z iných príčin, s geneticky podmienenými poruchami homeostázy surfaktantu, ako aj s výsledkami v oblasti vývoja najnovších generácií exogénnych preparátov.
Signatúra: K 55784

Spasticita a její léčba

08.04.2014

Čitateľ sa v publikácii zoznámi so všeobecnými znalosťami o spasticite a s prehľadom farmakologickej liečby vrátane lokálnej liečby botulotoxínom a intratekálnej liečby baclofenom, dozvie sa o neurorehabilitačných prístupoch aj chirurgických zásahoch. Súčasťou knihy je tiež diferenciálna diagnostika spasticity pri rôznych chorobách ako aj liečebné postupy pri chronickom poranení mozgu a miechy, roztrúsenej skleróze, cievnej mozgovej príhode, detskej mozgovej obrny v dospelosti , neurodegeneratívnom ochorení a iných stavoch spojených so spasticitou.
Signatúra: K 55687

Molekulární hematologie

01.04.2014

V poslednom čase sa stále viac dostávajú do popredia molekulárne aspekty hematologických ochorení, a to nielen čo sa týka výskumu, ale aj z hľadiska klinických aplikácií. Bez pochopenia týchto molekulárnych princípov sa dnes už v podstate nedá v hematológii orientovať. Autori sa v tejto publikácii nezameriavajú podrobne na klinické a terapeutické aspekty hematologických chorôb, ale skôr na ich patogenézu, aj keď v niektorých prípadoch tu nájdeme aj zmienku o princípoch liečby z molekulárneho hľadiska.
Signatúra: K 55795

Analgezie a anestezie v porodnictví

21.03.2014

Rozvoj vedeckého poznania na konci 20. storočia významným spôsobom rozšíril znalosti o podstate bolesti a o mechanizmoch, ktorými bolesť ovplyvňuje priebeh pôrodu. Tlmenie pôrodných bolestí sa stalo nielen účinným, ale aj bezpečným. Pôrodnícka analgézia v dnešnej dobe nielenže matke a plodu neškodí, ale zdá sa, že im aj prospieva. Kolektív autorov, popredných českých odborníkov, prináša v monografii rozsiahle medziodborové informácie a súčasné poznatky o významnej perinatologickej problematike - o použití analgézie a anestézie v pôrodníctve.
Signatúra: K 55697

Biologické a chemické zbrane: pripravenosť a odpoveď

13.03.2014

Kniha je vynikajúcim zdrojom komplexných informácií súvisiacich s problémom biologických a chemických zbraní a bioterorizmu. Podrobne sa venuje histórii, technológiám výroby a šírenia, klinickým aspektom aj legislatíve. Obsiahla monografia môže slúžiť ako učebnica pre poslucháčov lekárskych, farmaceutických a zdravotníckych škôl . Taktiež predstavuje zdroj cenných informácií pre pracovníkov rezortu zdravotníctva a pre spolupracujúce rezorty vnútra, obrany a ďalších, ktoré sa priamo, či nepriamo podieľajú na riešení mimoriadnych situácií, súvisiacich s použitím chemických a biologických zbraní.
Signatúra: K 55792

Rehabilitace pacientů v kómatu

06.03.2014

Tradičné postupy rehabilitačnej medicíny boli vytvorené pre pacientov schopných aktívnej spolupráce a ich cieľom je najmä zlepšenie motorických schopností. Až v posledných dvoch desaťročiach sa začali prvé pokusy o rehabilitáciu aj u pacientov v kóme s ťažkým poškodením mozgu. Práve v tejto oblasti sa v posledných rokoch dosiahol značný pokrok. Autorka sa v publikácii venuje kóme a vedomiu, prístrojovej diagnostike a neuroplasticite, metódam včasnej neurorehabilitácie pacientov po ťažkom poškodení mozgu, rehabilitácii a stimulácii pacientov v kóme, najčastejším problémom a komplikáciám pacientov v kóme.
Signatúra: K 55801

Kritické stavy v porodnictví

20.02.2014

Väčšina tehotenstiev prebieha bez komplikácií a vyústi v pôrod zdravého jedinca. V určitom počte prípadov však nastanú počas tehotenstva komplikácie, niekedy veľmi závažné, ktoré môžu ohroziť zdravie či život dieťaťa alebo matky. Takéto situácie si vyžadujú okamžitú a správnu diagnózu s následnou terapiou. Kolektív autorov, popredných českých odborníkov, ponúka v publikácii prehľad súčasných poznatkov o perinatologickej a intenzívnej starostlivosti o matku a dieťa v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia.
Signatúra: K 55695

Klinická obezitológia

11.02.2014

Monografia predstavuje odborné dielo, ktoré si kladie za cieľ nielen poukázať na dôležitosť tak medicínsky aj celospoločensky dôležitého problému, akým nepochybne obezita v súčasnosti je, ale analyzovať aj jej príčiny, dôsledky a aj možnosti jej diagnostického i terapeutického manažmentu. Veľká pozornosť je v nej venovaná zdravotným rizikám a komplikáciám obezity (prediabetes, diabetes mellitus 2. typu, aterogénna dyslipidémia, artériová hypertenzia, hyperurikémia), vrátane endotelovej dysfunkcie. Veľmi podrobne sú z hľadiska súčasných možností, ale aj perspektívy, rozpracované farmakologické a chirurgické prístupy v liečbe obezity.
Signatúra: K 55771

Poranění páteře

03.02.2014

Česká spondylochirurgia zaznamenáva v súčasnosti rad významných literárnych počinov v Čechách aj v zahraničí. Táto kniha je ďalším príspevkom k budovaniu tohto mladého lekárskeho odboru. Mala by upútať pozornosť nielen lekárov bezprostredne sa zaoberajúcich úrazmi chrbtice, ale aj všeobecných úrazových chirurgov, neurológov či rehabilitačných špecialistov. Okrem iného aj preto, že najväčšia lekárska knižnica na svete, The United States National Library of Medicine, ktorá má vo fonde vyše sedem miliónov kníh a časopisov, nemá žiadnu podobnú publikáciu za obdobie posledných desiatich rokov.
Signatúra: K 55696

Vaskulární diagnostika a intervenční výkony

27.01.2014

Kniha je písaná hlavne pre študentov rádiológie, rádiologických asistentov, sestričky a inštrumentárky na katetrizačných sálach a angiolinkách. Popisuje neinvazívne i invazívne metódy vyšetrenia cievneho systému a intervenčné terapeutické výkony na cievach. Základom je angiografia - röntgenové zobrazovanie žíl a tepien pomocou kontrastnej látky. Rozvojom materiálov a nástrojov pre intervenciu, ako sú vodiče, katétre, dilatačné balóniky alebo stenty, došlo ku vzniku intervenčnej angiorádiológie.
Signatúra: K 55700

Verejne zdravotnictvo

21.01.2014

Verejné zdravotníctvo je multidisciplinárny vedný odbor, stojaci na pilieroch biomedicínskych a prírodných vied, ako sú hygiena, epidemiológia, environmentálne vedy, behaviorálne vedy a tiež bioštatistika, ekonomika a manažment starostlivosti o zdravie populácie. K jeho rozvoju významne prispievajú aj novšie vedné disciplíny ako genomika, proteomika, lipidomika a tiež molekulová biológia, genetika, genetické inžinierstvo a ďalšie. Predkladaná kniha je cenným zdrojom informácií nielen pre študentov, vedeckých pracovníkov, pedagógov, ale aj pracovníkov v oblasti verejného zdravotníctva, poskytovania liečebnej starostlivosti, riadiacich pracovníkov na rôznych stupňoch štátnej správy a samosprávy, ako aj neštátnych organizácií, zaoberajúcich sa problematikou, ktorá zasahuje do sféry verejného zdravotníctva.
Signatúra: K 55688

Internistická propedeutika

15.01.2014

Táto monografia pre pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie lekárov a ďalších pracovníkov klinických a paraklinických odborov vychádza s cieľom upevniť spoločný základ internistických disciplín. Obsahuje metodologicky zamerané texty, ako sú komunikačné zručnosti, anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, laboratórne a zobrazovacie metódy, malé intervencie a špeciálne vyšetrenia podľa systémov. V textoch zameraných eticky a klinicky sa uvádzajú špecifické aspekty medziľudských vzťahov v diagnostickom a liečebnom procese, všeobecná symptomatológia a významné syndrómy vnútorných chorôb.
Signatúra: K 55585

Klinická kardiologie

08.01.2014

V dôsledku rýchleho rozvoja kardiológie, hlavne v oblasti arytmológie, dochádza už k druhému vydaniu tejto knihy v priebehu štyroch rokov. Na knihe sa podieľali špičkoví českí odborníci, ktorí tu zahrnuli najnovšie dostupné poznatky z klinickej kardiológie. Kniha je prehľadná, s množstvom doplňujúcich tabuliek a obrázkov, jednotlivé kapitoly sú farebne odlíšené tak, aby pomáhala v každodennej praxi lekárom, ktorí sa zaoberajú kardiologickou problematikou. Je aj pomôckou študentom lekárskych fakúlt alebo lekárom, ktorí sa pripravujú na atestáciu.
Signatúra: K 55702

Klinická pediatrie

19.12.2013

Moderná pôvodná česká učebnica detského lekárstva Klinická pediatrie tvorí logický celok s publikáciou Preklinická pediatrie (Galén, 2003 a 2007). Preklinická pediatrie je zameraná na vývinové aspekty ľudského jedinca, na preventívnu pediatriu a na podrobný prehľad vyšetrovacích postupov. Je teda základom pre štúdium klinickej propedeutiky v pediatrii. Predkladaná publikácia Klinická pediatrie na ňu nadväzuje a prináša kapitoly o jednotlivých telových systémoch a subšpecializáciách pediatrie. Pojednáva o etiológii a patogenéze, diagnostike a terapii chorôb detského veku od prenatálneho obdobia po začiatok dospelosti.
Signatúra: U 10930

Psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii

10.12.2013

Publikácia učí rozumieť psychoterapii ako celku a jej jednotlivým prístupom a prepájať ich s klinickou praxou i so špecifickými aplikáciami v adiktológii. Tým sa podstatne líši od ďalších psychoterapeutických titulov, ktoré sú na trhu dostupné. Oproti kolektívnym monografiám využíva jednotiaci autorský pohľad, podložený dlhodobými skúsenosťami. Dopĺňa tak základný knižný fond v odboroch psychoterapia a adiktológia pre potreby študentov, absolventov i všetkých, ktorí v nich už dlhé roky pôsobia.
Signatúra: K 55638

Pocket Atlas of Coronary Physiology

02.12.2013

Vreckový atlas koronárnej fyziológie obsahuje 35 kazuistík pacientov s ochorením koronárních tepien, ktoré bolo obtiažne vyhodnotiť štandardnou angiografiou a ktoré boli definitívne objasnené až meraním tlaku v koronárnych tepnách a vyhodnotením frakčnej prietokovej rezervy (FFR). V atlase sú tiež prezentované angiogramy a široká škála záznamov o meraní tlaku, ktoré pomáhajú objasniť problematiku a sú kľúčom ku stanoveniu správnej diagnózy a liečby.
Signatúra: K 55660

EKG, stručně, jasně, přehledně

22.11.2013

Publikácia je považovaná za jedného z najlepších sprievodcov na pochopenie metódy EKG a čitateľmi žiadaná už 39 rokov (od roku 1973). Tým, ktorí EKG používajú, pomáha jednoducho a priamo rozpoznať normálne a abnormálne EKG nálezy. Kniha kladie dôraz na stručnosť, praktickosť a prehľadnosť. Ciele tohto 7. vydania sú rovnaké ako predtým: kniha nemá byť podrobnou učebnicou elektrofyziológie, dokonca ani interpretáciou EKG, ale je vytvorená ako úvod do EKG pre začínajúcich lekárov, študentov medicíny, laborantov a zdravotné sestry.
Signatúra: K 55632

Kompendium stomatologie I

08.11.2013

Táto ojedinelá monografia podáva prehľad dostupných poznatkov a princípov veľmi rozsiahleho odboru stomatológie. Autor nechápe stomatológiu ako disciplínu zaoberajúcu sa iba zubami, ale ako komplexný pohľad na lekárstvo orofaciálnej oblasti, kam okrem ústnej dutiny radí aj priľahlé priestory vrátane dutiny nosovej a prínosových dutín, očnicu s okom, prednú časť spodiny lebečnej , vonkajšie a stredné ucho, hltan a hrtan. Publikácia je určená všetkým špecialistom v odbore a študentom stomatológie, cenné údaje však v nej môžu nájsť špecialisti ostatných odborov, zubní technici, zdravotné sestry, dentálne hygieničky a v neposlednej rade aj študenti medicíny.
Signatúra: K 55601

Prednemocničná urgentná medicína

24.10.2013

Druhé vydanie publikácie je doplnené o 27 úplne nových kapitol a autorský kolektív o 4 nových odborníkov. Všetky pôvodné kapitoly z prvého vydania boli prepracované v súlade s novými poznatkami. Kolektív autorov pripravil učebnicu, ktorá ešte lepšie pokrýva celé spektrum urgentnej medicíny od benígnych príhod nevyžadujúcich zdravotnícky zásah až po smrteľné ochorenia, od novorodencov po gerontov, od anafylaxie po zadusenie. Učebnica je určená predovšetkým pre postgraduálne vzdelávanie lekárov a zdravotníckych záchranárov v urgentnej medicíne. Rovnako dobre poslúži aj v pregraduálnej výchove medikov a pre študentov urgentnej zdravotnej starostlivosti na fakultách ošetrovateľstva.
Signatúra: U 10927

Základy moderní pneumoonkologie

11.10.2013

Snahou autorov tejto publikácie je zoznámiť zrozumiteľnou a prehľadnou formou všetkých, ktorí sa zaoberajú diagnostikou, liečbou a sledovaním chorých s nádormi pľúc, pleury a mediastína, s aktuálnym stavom predovšetkým epidemiológie, diagnostiky a liečby týchto chorôb. Kniha je komplexným materiálom nielen pre štúdium vyššie uvedeného, ale zaoberá sa hodnotením rôznych metód a špeciálnych postupov v oblasti diagnostiky aj liečby.
Signatúra: K 55588

Cervical spine trauma

30.09.2013

Spinálna úrazová chirurgia sa zo širokého spektra ochorení chrbtice vyvinula v samostatnú subšpecializáciu. Aj keď je táto publikácia určená v prvom rade úrazovým chirurgom, môže byť užitočná aj pre tých, ktorí sa venujú netraumatickým poruchám chrbtice. Môže im pomôcť získať lepší obraz o používaní inštrumentácie, biomechanike úrazov a internej fixácii a zvýšiť tak šance na úspešnú terapiu poranení krčnej chrbtice. Autori zúročili svoje dlhoročné praktické klinické skúsenosti v tejto oblasti a sformulovali odporučenia, ktoré budú určite užitočné pri snahe špecialistov v tejto problematike poskytnúť pacientom čo najlepšiu liečbu.
Signatúra: K 55600

Diagnostika autoprotilátok proti antigénom bunkového jadra

19.09.2013

Predmetom tejto príručky je oboznámiť čitateľov s laboratórnymi znakmi niektorých autoimunitných chorôb. Ide o náročnú a úzko zameranú oblasť medicíny, ktorá býva doménou špecialistov: klinických imunológov, reumatológov, gastroenterológov a ďalších odborníkov. Pri prezentácii problematiky, ktorou sa publikácia zaoberá, je postupované od všeobecne známych pojmov bežne uvádzaných v učebniciach k informáciám zo zahraničnej literatúry, s ktorými autori konfrontujú vlastné nálezy.
Signatúra: U 10926

Spinálna chirurgia II

04.09.2013

Autori sa v monografii venujú problematike spinálnej chirugie - spondylochirurgie so zameraním na oblasť torakolumbálnej chrbtice. Zrozumiteľnou formou prinášajú aktuálne informácie z oblasti diagnostiky, chirurgickej liečby, neuromodulačnej liečby a oblasti regeneračnej medicíny. Jednotlivé kapitoly si nekladú za úlohu vyčerpávajúcom spôsobom opísať všetky možnosti liečby. Autori prezentovali vo väčšine prípadov svoje dlhoročné skúsenosti a na základe nich prezentujú odporúčania pre prax. Publikácia je vhodným pomocníkom pri orientácii v rýchlo sa vyvíjajúcej oblasti spinálnej chirurgie, resp. starostlivosti o „spinálneho pacienta“.
Signatúra: K 55486

Jak selhat jako terapeut

13.08.2013

Autori v predkladanej knihe predstavujú 50 najbežnejších chýb, ktorých sa psychoterapeuti vo svojej praxi dopúšťajú. Patrí medzi ne napr. nepoznať vlastné limity, ignorovať vedu, poškodzovať terapeutický vzťah, nestarať sa o hranice, dopúšťať sa nesprávneho časovania, nepredchádzať vlastnému vyhoreniu a mnoho ďalších. Okrem popisu chýb autori zároveň dávajú na zváženie čitateľovi, ako sa ich vyvarovať. Ide o užitočný text predovšetkým pre psychoterapeutov v praxi a študentov, ale publikáciu využijú tiež psychológovia.
Signatúra: K 55371

Kardioonkológia

10.07.2013

V ostatných rokoch sa vo svete profiluje nová disciplína, v ktorej sa prelína kardiológia s onkológiou – kardioonkológia. V súčasnosti nastal čas, aby na túto tému vznikla aj na Slovensku publikácia, ktorá by uľahčila orientáciu v mori nových poznatkov týkajúcich sa molekulovej patogenézy kardiotoxicity a klinických aspektov starostlivosti o onkologických pacientov s kardiovaskulárnymi problémami. Predkladaná publikácia môže byť užitočná ako postgraduálna učebnica pre študentov lekárskych fakúlt, obsahuje informácie potrebné aj pre pregraduálne štúdium budúcich lekárov. Veríme, že ju ocenia aj kardiológovia, onkológovia a ďalší odborníci z rôznych oblastí medicíny, ktorí sa vo svojej praxi stretávajú s onkologickými pacientami.
Signatúra: K 55489

Cellular and molecular neurophysiology

14.06.2013

Veda je v neustálom pohybe, čo o neurovedách platí dvojnásobne. Pozitívom tretieho vydania tejto knihy je, že jej text namiesto jednoduchej prezentácie vedeckých výsledkov umožňuje čitateľovi nahliadnuť do hĺbky samotného vedeckého procesu. Zvláštnosťou je tiež to, že väčšina obrázkov je reprodukovaných z originálnych článkov, v ktorých bol ten ktorý výsledok prvý raz uverejnený. Tretie vydanie obsahuje veľa aktualizovaných kapitol a dodatkov. Témy sa pohybujú v medziach od elementárnych vlastností excitabilných buniek po detailné diskusie o iónových kanáloch, receptoroch a synaptickom prenose, dendritickú integráciu a rôzne formy neuronálnej plasticity. Kniha má 406 strán, pozostáva z 20 kapitol a je určená najmä pre súčasných aj budúcich odborníkov z oblasti neurovedy.
Signatúra: K 55388

Cesty z úzkosti a deprese

21.05.2013

Úspech, kariéra a blahobyt predstavujú pre mnohých naplnenie životného šťastia. Napriek tomu však v našej kultúre trpí stále viac ľudí úzkostnými stavmi, pocitmi nespokojnosti, frustráciou, neistotou a depresiami. Autor si kladie otázku, čo nám bráni viesť spokojný život. S pomocou zrozumiteľných kazuistík a praktických cvičení nám k nej ukazuje cestu – lásku k sebe samým.
Signatúra: K 55370

Vrozené anomálie hlavy a krku

02.05.2013

Vysoko odborná monografia zahŕňa vrodené anomálie v oblasti hlavy a krku, aj doteraz v literatúre nepopísané - uvádza etiológiu, príznaky, diagnostiku a možnosti liečby podľa najnovších poznatkov. Publikácia je členená do 8 kapitol podľa orgánu, ktorý anomália postihuje. Jedinečnosť knihy je v bohatej farebnej obrazovej dokumentácii (fotografie anomálií, endoskopické a rádiodiagnostické nálezy). Pomocou tabuliek v texte je možné nielen rozoznať a správne diagnostikovať i vzácnejšie anomálie, ale hlavne zvoliť najvhodnejšiu liečbu.
Signatúra: K 55466

Pediatric ophthalmic surgery

16.04.2013

Za ostatných 20 rokov prešli metódy očnej chirurgie veľkými zmenami a inováciami. Keďže na trhu je veľmi málo kvalitných publikácií z tejto oblasti, rozhodli sa editori tejto publikácie vydať sériu Chirurgické techniky v oftalmológii, ktorá bude mať 8 dielov. Jedným z nich je táto publikácia venovaná pediatrickej očnej chirurgii. Nájdeme v nej klinicky významné témy tohto odboru týkajúce sa chirurgie predného a zadného segmentu. Zvláštna pozornosť je venovaná chirurgii katarakty, rohovky, strabizmu, glaukómu, a sietnice u detí, ako aj pediatrickej okuloplastickej a refraktívnej chirurgii. Celkove pozostáva zo 72 kapitol, ktoré sú koncipované veľmi prehľadne, sú bohato farebne ilustrované a nájdeme v nich popis aj fotodokumentáciu jednotlivých krokov chirurgických výkonov.
Signatúra: K 55253

Revizní operace totálních náhrad kyčelního kloubu

02.04.2013

Predkladanú rozsiahlu monografiu vytvoril autorský kolektív zložený z popredných českých ortopédov 1. Ortopedickej kliniky LF UK v Prahe. Pozostáva z 21 kapitol a je koncipovaná ako sprievodca ortopéda od príčin, cez operačné návody až po riešenie prípadných ďalších komplikácií. Monografia predstavuje prínosné dielo ortopedickej literatúry, ktoré by nemalo chýbať v knižnici žiadneho ortopéda.
Signatúra: K 55471

Imunohematológia a transfúzna medicína pre prax

14.03.2013

Imunohematológia a transfúzna medicína sú odbory, ktoré využívajú takmer všetky odvetvia medicíny. Keďže celý proces od darovania krvi, cez jej vyšetrenie a spracovanie až po klinické využitie je málo známy, predkladaná publikácia chce poskytnúť ucelený obraz o jeho jednotlivých krokoch, o vývoji a problémoch v odbore. Autori veria, že publikácia zaujme lekárov rôznych špecializácií poskytnutím nových poznatkov. Potrebné údaje v nej nájdu aj študenti lekárskych fakúlt a iných vysokých zdravotníckych škôl.
Signatúra: K 55464

Svět dětské mozkové obrny: nahlížení vlastního postižení v průběhu socializace

26.02.2013

Kniha zasväcuje čitateľa do spletitého sveta DMO, ponúka historický pohľad na postihnutie, klasifikáciu foriem DMO, predstavuje dve najčastejšie rehabilitačné metódy a predovšetkým dáva nahliadnuť do osobnej skúsenosti života s týmto postihnutím na pozadí konkrétnych príbehov.
Signatúra: K 55372

Human neuroanatomy. An Introduction

13.02.2013

Vďaka explózii nových vedomostí o nervovom systéme je takmer nemožné držať krok so súčasnými štúdiami o mozgu a mieche. Autor tejto publikácie študoval a vyučoval neuroanatómiu človeka viac než 30 rokov. Za ten čas ho študenti tisíckami svojich otázok povzbudili k ďalšiemu štúdiu a pomohli mu vyjasniť si mnohé otázky týkajúce sa štruktúry a funkcie ľudského mozgu. Kniha je určená predovšetkým záujemcom o nervový systém a autor dúfa, že prispeje k nájdeniu stále lepších možností terapie neurologických ochorení
Signatúra: K 55387

Psychologie Atkinsonové a Hilgarda

29.01.2013

Jedna z najpoužívanejších učebníc psychológie na svete podáva ucelený prehľad najdôležitejších psychologických poznatkov a nových výsledkov výskumov, pričom kombinuje vedecký prístup so zrozumiteľným jazykom. V knihe sú pokryté hlavné oblasti psychológie: história a metodológia odboru, neurobiologické základy ľudského správania, kognitívna psychológia, emócie a motivácia, psychológia osobnosti, psychický vývin, sociálne správanie, psychopatológia a psychoterapia. Je určená vysokoškolským študentom psychológie, medicíny a rôznych sociálnych odborov, psychológom, pedagógom, sociálnym pracovníkom, zdravotníkom, stredoškolákom pripravujúcim sa na štúdium psychológie a ďalším záujemcom o psychológiu.
Signatúra: U 10799

Evolučná psychiatria. Pôvod psychopatológie

14.01.2013

Táto kniha poskytuje nový integratívny prístup k chápaniu psychopatologických stavov – prístup, ktorý zahŕňa kogníciu, emóciu, správanie a interakcie medzi vrodenými dispozíciami a prostredím. Pre tento prístup je ústredné prepojenie psychiatrického modelu s evolúciou človeka. Psychiatri potrebujú poznávať, prečo sa ľudská myseľ a mozog vyvinuli spôsobom akým sa vyvinuli. V troch častiach tejto knihy sa prezentuje súhrnný opis evolúcie ľudského mozgu z hľadiska morfológie a funkcie a ako to súvisí s naším súčasným chápaním psychopatológie.
Signatúra: K 55249

Essential clinical anesthesia

20.12.2012

Cieľom autorov tejto publikácie bolo, aby ju mohli používať študenti ako učebnicu, ale aby zároveň slúžila aj ako zdroj stručných a kompaktných bibliografických odkazov pre skúsenejších praktických lekárov. Kniha je rozdelená na 29 častí, ktoré sa ešte ďalej delia na 184 kapitol. Väčšina z nich je dostupná aj v tlačenej verzii tejto publikácie a zvyšok (včítane niektorých ďalších aktuálnych tém pre pokročilejších čitateľov) je dostupný na stránke www.cambridge.org/vacanti.
Signatúra: K 55057

Recidivujúce infekcie dýchacích ciest a imunomodulácia u detí

10.12.2012

Monografia tímu prevažne slovenských, ale čiastočne aj českých odborníkov podává pohľad na problematiku opakovaných respiračných infekcií detskom veku a na možnosti ich komplexnej liečby a prevencie. Svojím obsahom upúta nielen pediatrov, ale osloví aj klinických imunológov a alergiológov, pneumológov, otorinolaryngológov či iných špecialistov, ktorí sa stretávajú s touto problematikou.
Signatúra: K 55264

Molekulárna neuropsychofarmakológia

27.11.2012

Publikácia umožňuje plné porozumenie fungovania nervového systému a jeho súvislosti s humánnymi neurologickými a psychiatrickými poruchami. Poskytuje jasné a dôkladné vysvetlenie molekulárneho fungovania nervového systému v norme a pri chorobných stavoch. Viac ako tristo plne farebných ilustrácií sprevádzaných didaktickými textovými odstavcami umožňuje hlboké pochopenie fungovania receptorov nervových buniek, ich efektorov a zamerania druhých poslov, a tiež molekulárnej genetiky, ktorá je často súčasťou týchto systémov.
Signatúra: K 55251

Core clinical cases in obstetrics and gynaecology

12.11.2012

Táto zbierka klinických prípadov z gynekológie a pôrodníctva je koncipovaná na základe metód riešenia problémov, nie na základe patofyziologickej klasifikácie. Jednotlivé klinické prípady sú zoskupené do skupín podľa problémov pacientok, je tu 6 takýchto skupín z pôrodníctva a 7 skupín z gynekológie. Každá skupina obsahuje 5-6 prípadov, ktoré začínajú históriou a popisom pacientkiných ťažkostí a problémov, pokračujú vyšetrením, ktorého výsledky vedú. Je vhodná najmä pre študentov medicíny.
Signatúra: K 55055

PSYCHOLOGIE - přehled základních oborů

30.10.2012

Čitateľ sa v knihe zoznámi okrem hlavných tém všeobecnej psychológie tiež so základmi psychológie osobnosti. Obsahuje aj úvod do sociálnej psychológie, ďalej úvod do vývinovej psychológie s prehľadom psychických zvláštností detstva, dospievania, adolescencie, dospelosti a staroby, a nakoniec je čitateľ uvedený tiež do základov psychopatológie. Súčasťou knihy je taktiež pomerne obsiahly slovník psychologických pojmov.
Signatúra: K 54977

Morfologické a klinické pohľady na plexus brachialis a lumbosacralis

18.10.2012

Predkladaná dvojjazyčná slovensko-anglická monografia môže mať zásadný prínos pre lekársku prax viacerých lekárskych odborov, neurológov, neurochirugov, chirurgov všeobecných i vaskulárnych, ale aj rehabilitačných lekárov, a v konečnom dôsledku pre celú lekársku verejnosť.Nielen svojím námetom, ale aj koncepciou a podrobným spracovaním celej šírky variácií brachiálneho a lumbosakrálneho plexu nemá v našej literatúre obdobu.
Signatúra: K 55386

Gastroenterology: a colour handbook

11.10.2012

Nové zobrazovacie technológie, jemnejšie rozlišovanie v endoskopii, vývin nových terapeutických možností a pokračujúci nárast vedeckých poznatkov prispievajú k neustálemu rozvoju gastroenterológie. Praktickí lekári zaoberajúci sa gastroenterologickými ochoreniami musia tieto poznatky asimilovať a používať ich vo svojej každodennej praxi. Zámerom autorov tejto publikácie je, aby slúžila ako solídny úvod do gastroenterológie.
Signatúra: K 54812

Dětský pohybový systém

04.10.2012

Detský pohybový systém je vo svojom segmente odbornej literatúry prioritný text. Anatómia detského tela nebola doteraz z rôznych dôvodov ucelene spracovaná - a zvlášť anatómia (morfológia) pohybového systému absentuje aj vo svetovom písomníctve. Kniha je určená všetkým, ktorí sa zaoberajú pohybom detí, liečením ochorení a úrazov pohybového systému, nápravou vrodených chýb a pod. Informácie v knihe nájdu ako pediatri, tak aj fyzioterapeuti a telovýchovní pedagógovia.
Signatúra: K 55182

Klinická psychiatrie

24.09.2012

Zmyslom tejto publikácie je poskytnúť čo najširší pohľad na psychické poruchy, diagnostické kritériá, modely jednotlivých porúch, doporučených krokov v liečbe až po konkrétny spôsob práce s pacientom.
Publikácia má 515 strán a je určená predovšetkým pre psychiatrov a študentov medicíny.
Signatúra: K 54980

Gynaecology illustrated

11.09.2012

Zatiaľ posledné šieste vydanie tejto ilustrovanej učebnice populárnej medzi študentami medicíny komplexne prepracoval nový autorský tím, ktorý sa sústredil na aktualizáciu najmä v týchto tematických oblastiach: minimálne invazívna chirurgia, hormonálna substitučná terapia, zobrazovacie metódy a technické vybavenie, manažment rizika, smernice Národného ústavu pre zdravie a klinickú odbornosť (NICE) a menorágia. Klinicky orientovaný text je doplnený kresbami zobrazujúcimi diagnostické a terapeutické metódy popisovaných ochorení.
Signatúra: K 55054

Vybrané kazuistiky nádorů u adolescentů a mladých dospělých

24.08.2012

Predkladaná monografia má za cieľ na príklade prezentovaných kazuistík poukázať na typické problémy nádorov v dospievajúcom veku, ktoré sú väčšinou veľmi agresívne s rýchlym priebehom a rýchlou disemináciou. Kniha je určená pre širokú lekársku verejnosť, a to nielen onkológov, ale všetkých lekárov, ktorí sa vo svojej praxi môžu stretnúť s dospievajúcim pacientom. Prezentované kazuistiky širokého spektra malígnych ochorení v mladom veku im môžu pomôcť zamerať sa v diagnostike správnym smerom.
Signatúra: K 55263

Visual diagnosis in emergency and critical care medicine

17.08.2012

Táto publikácia je trochu odlišná od väčšiny monografií učebnicového typu. Pozostáva zo 110 konkrétnych prípadov. Pri každom z nich jednotliví autori uvádzajú najprv krátku prezentáciu toho ktorého prípadu spolu s čiernobielou alebo farebnou dokumentáciou (fotografie, diagnostické snímky, elektrokardiogram a pod.) a niekoľkými otázkami resp. tvrdeniami, z ktorých si čitateľ má výbrať tú správnu možnosť.
Signatúra: K 54809

Patológia

26.07.2012

Prvé slovenské vydanie 6. prepracovaného vydania učebnice Textbook of Patology je komplexná, prehľadná, bohato ilustrovaná publikácia vhodná nielen pre študentov medicíny a lekárov v príprave na špecializáciu v odbore patológia, ale aj pre lekárov iných odborov. Obsah publikácie je rozdelený do troch oblastí: Všeobecná patológia a základné techniky, Hematológia a lymforetikulové tkanivo a Systematická patológia. Obrazovú dokumentáciu tvorí veľké množstvo farebných makroskopických a mikroskopických obrazov, schém a tabuliek, ktoré výstižne dopĺňajú textovú časť.
Signatúra: U 10764

Comprehensive textbook of genitourinary oncology

18.07.2012

Minulé desaťročie prinieslo veľké zmeny v oblasti možností terapie nádorových ochorení močovopohlavného systému. Nové znalosti v biológii rakoviny, aplikácia nových liekov, najmä tých, ktoré cielene účinkujú na androgénový receptor, ako aj publikovanie dlho očakávaných randomizovaných klinických štúdií vyhodnocujúcich skríning a terapiu viedli k podstatnému zlepšeniu výsledkov včítane prežívania pri niektorých druhoch genitourinárnych nádorov. Kniha je určená najmä študentom, ale iste ju ocenia aj lekári v klinickej praxi a výskumní pracovníci, či už v základnom, translačnom, alebo klinickom výskume.
Signatúra: K 54829

Greenspan's basic and clinical endocrinology

12.07.2012

Deviate vydanie tejto publikácie vychádza po prvý raz v plnofarebnom formáte. Všetky kapitoly boli aktualizované a doplnené o najnovšie informácie v oblasti endokrinológie . Pribudli dve nové kapitoly zaoberajúce sa problematikou endokrinnej hypertenzie a obezity. Kniha má 880 strán, obsahuje množstvo farebných schém, grafov a tabuliek a je určená na ďalšie vzdelávanie lekárov a ako pomôcka pri liečbe endokrinologických pacientov.
Signatúra: K 54843

Fibrilace síní

03.07.2012

Publikácia reflektuje najnovšie poznatky v oblasti liečby supraventrikulárnej tachykardie -fibrilácie predsiení. Je určená pre najširšiu čitateľskú obec od praktických lekárov cez internistov až po kardiológov. V zrozumiteľnej forme prezentuje súčasné názory na liečbu tejto poruchy v komplexnej podobe vrátane prevencie komplikácií.
Signatúra: K 54989

Sonography in obstetrics and gynecology : principles and practice

25.06.2012

Od 6. vydania tejto publikácie pribudlo v oblasti sonografického zobrazovania niekoľko významných noviniek. Ako príklady možno uviesť 3D/”live 3D”, zobrazenie, citlivejšie Dopplerove techniky a hodnotenie stavu panvového dna 3D/4D sonografiou. Publikácia má 1342 strán, je doplnená množstvom čiernobielych a farebných diagnostických zobrazení, grafov a tabuliek a je určená gynekológom a pôrodníkom, ale najmä lekárom pracujúcim v sonografických gynekologických ambulanciách.
Signatúra: K 54826

Pediatric sonography

18.06.2012

Od publikovania tretieho vydania tejto knihy pribudlo v ultrasonografii niekoľko noviniek v softvéri a technológii, ako napríklad harmonické zobrazovanie, kontrastné látky a 3D zobrazovanie, ktoré prispeli k zvýšenému používaniu ultrasonografie v diagnostike aj v pediatrii. Cieľom štvrtého vydania tejto publikácie je poskytnúť komplexné informácie o klinických aplikáciách sonografie v pediatrickej populácii. Publikácia je venovaná najmä rádiológom v praxi a pracovníkom oddelení sonografie, ale môže byť užitočná aj pre pediatrov a chirurgov.
Signatúra: K 54807

Kardiopulmonálna resuscitácia

12.06.2012

Toto vreckové vydanie obsahuje odporúčania pre kardiopulmonálnu resuscitáciu dospelých a detí, vydané Európskou resuscitačnou radou v roku 2010. Publikácia obsahuje stručný a prehľadný popis jednotlivých postupov pre praktické využitie v dennej praxi. Odporúčania boli pripravené panelom 333 expertov z celého sveta, ktorí zhodnotili výsledky najnovšieho výskumu metódou medicíny založenej na dôkazoch. Predstavujú konsenzus odborníkov o najlepšej a najbezpečnejšej praxi.
Signatúra: K 55092

Essential stem cell methods

05.06.2012

Kniha ponúka množstvo najnovších poznatkov z oblasti diferenciácie kmeňových buniek a uchovávania derivátov všetkých troch zárodočných línií – buniek neurálnej línie, kardiomyocytov, hemopoetických, spermatogoniálnych aj inzulín-produkujúcich buniek. Každá kapitola je písaná vo forme krátkeho prehľadu príslušnej tematiky, po ktorom nasledujú zrozumiteľné protokoly, ktoré umožnia praktické prevedenie týchto techník v laboratóriu aj menej skúseným výskumníkom.
Signatúra: K 54821

Donald School Textbook of Ultrasound in Obstetrics & Gynecology

17.05.2012

Ultrazvuk je neodmysliteľnou súčasťou modernej gynekologickej a pôrodníckej praxe. Ian Donald School bola založená v roku 1981 za účelom medzinárodného vzdelávania a spolupráce vo výskume v oblasti použitia ultrazvuku v diagnostike. Text publikácie je rozdelený na tri časti – všeobecné aspekty pôrodníctvo a gynekológiu. Kniha má 1022 strán, obsahuje množstvo čiernobielych a farebných diagnostických zobrazení, fotografií a tabuliek a je určená najmä gynekológom a pôrodníkom.
Signatúra: K 54824

Slnečný vitamín: Pandémia nedostatku vitamínu D

05.05.2012

Autori v knihe vysvetľujú ako súvisí celý rad civilizačných ochorení – kardiovaskulárnych, osteoporózy, cukrovky, ochorení horných a dolných dýchacích ciest či riziko vzniku onkologických ochorení s nedostatkom vitamínu D a aká je jeho úloha v boji proti vírusom a pri aktivovaní imunity.
Signatúra: K 55033

Imaging of Pain

12.04.2012

Úsilie o meranie, kvantifikovanie a zobrazovanie bolesti nie je ničím novým. Autori sa snažili dať dohromady množstvo diagnostických zobrazení bežných aj menej bežných syndrómov bolesti. Kniha je veľmi prehľadná, má 480 strán a obsahuje množstvo kvalitných čiernobielych diagnostických zobrazení. Je určená najmä rádiológom, špeciálne tým, ktorí sa zaoberajú nervovým a muskuloskeletárnym systémom.
Signatúra: K 54835

Degeneratívne a metabolické reumatické choroby vyššieho veku

03.04.2012

Autori sa v monografii usilovali predostrieť čitateľom problematiku degeneratívnych a metabolických chorôb pohybového ústrojenstva. Monografia naväzuje na vydanie diela Zápalové reumatické choroby vyššieho veku. Tak ako zápalové reumatické choroby vo vyššom veku majú aj degeneratívne a metabolické ochorenia pohybového ústrojenstva vo vyššom veku svoje charakteristické znaky, odlišnú etiológiu a aktivitu choroby a vyžadujú viac pozornosti pri diagnostike a liečbe.
Signatúra: K 55003

Diagnostic Imaging:Obstetrics

26.03.2012

Táto publikácia sa zaoberá najnovšími poznatkami z oblasti diagnostického zobrazovania v pôrodníctve. Oproti jej prvému vydaniu pribudli nové kapitoly z embryológie, všetky obsahujú okrem detailných grafických zobrazení normálnych štruktúr plodu aj ich ultrasonografické a MRI zobrazenia. Pribudlo viac než 30 nových diagnóz. Publikáciu uvítajú najmä odborníci z rádiológie, perinatológie, kardiológie, patológie a genetike zaoberajúci sa diagnostikou v pôrodníctve.
Signatúra: K 54825