Lékařská fyziologie

O. Kittnar a kol.
Grada, 2020
Signatúra: U 12303

Druhé prepracované a doplnené vydanie publikácie predstavuje modernú odbornú učebnicu jedného zo základných odborov lekárstva. Po deviatich rokoch bola úplne prepracovaná a aktualizovaná prakticky vo všetkých svojich častiach.

Text knihy je usporiadaný do 21 kapitol, ktoré zahŕňajú základné poznatky zo všeobecnej medicínskej fyziológie i z fyziológie jednotlivých ľudských tkanív, orgánov a orgánových systémov, ale tiež informácie o fyziológii starnutia a fyziológii telesnej záťaže. Zvláštna pozornosť je v jednotlivých kapitolách kladená na regulačné mechanizmy zodpovedné za riadenie jednotlivých tkanív a orgánov. Pre lepšie pochopenie textovej časti obsahuje kniha veľké množstvo obrázkov, schém, grafov a tabuliek.

Učebnicu využijú nielen pregraduálni študenti všeobecného lekárstva, ale aj lekári v predatestačnej príprave. Cenné informácie však môže priniesť i študentom nelekárskych zdravotníckych odborov a zdravotníckym pracovníkom, ktorí by si chceli rozšíriť svoje znalosti o fyziológii človeka potrebné k lepšiemu pochopeniu diagnostických rozhodovacích procesov a terapeutických postupov v klinickej medicíne.