Čo všetko môžem robiť vo svojom konte

Používateľské konto v online katalógu Vám poskytuje širšie možnosti pri práci s vyhľadanými záznamami a umožňuje sledovať Vaše aktuálne i archivované transakcie, vykonávať prolongácie alebo mazať niektoré transakcie.

Konto je prístupné až po prihlásení sa do katalógu.

Výpožičky, rezervácie ...

Na stránke sa zobrazujú všetky Vaše otvorené transakcie zosumarizované v záložke „Súhrn“ a samostatne podľa typu transakcie v záložkách: Výpožičky, Žiadanky, Rezervácie, Držané rezervácie, Kópie, Dlhy a Ostatné. Transakcie s prelinkovanými odkazmi obsahujú aktívne transakcie, neaktívne položky neobsahujú žiadne transakcie.


 
Aké operácie môžem vykonať online?
 
Výpožičky
 • prolongovať výpožičky
  2 týždne pred vypršaním výpožičnej lehoty akejkoľvek výpožičky sa zobrazí tlačidlo „Predĺžiť“ a zaklikávacie políčko pri konkrétnej výpožičke.
  Prolongáciu vybranej/ých výpožičky/čiek uskutočníte výberom v zaklikávacom políčku a potvrdením tlačidlom „Predĺžiť“. Vybrané výpožičky sa automaticky prolongujú o počet dní nastavených podľa Vašej používateľskej kategórie. Jednotlivé výpožičky môžete prolongovať maximálne 6x.
Rezervácie
 • prolongovať rezervácie
  Rezerváciám, na ktoré ste ešte nedostali oznam o pripravenom dokumente v knižnici, môžete prolongovať termín ich platnosti až 14 dní pred jeho vypršaním, buď samostatne alebo spoločne. Vybraným transakciám sa automaticky predĺži termín ich platnosti o ďalšie 3 týždne. Jednotlivé rezervácie môžete prolongovať maximálne 6x.
 • vymazať rezerváciu
  Vymazať nepotrebnú rezerváciu môžete ihneď, avšak len dovtedy, kým ste ešte nedostali oznam o pripravenom dokumente v knižnici.

Osobné údaje

Stránky ponúkajú možnosť zobrazenia alebo úpravy Vašich osobných údajov. V zobrazení sa dozviete aké osobné alebo kontaktné údaje máte vo svojom konte aktuálne zapísané, kedy Vám vyprší platnosť ročnej registrácie a pod. Za bezpečnosť Vašich osobných údajov zodpovedá Slovenská lekárska knižnica v spolupráci s firmou Cosmotron Slovakia, s.r.o. prevádzkovateľom knižnično-informačného systému v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Viac nájdete na stránke Súkromie.

Aké operácie môžem vykonať online?
 • upravovať alebo dopĺňať údaje o telefónnom čísle alebo adresu elektronickej pošty.


  V prípade, že sa Vám zmenili iné osobné údaje, ktoré nie je možné upravovať online, je nevyhnutné navštíviť knižnicu osobne.
 • zmeniť heslo
  Zmeniť heslo môžete pomocou formulára zapísaním pôvodného hesla, vložením a potvrdením nového hesla.

 • nastavenie katalógu
  V nastavení katalógu je možné zvoliť východzí jazyk a zadefinovať otváranie externých odkazov do nového okna/karty prehliadača.


 • zasielanie správ
  Zvoliť preferovaný spôsob zasielania automatických alebo informačných správ z knižnice – elektronicky alebo poštou.

Moje dokumenty

Stránky Vám ponúkajú širšie možnosti pri práci s vyhľadanými dokumentmi. Na rozdiel od možností, ktoré ponúka Košík, záznamy uložené do Mojich dokumentov sa uchovávajú vo Vašom konte dovtedy, kým ich Vy nevymažete. Záznamy vložené na túto stránku môžete zoskupovať do Vami vytvorených skupín s vlastným názvom, presúvať z jednej skupiny do druhej, posielať vybrané záznamy na Vami zadané adresy elektronickej pošty, pridať ku každému záznamu vlastnú poznámku, vymazať nepotrebné záznamy zo skupiny alebo celú skupinu. Záznamy sa do Mojich dokumentov vkladajú jednotlivo, hromadné vkladanie nie je možné.
Záznamy uložené do skupín môžete zobrazovať vo forme zoznamu alebo tabuľky.

Zobrazenie vo forme zoznamu
Obsahuje hlavný názov dokumentu a ikony na manipuláciu s konkrétnym záznamom:
-výberové okienko umožňuje záznamy presunúť do inej skupiny, hromadne zmazať, odoslať emailom alebo vložiť do košíka,
-bookmark umožňuje záznam vyhľadať v externom prostredí alebo zdieľať na sociálnych sieťach
-ikona zmazať umožňuje záznam odstrániť zo skupiny v Mojich dokumentoch
-umožňuje záznam otvoriť do prehľadnej tabuľky
-umožňuje záznam zobrazený v prehľadnej tabuľke zasa vrátiť do formy zoznamu


Zobrazenie vo forme tabuľky
Umožňuje v skupine radenie záznamov podľa: názvu, autora, dátumu vloženia záznamu do skupiny, poznámky a dátumu Vášho posledného vypožičania dokumentu.
Každý záznam zobrazený v tabuľke vyhľadaných záznamov má pri svojom poradovom čísle priradenú
ikonu, tzv. bookmark a ikonu, pomocou ktorej môžete záznamy jednotlivo mazať . Pri zobrazení záznamov uložených do Mojich dokumentov sa v stĺpci Vypožičané zobrazuje dátum Vašej poslednej výpožičky daného titulu. Tento údaj Vám môže slúžiť na orientáciu a ďalšiu manipuláciu s takýmito záznamami.


Ako vložím záznam z katalógu do Mojich dokumentov?
 • prihláste sa do katalógu
 • vyhľadajte v katalógu to, čo Vás zaujíma
 • v zozname vyhľadaných záznamov kliknite na ikonupri konkrétnom zázname, ktorý chcete vložiť do Mojich dokumentov
 • z ponúkaných možností kliknite na Moje dokumenty s ikonou
 • záznam sa primárne uloží do hlavnej skupiny v Mojich dokumentoch

Ako môžem pracovať so skupinami v Mojich dokumentoch?
 • základná skupina Hlavná skupina je nezmazateľná
 • kliknutím na ikonuUpraviť máte možnosť vytvoriť si vlastné skupiny s pomenovaním podľa svojich predstáv
 • vlastné skupiny môžete zmazať
 • výberom konkrétnej skupiny sa automaticky zobrazia všetky záznamy, ktoré ste do nej vložili

Ako môžem pracovať so záznamami v Mojich dokumentoch?
 • záznamy z hlavnej skupiny môžete presúvať do vlastných skupín ich zakliknutím a potvrdením presunu
 • ku každému záznamu môžete zapísať vlastnú poznámku kliknutím na ikonu
 • zakliknutím vyberiete záznamy a potvrdením zaslania ich môžete odoslať na Vašu adresu elektronickej pošty, alebo môžete dopísať inú adresu
 • nepotrebné záznamy zo skupín vymazať jednotlivo kliknutím na ikonualebo hromadne zaznačením všetkých, prípadne len niektorých záznamov pomocou výberového okienka

Moje SDI

Stránka slúži na zobrazenie, predĺženie platnosti, zmenu nastavení alebo vymazanie Vašich vytvorených profilov.
Na vytvorenie nového profilu SDI môžete tiež využiť nového sprievodcu, ktorý Vás v troch krokoch bude sprevádzať pri jeho tvorbe.

Čo všetko môžem s vytvoreným profilom robiť?
Na manipuláciu s profilom slúžia ikony priradené ku každému jednotlivému profilu.
 • profil môžete zobraziť kliknutím na ikonu
 • kliknutím na ikonumôžete v profile upravovať všetky nastavenia, nie však tému:
  • interval zasielania správ
  • platnosť zasielania správ
  • zmeniť adresu elektronickej pošty
  • premenovať predmet zasielanej správy
  • zrušiť alebo aktivovať zasielanie správ i keď nie sú nové záznamy
  • zrušiť alebo aktivovať rozlišovanie diakritických znamienok
   Všetky vykonané zmeny je potrebné uložiť.
 • kliknutím na ikonuprofil vymažete


Ako predĺžim platnosť svojho profilu SDI?
 • na stránke Moje SDI v zozname vytvorených profilov kliknite na ikonuUpraviť
 • profil sa zobrazí v modifikovateľnom móde
 • nie je nutné meniť žiadne z nastavení, profil stačí len opätovne uložiť

Uložením vybraného profilu sa automaticky aktivuje jeho platnosť na ďalšie obdobie.

Ako vymažem profil SDI?
Profily môžete mazať jednotlivo alebo hromadne, a to všetky alebo výberovo viaceré naraz.
 • jednotlivo
  V zozname profilov vymažete konkrétny profil kliknutím na ikonu, alebo v detaile profilu stlačením tlačidla Vymazať profil.
 • hromadne všetky
  Na hromadné vymazanie všetkých vytvorených profilov označte výberové okienko Vybrať všetko a stlačením tlačidla Vymazať vybrané, budú všetky profily vymazané naraz.
 • výberovo viaceré naraz
  Ak chcete hromadne vymazať len niektoré vybrané profily, označte ich jednotlivo vo výberovom okienku pri konkrétnom profile a stlačte tlačidlo Vymazať. Vybrané profily budú následne všetky zmazané.

História

Stránka Vám poskytuje prehľad Vašich ukončených zrealizovaných transakcií ako aj prehľad Vašich nezrealizovaných požiadaviek. Automaticky sa zobrazujú dáta z posledného mesiaca. Ak si chcete zobraziť staršie dáta, kliknite na voľbu rok alebo všetky. V zobrazení „všetky“ je zakomponované obmedzenie na počet zobrazení, a preto sa zobrazuje len posledných 730 dní.

V ponuke sú dve záložky – Výpožičky a Nerealizované.
Čo obsahuje záložka Výpožičky?
V tejto záložke sa nachádza prehľad Vašich ukončených predchádzajúcich výpožičiek, ktorý môžete zobraziť dvomi spôsobmi, vo formáte zoznamu alebo tabuľky.
 1. Zoznam
  • zoznam ponúka záznamy ukončených výpožičiek za zvolené obdobie zoradený podľa názvu dokumentu
  • pri každom zázname sú tri ikony:
   - výberové okienko umožňuje záznam vybrať a vložiť do košíka
   - bookmark umožňuje vyhľadať záznam v dostupných externých zdrojoch alebo s ním ďalej pracovať v katalógu
   - záznam sa otvorí do detailu so zobrazením podrobných údajov o všetkých vykonaných transakciách týkajúcich sa daného titulu
  • kliknutím na ikonutabuľku zatvoríte


 2. Tabuľka
  • v tabuľke sú záznamy ukončených výpožičiek za zvolené obdobie zoradené tiež podľa názvu dokumentu
  • rovnako sú pri každom zázname tri ikony:
   - výberové okienko umožňuje záznam vybrať a vložiť do košíka
   - bookmark umožňuje vyhľadať záznam v dostupných externých zdrojoch alebo s ním ďalej pracovať v katalógu
   - k záznamu sa doplní detailná tabuľka s podrobnými údajmi o všetkých vykonaných transakciách týkajúcich sa daného titulu
  • kliknutím na ikonudetailnú tabuľku zatvoríte


Čo obsahuje záložka Nerealizované?

Opäť môžete zvoliť dva formáty zobrazovania záznamov: zoznam alebo tabuľka.
 1. Zoznam
  Zoznam ponúka všetky Vaše nezrealizované požiadavky za zvolené obdobie zoradené podľa názvu dokumentu:
  • nachádzajú sa tu všetky transakcie, ktoré neboli úspešne ukončené výpožičkou:
   • nevyhovená žiadanka
   • vymazaná žiadanka
   • nevyzdvihnutá žiadanka
   • nevyzdvihnutá držaná rezervácia
   • vymazaná rezervácia
   • vymazaná objednávka z voľného výberu
   • zrušená kópia dokumentu
  • pri každom zázname sú tri ikony:
   • - výberové okienko umožňuje záznam vybrať a vložiť do košíka
   • - bookmark umožňuje vyhľadať záznam v dostupných externých zdrojoch alebo s ním ďalej pracovať v katalógu
   • - záznam sa otvorí do detailu so zobrazením podrobných údajov o všetkých vykonaných transakciách týkajúcich sa daného titulu
  • kliknutím na ikonutabuľku zatvoríte


 2. Tabuľka
  Všetky Vaše nezrealizované požiadavky za zvolené obdobie si môžete zobraziť i vo forme tabuľky, v ktorej budú záznamy zoradené tiež podľa názvu dokumentu:
  • rovnako sú pri každom zázname tri ikony:
   • - výberové okienko umožňuje záznam vybrať a vložiť do košíka
   • - bookmark umožňuje vyhľadať záznam v dostupných externých zdrojoch alebo s ním ďalej pracovať v katalógu
   • - k záznamu sa doplní detailná tabuľka s podrobnými údajmi o všetkých vykonaných transakciách týkajúcich sa daného titulu
  • kliknutím na ikonudetailnú tabuľku zatvoríte.