Greenspan's basic and clinical endocrinology

Edited by D.G. Gardner, D. Shoback
9. vydanie, 2011
Signatúra: K 54843

Deviate vydanie tejto publikácie vychádza po prvý raz v plnofarebnom formáte. Všetky kapitoly boli aktualizované a doplnené o najnovšie informácie v oblasti endokrinológie. Pribudli dve nové kapitoly zaoberajúce sa problematikou endokrinnej hypertenzie a obezity. Kniha má 26 kapitol. Prvé tri sa venujú všeobecným témam v endokrinológii – hormónom a ich pôsobeniu, autoimunitným endokrinným ochoreniam, endokrinológii založenej na dôkazoch a klinickej epidemiológii. V ďalších kapitolách sa autori postupne zaoberajú jednotlivými špecifickými oblasťami endokrinológie – hypotalamom a hypofýzou, neurohypofýzou, štítnou žľazou, metabolickými chorobami kostí, glukokortikoidmi a androgénmi nadobličiek, endokrinnou hypertenziou, dreňou nadobličiek a paragangliami. Niekoľko kapitol je venovaných rôznym obdobiam života – rastu, poruchám určenia pohlavia a pohlavnej diferenciácie, puberte, tehotenstvu a geriatrickej endokrinológii, samostatné kapitoly sú venované aj mužským semenníkom a ženskej reprodukčnej endokrinológii a neplodnosti. Pankreatické hormóny, diabetes mellitus a hypoglykemické poruchy sú témou 17. a 18. kapitoly. V ďalších kapitolách sa dozvieme niečo o rôznych poruchách metabolizmu lipoproteínov, obezite, humorálnych príznakoch malignity, mnohopočetnej endokrinnej neoplázii a naliehavých prípadoch v endokrinológii. Posledné dve kapitoly sa venujú endokrinopatiám pri AIDS a endokrinologickej chirurgii. Väčšina kapitol začína popisom normálneho stavu - normálnych fyziologických a anatomických, prípadne histologických podmienok, embryológiou príslušnej žľazy, vzťahmi medzi štruktúrou a funkciou, prípadne metabolizmom – a pokračuje postupne rôznymi patologickými stavmi včitane ich terapie. Kniha má 880 strán, obsahuje množstvo farebných schém, grafov a tabuliek a je určená na ďalšie vzdelávanie lekárov a ako pomôcka pri liečbe endokrinologických pacientov.