Tematické rešerše

Tematické rešerše (jednorazové i priebežné) sa vypracúvajú z elektronických informačných zdrojov knižnice: katalógu knižnice, licencovaných informačných databáz, voľne prístupných elektronických zdrojov na zadanú tému z oblasti medicíny, zdravotníctva a príbuzných odborov.

Žiadanka musí byť vyplnená čo najprecíznejšie, skratky je potrebné rozpísať, kombinovať kľúčové slová.