Psychiatrie v primární péči

Ján Praško, Klára Látalová et al.
Mladá fronta, 2013
Signatúra: K 55844

Nárast psychických porúch v posledných desaťročiach viedol k zvýšeniu dôležitosti praktických lekárov pri ich zachytávaní a liečbe. Táto monografia je venovaná psychickým poruchám a jej cieľom je, aby praktickému lekárovi objasnila a zrozumiteľne vysvetlila základné rysy týchto porúch a možnosti ich liečby, keďže v poslednom čase existuje celosvetový trend, že mierne a jednoduchšie psychické poruchy začínajú liečiť praktickí lekári. Zámerom tejto knihy je priblížiť psychiatriu praktickým lekárom vo väčšom rozsahu ako poskytujú krátke brožúrky, ale na druhej strane ich nezahltiť množstvom podrobných informácií, ktoré by mal vedieť psychiater.

Z pedagogického hľadiska možno psychiatriu rozdeliť na všeobecnú a špeciálnu. Všeobecná psychiatria sa zaoberá najmä psychopatológiou, jednotlivými príznakmi alebo ich skupinami, ktoré môžu byť spoločné pre viac jednotlivých porúch, kým špeciálna psychiatria popisuje a študuje jednotlivé klinické prípady alebo skupiny príbuzných psychických porúch, ich etiológiu, patogenézu, epidemiológiu, terapiu a prevenciu. Podobným spôsobom sa snažili autori členiť aj túto knihu. Jej prvá, všeobecná časť je venovaná príznakom psychických chorôb, základom diagnostiky, klinickému vedeniu pacienta, farmakoterapii a psychoterapii. Druhá, špeciálna časť sa zaoberá najčastejšími psychickými poruchami, s ktorými sa praktický lekár stretáva. Ku každej diagnóze sú uvedené stručne najtypickejšie prejavy, etiopatogenéza, diferenciálna diagnóza a komplexnejšie možnosti liečby. Okrem popisu príznakov a terapeutických postupov je každá diagnostická skupina ilustrovaná kazuistikami.

Kniha môže byť užitočná nielen pre praktických lekárov, ktorí sa často pohybujú po území, kde sa prekrýva somatická medicína, psychiatria a psychológia, ale môže byť dobrým pomocníkom aj pre somatických lekárov, psychiatrov, psychológov, študentov lekárskych fakúlt a postgraduálnych študentov, prípadne môže byť aj inšpiráciou pre zdravotné sestry.