Klinická obezitológia

B. Krahulec, Ľ. Fábryová, P. Holéczy, I. Klimeš
Facta medica, 2013
Signatúra: K 55771

Monografia Klinická obezitológia predstavuje odborné dielo, ktoré si kladie za cieľ nielen poukázať na dôležitosť tak medicínsky aj celospoločensky dôležitého problému, akým nepochybne obezita v súčasnosti je, ale analyzovať aj jej príčiny, dôsledky a aj možnosti jej diagnostického i terapeutického manažmentu.

Problematiku obezity rozoberá štyridsaťdva popredných slovenských odborníkov nielen z pohľadu patofyziológie, molekulárno-genetických aspektov, vnútorného lekárstva, endokrinológie, diabetológie, lipidológie, výživy, fyziatrie, záťažovej medicíny, psychiatrie, psychológie, farmakológie, bariatrickej chirurgie, ale aj z pohľadu ďalších odborov, ktorých sa problematika obezity úzko dotýka, ako sú dermatológia, anesteziológia, neurológia, urológia, gynekológia, onkológia a ortopédia.

V monografii je veľká pozornosť venovaná zdravotným rizikám a komplikáciám obezity (prediabetes, diabetes mellitus 2. typu, aterogénna dyslipidémia, artériová hypertenzia, hyperurikémia), vrátane endotelovej dysfunkcie. Veľmi podrobne sú z hľadiska súčasných možností, ale aj perspektívy, rozpracované farmakologické a chirurgické prístupy v liečbe obezity.

Táto nová publikácia, prvá svojho druhu na Slovensku, by mala pomôcť v praxi každého lekára zvládať problémy ošetrovania obéznych pacientov.

Je určená praktickým lekárom, internistom, špecialistom v nadstavbových odboroch medicíny, najmä v odbore diabetológia, porucha látkovej premeny a výživy, ale aj študentom medicíny.