Rizikové a antisociální chování v adolescenci

Veronika Nielsen Sobotková a kolektiv
Grada Publishing, 2014
Signatúra: K 56816

Antisociálne správanie patrí k základným zdrojom rizík v dospievaní, a preto je aktuálnou témou pre rodinu, školu a celú spoločnosť. Správanie dospievajúcich, ktoré ohrozuje zdravie či život jednotlivca (rizikové správanie) alebo prekračuje normy danej spoločnosti (antisociálne správanie), je prítomné v každej generácii, menia sa iba jeho prejavy.

Predkladaná publikácia je prvou českou monografiou, ktorá mapuje oblasť rizikového a antisociálneho správania u mladších adolescentov – teda vo veku, kedy jedinec už nie je dieťaťom, ale ešte nie je v pravom slova zmysle adolescentom (od 11 do 14 rokov). Rizikové a antisociálne správanie v tomto vekovom období má okrem iného podobu záškoláctva, klamania, šikany, kyberšikany, krádeží, vandalizmu, závislosti, rizikového sexuálneho správania, nezdravých stravovacích návykov, či extrémizmu. Pre celú spoločnosť by malo byť dôležité zvládnuť prevenciu rizikového a antisociálneho správania, pretože človek s problémami prameniacimi s negatívnych zážitkov v dospievaní môže mať problémy aj v dospelosti a predstavovať tak pre ekonomiku i zdravotníctvo ďalšiu záťaž.

K ilustrácii problematiky antisociálneho správania autori v knihe použili výsledky zo zahraničných výskumov, ale aj z vlastných výskumov vykonaných na základných školách v celej Českej republike.

Kniha je určená predovšetkým odborníkom, psychológom, pedagógom, sociálnym pracovníkom a študentom týchto odborov, ďalej ľuďom z pomáhajúcich profesií a v neposlednom rade rodičom, ktorých deti prechádzajú týmto mnohokrát neľahkým obdobím.