Diabezita: Diabetes a obezita – nerozlučné dvojičky

Ľ. Fábryová, P. Holéczy a kolektív
Facta Medica, 2019
Signatúra: K 59742

Obezita a diabetes mellitus 2. typu sú chronické, preventabilné, relapsujúce a najčastejšie sa vyskytujúce metabolické ochorenia, ktoré v súčasnosti celosvetovo dosahujú charakter globálnej epidémie (pandémie). Postihujú nielen dospelé osoby, ale aj deti a adolescentov. Žijeme v obezogénnom prostredí a udržanie „normálnej“ telesnej hmotnosti je pre značnú časť populácie čoraz náročnejšie. Vo väčšine Európskych krajín sa prevalencia nadhmotnosti a obezity pohybuje okolo 50 % v dospelej populácii a zodpovedá za rozvoj až 80 % prípadov diabetes mellitus 2. typu. Na druhej strane najmenej 80 – 90 % diabetikov 2. typu trpí nadhmotnosťou/obezitou. Paralelný výskyt a úzke patofyziologické prepojenie týchto dvoch závažných chronických ochorení a ich komplikácií viedli k vytvoreniu ich spoločného označenia „diabezita“.

Aj vzhľadom na nepriaznivú situáciu na Slovensku v náraste diabezity sa autori rozhodli vytvoriť monografiu, ktorá prináša mnohé nové poznatky, ako aj pohľady na problematiku vzťahov medzi obezitou a diabetom 2. typu. Poukazujú na súčasné možnosti prevencie, rôzne spôsoby liečby diabezity (vrátane bariatrickej/metabolickej chirurgie), liečby s ňou súvisiacich ochorení, ako aj multidisciplinárny prístup v manažmente diabezity. Publikácia v rozsahu 25 kapitol a 336 strán sa dotýka najrozličnejších aspektov genetiky, patofyziológie, nutričnej, farmakologickej a chirurgickej liečby, až po sociálne aspekty syndrómu diabezity. Rovnako pokrýva celé vekové rozmedzie života od diabezity v adolescentnom veku až po pacientov s diabezitou v pokročilom veku, ktorých prežíva čoraz viac vzhľadom na lepšie možnosti liečby. Spestrením monografie je kapitola venovaná zdravotnej politike a ekonómii.