Registrácia

Požičovňa – prízemie, č. dverí 006
tel. 02/57 269 792

Podmienky prijatia za člena knižnice stanovuje Knižničný poriadok.

Používateľom knižnice (ďalej len používateľ) sa môže stať:

  • Fyzická osoba (individuálny člen) - t.j. každý občan SR, ktorý dosiahol 15 rokov, alebo občan iného štátu, ktorý má povolenie k trvalému alebo prechodnému pobytu po predložení dokladu totožnosti.
  • Právnická osoba (kolektívny člen) - zastúpená fyzickou osobou poverenou vedúcim organizácie, ktorú zastupuje v styku s knižnicou, po predložení podpísaného a opečiatkovaného poverenia a platného dokladu totožnosti. Nositeľom práv používateľa je vždy právnická osoba.
  • Vzdialený používateľ - fyzická osoba, ktorá nemá trvalé alebo prechodné bydlisko v Bratislave.

Podmienkou využívania všetkých služieb knižnice je registrácia a platný preukaz používateľa.
Preukaz sa vystavuje na základe overených osobných údajov z identifikačného preukazu, podpísanej prihlášky a uhradenia registračného poplatku.

Registrácia je platná 365 dní, po uplynutí tejto doby je potrebné ju obnoviť.


Dátum poslednej aktualizácie: 17.10.2019