Štatistika lekárskych knižníc

Slovenská lekárska knižnica ako metodické a štatistické pracovisko systému lekárskych knižníc v zmysle Zákona o štatistike č. 540/2001 Z. z. každoročne zabezpečuje štatistické zisťovanie v lekárskych knižniciach zdravotníckych zariadení Slovenskej republiky.
 
Do roku 2002 lekárske knižnice vykazovali činnosť na výkazoch O Kniž (MZ SR) 1-0 v rámci štatistických zisťovaní MZ SR. Slovenská lekárska knižnica v roku 2003 po prvý raz realizovala štatistické zisťovanie činnosti lekárskych knižníc v SR pod gestorstvom Ministerstva kultúry SR a odboru pre knižničný systém Slovenskej národnej knižnice v Martine, ktorí v zmysle zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike zodpovedajú za ochranu dôverných údajov.

Od roku 2007 (štatistické vykazovanie za rok 2006), sa začali spracovávať výkazy o činnosti lekárskych knižníc online – v elektronickom formulári na stránke www.registerkultury.gov.sk/statistika2007/
 
Titulka publikácie - Štatistika lekárskych knižníc
 
 
» Štatistický prehľad činnosti lekárskych knižníc v SR za rok 2010 (PDF, 1,1 MB)