Kardioonkológia

Beata Mladosievičová a kol.
Bratislava, SAP, 2012
Signatúra: K 55489

Kardiovaskulárne komplikácie súvisiace s protinádorovou liečbou alebo so samotným onkologickým ochorením, podobne ako situácie, keď sa u kardiologického pacienta diagnostikuje nádorové ochorenie, sa stavajú takými zložitými, že prestávajú byť prioritou jedného odboru.

V ostatných rokoch sa vo svete profiluje nová disciplína, v ktorej sa prelína kardiológia s onkológiou – kardioonkológia. V tejto oblasti vznikajú viaceré odborné spoločnosti, vzdelávacie programy a iniciatívy, ktoré sa snažia predovšetkým včas diagnostikovať a zmierňovať kardiovaskulárne následky protinádorovej liečby.

V súčasnosti nastal čas, aby na túto tému vznikla aj na Slovensku publikácia, ktorá by uľahčila orientáciu v mori nových poznatkov týkajúcich sa molekulovej patogenézy kardiotoxicity a klinických aspektov starostlivosti o onkologických pacientov s kardiovaskulárnymi problémami.

Kniha môže byť užitočná ako postgraduálna učebnica pre študentov lekárskych fakúlt, obsahuje informácie potrebné aj pre pregraduálne štúdium budúcich lekárov. Veríme, že ju ocenia aj kardiológovia, onkológovia a ďalší odborníci z rôznych oblastí medicíny, ktorí sa vo svojej praxi stretávajú s onkologickými pacientami.