60. výročie Slovenskej lekárskej knižnice

Slovenská lekárska knižnica (SlLK) si v roku 2011 pripomína 60. výročie svojho založenia. V rámci tohto jubilea pripravuje počas celého roka viaceré propagačné aktivity a odborné podujatia.
 
Jedno z prvých podujatí bolo venované Svetovému dňu zdravia a organizovali sme ho v spolupráci s Občianskym združením MEDLIB pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku.
Ďalšie aktivity a podujatia k 60. výročiu vzniku knižnice sú zamerané na edično – propagačnú činnosť. V študovni SlLK je od januára t. r. prezentovaná séria výstaviek literatúry História medicínskych odborov v knižnom fonde SlLK, cieľom ktorých je priblížiť historický vývoj vybraných medicínskych odborov.
 
V snahe skvalitniť a ešte viac prispôsobiť poskytované knižnično – informačné služby potrebám našich používateľov sme pripravili dotazníkový prieskum spokojnosti používateľov s poskytovanými službami.