Chcem sa zaregistrovať

Nie ste ešte registrovaným používateľom knižnice? Ponúkame Vám nasledovné možnosti registrácie:
 1. Predregistrácia cez online katalóg IPAC


  Čo je nevyhnutné vykonať?
  • vyplňte a odošlite predregistračný formulár
    
   Po predregistrovaní sa stávate dočasným používateľom knižnice a po prihlásení ihneď získavate možnosť vytvorenia žiadanky alebo rezervácie na dokumenty z katalógu. Predregistráciou si súčasne skrátite čas pri osobnej návšteve knižnice, ktorá je nevyhnutná kvôli overeniu osobných údajov, vydaniu preukazu a zaplateniu štandardných registračných poplatkov.
    
   Ak predregistráciu nepotvrdíte osobnou návštevou v knižnici, bude automaticky po 14 dňoch zrušená!
 2. Registrácia pri prvej návšteve knižnice


  Čo potrebujete pri prvej návšteve knižnice?
  • platný občiansky preukaz alebo pas
  • finančnú hotovosť na zaplatenie preukazu a ročného registračného poplatku podľa platného cenníka
 3. Registrácia vzdialeného používateľa


  Čo je nevyhnutné vykonať?
  • vytlačte si tlačivo Prihláška používateľa
  • tlačivo čitateľne vyplňte
  • dajte overiť platnosť Vašich údajov notárovi alebo knižnici v mieste bydliska s uvedením údajov overovateľa - meno a priezvisko, podpis, pečiatka, dátum
  • zaplaťte základné registračné poplatky (preukaz a registrácia) podľa platného cenníka prevodom na účet alebo poštovou poukážkou:

   Adresát:
   Národné centrum zdravotníckych informácií
   Slovenská lekárska knižnica
   Lazaretská 26
   811 09 Bratislava

   č. účtu: IBAN = SK24 8180 0000 0070 0018 5166
    BIC: SPSRSKBA

   variabilný symbol: 9

   Do kolónky účel platby/poznámka musíte uviesť meno, priezvisko a skratku REG.
  • overenú vyplnenú prihlášku pošlite doporučene spolu s potvrdením o zaplatení registračných poplatkov na adresu:

   Národné centrum zdravotníckych informácií
   Slovenská lekárska knižnica
   Lazaretská 26
   811 09 Bratislava

   Knižnica si vyhradzuje právo nevykonať registráciu, ak nie sú splnené všetky jej podmienky. V prípade, že príslušná čiastka nebola uhradená, resp. knižnici nebolo zaslané potvrdenie o jej úhrade (kópia výpisu z účtu, avízo, kópia ústrižku poštovej poukážky) knižnica registráciu neuskutoční.

   Preukaz používateľa a pridelené primárne heslo zasiela knižnica vzdialeným používateľom doporučene poštou. Pridelené heslo si môžete zmeniť po prihlásení do online katalógu v menu Nastavenie – Zmeniť heslo.
 4. Registrácia lekára – člena Slovenskej lekárskej komory pomocou portálu i-med


  Čo je nevyhnutné vykonať?
  • registrovať sa na portál i-med alebo prihlásiť sa na portáli, ak ste už registrovaný
  • vstúpiť do menu Online knižnica
  Čo sa vykoná automaticky po prvom vstupe do menu Online knižnica?

  Na pozadí prebehne vyhľadávanie a porovnávanie Vašich osobných údajov s databázou používateľov knižnice. Na základe výsledku Vám bude ponúknutá:
  • registrácia, ak nie ste zaregistrovaný v knižnici, alebo
  • prihlásenie, ak ste už v knižnici zaregistrovaný.

  Registrácia
  V registračnom formulári sa zobrazia len niektoré dáta, ktoré sú prevzaté priamo z portálu i-med, ďalšie je potrebné doplniť. Povinné údaje sú vo formulári zaznačené. Registrácia lekára cez portál i-med je bezplatná a jej účinnosť trvá až do 30. 5. 2018. Zabezpečuje tiež ďalšie plnoautomatické prihlasovanie na stránku vzdialeného prístupu s externými informačnými zdrojmi sprístupnenými cez portál i-med – Online knižnica v prostredí online katalógu SlLK.

  Prihlásenie
  Ak budú Vaše údaje nájdené v databáze knižnice, bude Vám ponúknuté prihlásenie. Prihlasovacie meno/login bude vo formulári vyplnené z Vášho záznamu z databázy knižnice. Vy vyplníte len heslo, ktoré používate v online katalógu knižnice na prihlásenie. Po overení Vášho hesla budú automaticky doplnené údaje z portálu i-med. Aktualizácia Vašej registrácie v knižnici cez portál i-med Vám zabezpečí bezplatné predĺženie jej platnosti až do 30. 5. 2018 a ďalšie plnoautomatické prihlasovanie na stránku vzdialeného prístupu s externými informačnými zdrojmi sprístupnenými cez portál i-med – Online knižnica v prostredí online katalógu SlLK.