Chronická prostatitída - syndróm chronickej prostatickej bolesti

J. Marenčák
Solen, 2018
Signatúra: K 59220

Problematika chronickej prostatitídy – syndrómu chronickej prostatickej bolesti patrí medzi časté situácie v bežnej klinickej praxi. Znamená zvyčajne závažný zásah do zdravotného stavu i kvality života postihnutých pacientov. Doterajšie skúsenosti a stále prebiehajúci výskum v tejto mimoriadne komplikovanej oblasti poukazujú na komplexnosť patofyziológie, čoho dôsledkom je aj heterogénny a interindividuálne rozdielny klinický prejav. Diagnózu je možné urobiť najmä na základe vylúčenia iných, najmä závažných chorobných stavov. Manažment pacientov s chronickou prostatitídou – syndrómom chronickej prostatickej bolesti bol a stále zostáva v klinickej praxi veľkou, určite nie vždy dostatočne zvládnutou výzvou. Práve veľké množstvo otáznikov v súvislosti s chronickou panvovou bolesťou, nedostatok jednoznačných a terapeutických usmernení a niekedy aj menšia trpezlivosť pri kontakte s takto postihnutými pacientmi viedli autora k napísaniu tejto publikácie vychádzajúc z jeho 40-ročných urologických skúseností, ale aj poznatkov zo svetovej urologickej bibliografie.

Cieľom tejto knihy je podať všeobecný prehľad chronickej prostatitídy, jej potenciálnych príčin a predpokladaných mechanizmov vzniku, ktoré prispievajú k chronickosti a tiež zlepšiť informovanosť postihnutých pacientov a pomôcť optimalizovať ich manažment. V jednotlivých kapitolách knihy sú opísané súčasné diagnostické postupy, moderná aktuálna liečba tohto ochorenia a doplnené sú aj kazuistiky.

Téma je vysoko aktuálna, jednoznačne zapĺňa medzeru v slovenskej medicínskej literatúre a je určená nielen urológom, ale aj praktickým lekárom, neurológom, internistom a ďalším zdravotníckym profesiám.