Amyotrofická laterálna skleróza

V. Korenko
Osveta, 2018
Signatúra: K 59294

Amyotrofická laterálna skleróza (ALS) je progresívne neurodegeneratívne ochorenie primárne postihujúce motorické neuróny v mieche, mozgovom kmeni a v mozgovej kôre. Fatálny priebeh ochorenia a nedostupnosť etiopatogenetickej liečby podnecuje mnoho bádateľov a výskumné centrá celého sveta k zintenzívneniu objasňovania charakteru a liečby ALS.

Napriek všeobecnej dostupnosti internetu a početným informáciám v časopisoch má opodstatnenie aj knižné vydanie aktuálnych poznatkov o ALS, ktoré viac obsiahne komplexnosť problematiky s cieľom dodiferencovania ochorenia a adekvátneho manažmentu.

Cieľom tejto publikácie je zhrnúť poznatky v diagnostike, diferenciálnej diagnostike, manažmente ALS a poskytnúť sumárnejší pohľad na ochorenia motorického neurónu, z ktorých niektoré reagujú na etiopatogenetickú liečbu.

Pri písaní publikácie autor vychádzal okrem literárnych údajov aj z vlastných mnohoročných skúseností s manažmentom ALS v ambulancii pre neuromuskulárne ochorenia pri Neurologickom oddelení Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura v Košiciach, ako aj skúseností a poznatkov z EMG laboratória.

Predložené knižné spracovanie problematiky závažného neurologického ochorenia, ako je ALS, predstavuje v súčasnosti jedinú aktuálne spracovanú problematiku tohto ochorenia v slovenskom písomníctve, preto sa stáva neoceniteľným zdrojom informácií nielen pre študentov medicíny, neurológov, ale aj lekárov viacerých medicínskych odborov.