Pracovná zdravotná služba pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Jana Nedeliaková
Raabe, 2014
Signatúra: K 57111

Od 1. augusta 2014 vstúpil do platnosti novelizovaný zákon týkajúci sa okrem iného aj zabezpečovania a poskytovania pracovnej zdravotnej služby a zabezpečovania lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci. Je dôležité, aby lekári pracovnej zdravotnej služby a ostatní odborní lekári poskytujúci zdravotnú starostlivosť poznali pracovné prostredie, všetky faktory a podmienky, ktoré ovplyvňujú zdravie.

Kniha predstavuje manuál na zabezpečenie úloh pracovnej zdravotnej služby a ochrany zdravia pri práci, ktoré sú v súlade s ustanoveniami príslušnej legislatívy. Je rozdelená na 2 hlavné celky. Všeobecná časť sa zaoberá legislatívnymi úpravami, požiadavkami a povinnosťami zamestnávateľa v oblasti poskytovania pracovnej zdravotnej služby. Stručne je tu spomenuté hodnotenie zdravotných rizík a rizikové faktory práce a pracovného prostredia. V druhej špeciálnej časti sa autorka venuje už konkrétnym príkladom uplatňovania platných právnych predpisov v oblasti zabezpečovania pracovných zdravotných služieb.

Tieto poznatky vám umožnia vykonávať pracovnú zdravotnú službu pre zamestnávateľov, pre svojich zamestnancov, alebo osobne pre seba a posudzovať zdravotné riziká a zdravotnú spôsobilosť zamestnancov na prácu.